Usługi - 246290-2020

27/05/2020    S102

Polska-Lębork: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2020/S 102-246290

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Lębork
Krajowy numer identyfikacyjny: 77097973700000
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 14
Miejscowość: Lębork
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 84-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Mielewczyk
E-mail: utk@um.lebork.pl
Tel.: +48 598637753
Faks: +48 598622559

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lebork.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.lebork.pl/zamowienia.dhtml
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021

Numer referencyjny: UTK.271.22.2020.K
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor V

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sektor VI

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z wzorem nr 3 do SIWZ.

Brak podstaw zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie złożonego wraz z ofertą JEDZ.

Ad. pkt 1.2), ppkt 1b pkt 1) – kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku stanowiące załącznik nr 3, 3a do SIWZ.

Wykonawca uzna za warunek spełniony, jeżeli wykaże, że:

— posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach: 20 30 01, 20 03 03, 20 02 01,

— posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów komunalnych zezwalająca na zbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 03.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia warunku w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Zamawiający precyzuje warunek dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu usług będących przedmiotem zamówienia z zakresu nr CPV: 90 61 10 00 – 3 Usługi sprzątania ulic lub 90 61 20 00 – 0 Usługi zamiatania ulic wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wartość usług należy podać w wysokości określonej dla poszczególnych sektorów, tj.:

— sektor I – 80 000,00,

— sektor II – 60 000,00,

— sektor III – 80 000,00,

— sektor IV – 60 000,00,

— sektor V – 40 000,00,

— sektor VI – 40 000,00.

W przypadku składania ofert na poszczególne sektory, łączna wartość winna odpowiadać sumie dla każdego sektora.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców);

B.) Zamawiający precyzuje warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym w minimalnych ilościach:

— 1 samochód dostawczy o ładowności min. 900 kg lub inne pojazdy z przyczepami do wywozu zebranych nieczystości,

— zamiatarkę samochodową do zamiatania ulic,

— zamiatarkę chodnikową,

— pełny zestaw do oczyszczania ręcznego – wózki z miotłami, grabiami, łopatami,

— pozostały sprzęt potrzebny do wykonania zamówienia

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców).

Zamiatarki muszą zapewnić możliwość instalacji nadajników GPS dostarczonych przez Zamawiającego;

C. Zamawiający precyzuje warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, A także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, oraz na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

2. Na podstawie art. 26 ust. 2B ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami z dolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Nie dopuszcza się kserokopii pisemnego zobowiązania (dokument powinien mieć formę oryginału).

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kwiecień 2021 r

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020