Usługi - 244555-2021

14/05/2021    S93

Polska-Otwock: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 093-244555

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 532-16-62-948
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
E-mail: rmroczkowski@spskgruca.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego. W pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają wnioski do dopuszczenie, na podstawie których uczestnicy spełniający warunki udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na podstawie oceny opracowań studialnych przez Sąd, do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych zostanie zaproszonych 5 uczestników.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku szpitalnego wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku.

Inwestycja jest planowana w celu rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Szacowana powierzchnia netto planowanego budynku to około 25 000 m2.

Nowy budynek szpitala wraz z jego zagospodarowaniem i innymi nowymi obiektami niezbędnymi do funkcjonowania tego budynku będą zlokalizowane w północnej części działki 33/12 obręb 56 (za istniejącą drogą wewnętrzną szpitala). Ta część działki przeznaczona pod inwestycję jest gęsto porośnięta drzewami, w związku z czym zaleca się w miarę możliwości maksymalne zachowanie drzewostanu istniejącego i wkomponowanie grup drzew w nowe zagospodarowanie.

Obecnie część działki przeznaczona pod budowę jest nieuzbrojona, jednak na pozostałej części działki znajdują się wszystkie wymagane media.

Nowy budynek szpitala musi być połączony z istniejącym budynkiem E (główny budynek łóżkowy szpitala) na poziomie kondygnacji +1 budynku istniejącego poprzez dwa łączniki nadziemne.

Obecnie dojazd do całego kompleksu szpitalnego wjazdem od strony ulicy ks. Stanisława Konarskiego. Docelowo przewidziany będzie wjazd główny od szpitala strony ulicy Grunwaldzkiej, ale na etapie koncepcji konkursowej uczestnicy mają przewidzieć obsługę komunikacyjną nowego budynku szpitala poprzez istniejący na terenie działki układ komunikacyjny obsługujący obecne budynki szpitala, natomiast muszą przewidzieć w koncepcji możliwość wjazdu od strony ul. Grunwaldzkiej w północno-zachodnim narożniku dz. ew. 33/12.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7–10 ustawy.

Uwaga

Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje;

b) spełnia określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 lit. l regulaminu.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego powyżej w lit. b 1, organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenia o spełnieniu określonego przez organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Na spełnienie warunku określonego powyżej w lit. b 2, uczestnicy konkursu składają na etapie konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220);

c) spełnia określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu wykaże, iż:

w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2.

Na spełnienie powyższego warunku organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenia o spełnieniu określonego przez organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

W przypadku gdy uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa powyżej w lit. b i c, będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z uczestników konkursu występujący wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania;

b) sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku szpitala;

c) trafność wpisania budynku szpitala w kontekst otoczenia.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania;

b) sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala;

c) jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności;

d) zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu;

e) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań;

f) stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:

— nagrody pieniężne:

1. I nagroda – 60 000,00 PLN brutto;

2. II nagroda – 40 000,00 PLN brutto;

3. III nagroda – 20 000,00 PLN brutto, oraz

— nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, oraz

— nagrody pieniężne w formie wyróżnień dla nie więcej niż dwóch prac konkursowych w wysokości po 12 000,00 PLN brutto każde.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Maciej Mąka – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Sędzia referent: Paweł Czaplicki – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Asystent Sędziego referenta: Maciej Lewandowski – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Sędzia: Michał Grzymała-Kazłowski – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Sędzia: Sławomir Chaberek – dr hab. inż., Sędzia ze strony organizatora
Sędzia: Waldemar Cacko – Sędzia ze strony organizatora
Sędzia: Jacek Jarosz – mgr inż., Sędzia ze strony organizatora

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja w konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między organizatorem a uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w konkursie, odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy komunikacji elektronicznej (https://www.soldea.pl/epz/epz/)

Terminy

1. Termin składania poprzez platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 25 maja 2021 r.

2. Termin składania poprzez platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora do dnia 1 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

3. Termin składania poprzez platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania opracowań studialnych do dnia 1 lipca 2021 r.

4. Termin składania opracowań studialnych do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.00

5. Termin składania poprzez platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych do dnia 31 sierpnia 2021 r.

6. Termin składania prac konkursowych do dnia 1 października 2021 r. do godz. 15.00.

7. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez platformę komunikacji elektronicznej uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dnia 14 października 2021 r.

Regulamin konkursu oraz Załączniki do regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 515.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2021