Dostawy - 245900-2020

27/05/2020    S102

Polska-Strzelno: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

2020/S 102-245900

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: G-Term Energy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wymysłowice 1
Miejscowość: Strzelno
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 88-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Zabłocki – Dyrektor Geotermii Stargard
E-mail: w.zablocki@gterm.pl
Tel.: +48 533414444
Faks: +48 523188514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gterm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”

Numer referencyjny: GS.02/2019
II.1.2)Główny kod CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w instalacji geotermalnej ciepłowni w Stargardzie. Zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu nr POIS.01.01.01-00-0009/17 pn. Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie, realizowanego w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, działanie 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 10 713 300.00 PLN / Najdroższa oferta: 19 612 385.98 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48421000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia: miasto powiatowe Stargard w województwie zachodniopomorskim, leżącym około 30 km na południe od Szczecina, na działkach o numerach 4/28, 4/102 i 34 obręb ewidencyjny

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w instalacji geotermalnej ciepłowni w Stargardzie. Zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu nr POIS.01.01.01-00-0009/17 pn. Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie, realizowanego w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, działanie 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę urządzeń niezbędnych do rozbudowy i modernizacji instalacji geotermalnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej specyfikacji;

b) wykonanie prac instalacyjnych/montażowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej specyfikacji;

c) dostawę i uruchomienie oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej specyfikacji;

d) uruchomienie poszczególnych ciągów i urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej specyfikacji;

e) optymalizację pracy systemu i współpracy z instalacją PEC Stargard;

f) przedmiot zamówienia określają kody CPV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancyjnego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu nr POIS.01.01.01-00-0009/17 pn. Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie, realizowanego w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, działanie 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 250-620249
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Firm Energo-Serwis Wojciech Gębski
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-10
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.energo-serwis.eu

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Geotermprojket.pl, Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bajana 8A
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 94-239
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 850 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 713 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 321 399.00 PLN
Procentowa część: 3 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż i uruchomienie systemu AKPiA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w pkt 7 SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: n/d
Miejscowość: n/d
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca może przed terminem zawarcia umowy poinformować Zamawiającego o niezgodnej z SIWZ lub Kodeksem Cywilnym czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie SIWZ lub Kodeksu Cywilnego.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym pozostałych Wykonawców.

Na czynności podjęte przez Zamawiającego w tym zakresie nie przysługują Wykonawcom dalsze środki ochrony prawnej.

Informację, o której mowa w pkt 19.1 powyżej, Wykonawca może wnieść do Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

Informację, o której mowa w pkt.19.1 powyżej wnosi się najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2020