Usługi - 245060-2017

28/06/2017    S121    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 121-245060

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Płock
ul. 1. Maja 7c
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Bojarska
Tel.: +48 242697980
E-mail: o.plock@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 242697981
Kod NUTS: PL923

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock I.

Numer referencyjny: UW/P-4103.283.2459/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock I. Zamawiający podzielił zamówienie na 16 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 298 658.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanałów: Dobrzykowskiego, Troszyńskiego, Słubickiego oraz Rzeki Gąbinianki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Gąbin i Słubice pow. płocki, gm. Iłów pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 1:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

mechaniczne rozplantowanie urobku,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

oczyszczenie z namułu przepustów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 177 839.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanałów: Jesionka Waliszew, Pacyńskiego oraz Rzek: Osetnica, Przysowa, Nida

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Szczawin Kościelny, gm. Pacyna i Gostynin, gm. Sanniki pow. gostyniński, gm. Gąbin pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 2:

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

mechaniczne rozplantowanie urobku,

oczyszczenie z namułu przepustów,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 489.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanałów: Suchodolskiego I, Suchodolskiego II, Kozikowskiego oraz Rowów: Karolińskich, Wiączemin, Suchodolskiego

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Słubice pow. płocki, gm. Iłów pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 3:

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

mechaniczne koszenie dna cieków,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

oczyszczenie z namułu przepustów,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 133 368.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 3 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanału Popłacińskiego oraz Rzek: Skrwy Lewej, Patrówki

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Nowy Duninów i Płock, pow. płocki, gm. Gostynin pow. gostyniński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 4:

remont przepustów,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

oczyszczenie z namułu przepustów,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 64 723.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 4 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanałów: Ciechomickiego, Wielka Struga oraz Rowów: Korzeniówki, Zbiornika Troszyn oraz rowów opaskowych Wału Zbiornika Troszyn oraz Wału Iłowsko Dobrzykowskiego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Gąbin i Słubice pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 5:

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

mechaniczne rozplantowanie urobku,

oczyszczenie z namułu przepustów,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 107 976.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 5 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Sierpienicy Zachodniej, Płonki, Kanału Sierpienica, Rosicy i Brzeźnicy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Bielsk, gm. Staroźreby, gm. Miasto Płock, Stara Biała i Radzanowo pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 6:

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 142 608.65 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 6 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Karsówki i Sierpienicy Mokrzk

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Drobin, Bielsk i Staroźreby pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 7:

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 87 266.78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 7 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Doprowadzalnika Białobrzegi, Dzierzążnicy, Słupianki i Mołtawy oraz kompleksu Rowów Doliny Ośnickiej i Białobrzegi

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Słupno, gm. Bodzanów, gm. Staroźreby, gm. Miasto Płock, gm. Radzanowo pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 8:

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

mechaniczne koszenie dna cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 292.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 8 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Ryksy, Żurawianki Głównej, Kanału Dzierżanów, Rowu A, Rowu A-4, Rowu B i Rowu C w m. Podgórze

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Mała Wieś, gm. Bulkowo, gm. Bodzanów, gm Wyszogród pow. płocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 9:

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków wraz z rozdrobnieniem,

mechaniczne koszenie dna cieków,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

mechaniczne rozplantowanie urobku,

oczyszczenie z namułu przepustów,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 929.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 9 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Sierpienicy Zachodniej, Sierpienicy Wschodniej, Raciążnicy, Chraponianki, kanału Września, kanału Pszczele

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Sierpc, gm.Zawidz, gm. Rościszewo pow. sierpecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 10:

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

ręczne usunięcie kożucha roślin pływających,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 312 038.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 10 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: strugi Gójsk Narty, Urszulewki, cieku Piastowo, cieku Zbójno, Wierzbicy

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Szczutowo, gm. Sierpc i Gozdowo pow. sierpecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 11:

remont kładki drewnianej na jazie,

ręczne usunięcie kożucha roślin pływających,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

roboty ziemne wykonywane koparkami, które związane będą z wbudowaniem ziemi w skarpy wraz z plantowaniem,

umacnianie zabudowanych wyrw koszami siatkowo- kamiennymi na włókninie syntetycznej oraz darniną na płask z przybiciem,

umacnianie stopy skarpy kiszką faszynową,

wykonanie belki żelbetowej (most),

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 153 249.96 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 11 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Sierpienicy Zachodniej, strugi Gójsk Grądy

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Sierpc, gm. Szczutowo pow. sierpecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 12:

umacnianie stopy skarpy kiszką faszynową,

ręczne usunięcie kożucha roślin pływających,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

roboty ziemne wykonywane koparkami, które związane będą z wbudowaniem ziemi w skarpy wraz z plantowaniem,

umacnianie zabudowanych wyrw koszami siatkowo-kamiennymi na włókninie syntetycznej oraz darniną na płask z przybiciem,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 668.76 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 12 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Jeżówki, Kanału Mistrzewickiego, Kanału Brzozówka, Kanału Giżyckiego oraz Kanału H

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Iłów, gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 13:

rozbieranie tam bobrowych,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków wraz z rozdrobnieniem,

mechaniczne odmulanie dna cieków,

mechaniczne rozplantowanie urobku,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 166 423.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 13 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Teresinki, Kanału Żuków-Skutki, Witoni, Rowu 140, Kanału Arciechowskiego, Chełmny, Suchej Prawej, Kanału T-10

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Teresin, gm. Sochaczew, gm.Rybno, gm. Młodzieszyn, gm. Iłów, gm. Nowa Sucha pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 14:

rozbieranie tam bobrowych,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków wraz z rozdrobnieniem,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 131 451.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 14 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Kanału Brzozów, Kanału Bielińskiego, rowu „B”, rowu „X”, wału lewego Wisły

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Iłów, gm. Brochów i Młodzieszyn pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 15:

rozbieranie tam bobrowych,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków wraz z rozdrobnieniem,

oczyszczenie z namułu przepustów,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 139 443.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 15 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie: Kanału Kromnowskiego, Kanału Januszewskiego, Kanału Lubiejewskiego, Kanału Władysławów, Kanału Olszowieckiego B

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Brochów, gm. Iłów, gm. Sochaczew, Młodzieszyn i Rybno pow. sochaczewski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach części 16:

rozbieranie tam bobrowych,

ręczne wycinanie krzaków i odrostów ze skarp cieków wraz z rozdrobnieniem,

oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń,

usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

usuwanie przetamowań i wiatrołomów z dna cieku,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku oraz/lub wałów wraz z wygrabieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 178 886.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta w części 16 musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami (co najmniej 1 zamówienie) polegającymi na: budowie (w tym odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie) lub utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych, rzek lub kanałów o łącznym zakresie rzeczowym min.:

70 km długości dla części 10,

50 km długości dla części 11,

40 km długości dla części 9,

po 30 km długości dla części 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16,

po 20 km długości dla części 1, 3 i 7,

10 km długości dla części 4,

wykonanie umocnień skarp koszami siatkowo-kamiennymi minimum 30 m3— dla części 12.

W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia, poszczególne (km) należy sumować.

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.

— koparką kołową lub gąsienicową wyposażoną w łyżkę koszącą – dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w/w zadania.

— koparką kołową lub gąsienicową wyposażoną w łyżkę odmulającą – dotyczy części 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13 w/w zadania.

— rębakiem samobieżnym lub zestawem (ciągnik wraz z rębakiem) – dotyczy części 13, 14, 15, 16.

Dla części 10 Zamawiający nie stawia warunków w zakresie posiadanego sprzętu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

W siedzibie WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku, ul. 1. Maja 7c, 09-402 Płock – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę odpowiedniej liczby osób (zgodnie z rozdz. IV SIWZ), które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 RMR w sprawie dokumentów oraz rozdz. XIII ust. 5 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2017