Dostawy - 244814-2020

Submission deadline has been amended by:  333474-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

2020/S 101-244814

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-217
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rutczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603
E-mail: wzs@p-r.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.polregio.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/polregio
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisową

Numer referencyjny: PZP1-25-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa, wdrożenie, instalacja, zaprogramowanie i uruchomienie systemu wydruku składającego się z 205 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukujących fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od dnia składania ofert, w tym dostarczenie ich do placówek Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, wniesienie i podłączenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz podłączenie i uruchomienie w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48773100 Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dzierżawa, wdrożenie, instalacja, zaprogramowanie i uruchomienie systemu wydruku składającego się z 205 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukujących fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od dnia składania ofert, w tym dostarczenie ich do placówek Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, wniesienie i podłączenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz podłączenie i uruchomienie w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację;

2) dostarczenie i instalacja we wszystkich urządzeniach, o których mowa powyżej, oprogramowania autoryzującego wraz z modułem raportowym do urządzeń oraz oprogramowania do zdalnej konfiguracji, diagnostyki i zarządzania flotą urządzeń;

3) zapewnienie przez Wykonawcę szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego administratorów oraz przygotowanie materiałów dla użytkowników (szkolenie e-learningowe albo prezentacja multimedialna);

4) zapewnienie pełnej obsługi serwisowej urządzeń i systemu oraz zapewnienie wsparcia Zamawiającego przez co najmniej 2 konsultantów w zakresie doradztwa oraz obsługi techniczno-serwisowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega:

1) prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wymaganej liczby urządzeń drukujących o 25 szt. w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego;

2) prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby lokalizacji, na terenie Polski, o nie więcej niż 15 lokalizacji w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego;

3) prawo zmiany lokalizacji wszystkich lub wybranych urządzeń drukujących w danej lokalizacji, przy czym nie więcej niż 5 razy w ciągu obowiązywania umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 3 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1943), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie www.platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) – w celu odnalezienia postępowania w polu „Szukaj” należy wpisać numer niniejszego postępowania tj. PZP1-25-2/2020.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia, za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie następujących dokumentów (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 umowy na dostawę (najem, dzierżawa, leasing, umowa sprzedaż) systemu wydruku podążającego składającego się co najmniej 50 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą instalacji tych urządzeń oraz systemu do zarządzania wydrukiem podążającym i utrzymania całości rozwiązania przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym:

1) przynajmniej jedna z umów dotyczyła dostawy i rozmieszczania urządzeń w co najmniej 10 lokalizacjach;

2) przynajmniej jedna z umów ma wartość 2 000 000,00 PLN brutto.

W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie i należycie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto oraz minimalnemu okresowi wskazanemu w warunku powyżej.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz umów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu i wartości dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów określających czy te umowy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 140 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Uczestniczenie w sesji otwarcia ofert odbędzie się on-line, poprzez komunikator Google Hangouts Meet. W tym celu należy przesłać poprzez Platformę – na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu składania ofert – wiadomość do Zamawiającego, podając adres e-mail (założony na poczcie @gmail.com), w celu umożliwienia Zamawiającemu przesłania zaproszenia do udziału w wideokonferencji.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na Platformie Open Nexus https://platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego, jest obowiązany do złożenia kart produktu, które potwierdzą zgodność parametrów zaoferowanych urządzeń z opisem zawartym w dokumentacji. Dokumenty muszą zawierać informacje umożliwiające identyfikację urządzenia lub systemu oraz informacje o parametrach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020