Usługi - 244387-2020

Submission deadline has been amended by:  308968-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Usługi obsługiwania statków powietrznych

2020/S 101-244387

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1C
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
E-mail: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261821316
Faks: +48 261821054

Adresy internetowe:

Główny adres: www.1bltr.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport lotniczy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą.

Numer referencyjny: 12/2020
II.1.2)Główny kod CPV
60445000 Usługi obsługiwania statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
09211100 Oleje silnikowe
09211300 Oleje smarowe do turbin
09211500 Reduktor ropy
09211600 Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
09211610 Płyny do celów hydraulicznych
09211620 Oleje smarowe wewnętrzne
09211630 Oleje przeciwkorozyjne
09211640 Oleje elektroizolacyjne
09211650 Płyny hamulcowe
41000000 Woda zlewnicza i oczyszczona
48131000 Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
55520000 Usługi dostarczania posiłków
63111000 Usługi przeładunku pojemników
63112000 Usługi przeładunku bagażu
63733000 Usługi tankowania statków powietrznych
63734000 Usługi hangarowe
90410000 Usługi usuwania ścieków
09131000 Nafta lotnicza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), na które składa się: zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, usługi planowania lotów oraz usługi handlingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, stanowiące nie więcej niż 10 % wartości pierwotnego zamówienia, na podstawie odrębnej umowy. Zakres wspomnianych zamówień obejmuje powtórzenie usług podobnych do przedmiotu zamówienia, a polegających na wykonaniu usług zawartych w pkt 2, 3, 4, 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu umowy z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości lotnisk lub portów lotniczych objętych przedmiotem umowy względem podstawowej listy lotnisk i portów lotniczych wskazanych w OPZ.

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy.

3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie stosownie do własnych potrzeb.

4. Warunkiem każdorazowej realizacji prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego zawiadomienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu na adres Wykonawcy podany w umowie), w którym wskazana zostanie ilość i nazwa (w tym lokalizacja) lotnisk lub portów lotniczych objętych tymże zawiadomieniem. O ile nic innego nie będzie wynikało z danego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazana tamże ilość lotnisk lub portów lotniczych zostaje objęta zakresem usług wskazanych w pkt 2 oraz w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia z dniem doręczenia Wykonawcy tegoż zawiadomienia.

5. Rozliczenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi na zasadach oraz stawkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego.

6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 86 147,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem zł) (paragraf 14 SIWZ).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy (paragraf 26 SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada:

a) ważną (obowiązującą) decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunków, wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych w zakresie odpowiadającym usługom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia;

b) ważną (obowiązującą) koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zezwolenia na obrót paliwami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien on posiadać decyzję lub koncesję lub dokument równoważny lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydany zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy (Zamawiający uzna, że wymóg przedstawienia ww. dokumentu zostanie spełniony, jeżeli przedłożony zostanie ww. dokument albo oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się ww. dokumentu).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. usług wykonywanych na lotniskach (w tym na co najmniej czterech lotniskach zagranicznych, tj. położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a polegających na zaopatrzeniu statków powietrznych w paliwo oraz polegających na wykonaniu usług handlingowych statków powietrznych z zaplanowaniem lotów w zakresie odpowiadającym usługom handlingowym wskazanym w pkt 3.2 ppkt 3.2.1 (planowanie lotu) oraz pkt 3.2.2 (usługi handlingu) opisu przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum cztery kompleksowe usługi w odniesieniu do co najmniej jednego samolotu pasażerskiego (przeznaczonego do przewozu co najmniej 14 pasażerów) na lotniskach zagranicznych (tj. położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) polegające co najmniej na:

a) wykonaniu jednej usługi zaopatrzenia tegoż statku powietrznego w paliwo

oraz

b) wykonaniu co najmniej 10 usług handlingowych tegoż statku powietrznego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia spośród czynności opisanych w pkt 3.2 w ppkt 3.2.2 (usługi handlingowe) opisu przedmiotu zamówienia

oraz

c) zaplanowaniu lotu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. w ten sposób, że wykonano co najmniej 10 czynności (zaplanowania trasy lotu) opisanych w pkt 3.2 w ppkt 3.2.1 (planowanie lotu) opisu przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do co najmniej jednego samolotu pasażerskiego (potwierdzone dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane należycie) o łącznej wartości minimum 400 000,00 PLN (brutto).

Uwaga

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w przedłożonym wykazie usług w innej walucie niż PLN, jak również w przypadku, gdy przedłożony dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową obejmuje kwoty wyrażone w walucie innej niż PLN, wówczas Zamawiający, w celu ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia tejże waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu, tj. z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku usług rozliczanych w walutach innych niż PLN, jak również w przypadku posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w walutach innych niż PLN).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – dostępny na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, POLSKA.

W przypadku chęci udziału w otwarciu ofert, zaleca się wcześniejsze przybycie w celu dopełnienia formalności związanych z wejściem na teren Bazy. Wejście obcokrajowców na teren kompleksu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w paragrafie 10 SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w paragrafie 11 SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały wskazane w paragrafie 20 SIWZ.

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w sekcji „postępowania” dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/1bltr

Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oznaczonej jako: składanie ofert w postępowaniach: 1. instrukcja: pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w ogłoszeniu o zamówieniu (UE/PL).

5. Termin związania ofertą to 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy;

b) zmiany terminu obowiązywania umowy wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

c) zmiany sposobu wykonania usług w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych u Zamawiającego;

d) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp; w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania;

e) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, a w szczególności, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;

f) zmian w wewnętrznych regulacjach dotyczących statusu lub funkcjonowania Zamawiającego, a w szczególności w przypadku wydania, zmiany czy uchylenia właściwych decyzji Ministra Obrony Narodowej w zakresie, w jakim konieczne będzie dostosowania postanowień umowy do postanowień tychże decyzji Ministra Obrony Narodowej;

g) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku, gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy;

h) zmiany postanowień OPZ dotyczących ilości, rodzaju i właściwości posiłków objętych cateringiem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020