Usługi - 246701-2020

27/05/2020    S102

Polska-Poznań: Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem

2020/S 102-246701

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Konieczna
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646-302

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

System monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętu.

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.09.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72212781 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

System monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętu.

Zamawiający zamawia usługę zbierania i prezentacji danych wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętu na pojazdach wykonujących zadania zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie Polski. Instalowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Koszt instalacji i demontażu urządzeń GPS w trakcie trwania umowy, jak również przełożenia urządzeń spowodowane rotacją pojazdów ZUD, Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę oferty.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 141 760.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cały obszar Polski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający zamawia usługę zbierania i prezentacji danych wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętu na pojazdach wykonujących zadania zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie Polski. Instalowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Koszt instalacji i demontażu urządzeń GPS w trakcie trwania umowy, jak również przełożenia urządzeń spowodowane rotacją pojazdów ZUD, Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę oferty.

Przez rotację pojazdów ZUD Zamawiający rozumie zmianę jakiegokolwiek pojazdu stanowiącego flotę pojazdów ZUD w trakcie 4 lat trwania niniejszej umowy przy spełnieniu poniższych warunków:

— zmiana wynika z zakończenia umowy ZUD z wykonawcą ZUD w danym oddziale GDDKiA,

— wykonawca ZUD był objęty usługą monitorowania pracy sprzętu ZUD świadczonej przez Wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu,

— nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług ZUD przez nowego wykonawcę ZUD.

Za rotację pojazdów ZUD Zamawiający nie uznaje zmiany pojazdu ZUD spowodowanej:

— awarią samochodu,

— sprzedażą pojazdu,

— wymianą na inny pojazd w trakcie trwania umowy ZUD z GDDKiA.

Przełożenie urządzeń na inne pojazdy ZUD z ww. powodów nie są wliczone w cenę oferty i będą obciążać Wykonawców ZUD.

Zamówienie obejmuje również wdrożenie systemu do pracy, czyli przygotowanie uprawnień, wprowadzenie danych o pojazdach, uzupełnienie baz słownikowych, przygotowanie indywidualnych (spersonalizowanych) raportów dla wszystkich oddziałów Zamawiającego – wszystkie czynności związane z pierwszym uruchomieniem. System wdrożony to taki, który pracuje w 100 % na rzeczywistych danych, nie wymagający żadnych prac administracyjnych i konfiguracyjnych od użytkowników i pracowników Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis urządzeń / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność systemu / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-099547
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

System monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętu.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Satis GPS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 176
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 141 760.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020