Usługi - 246847-2016

19/07/2016    S137

Belgia-Bruksela: Usługa ostrzegania o sytuacjach wyjątkowych w ramach systemu Galileo

2016/S 137-246847

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Adres pocztowy: avenue d'Auderghem 45
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa ostrzegania o sytuacjach wyjątkowych w ramach systemu Galileo

Numer referencyjny: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Główny kod CPV
73100000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zaproszenia do składania ofert jest udzielenie zamówienia na ocenę możliwości wdrożenia nowej, niezawodnej i skutecznej usługi ostrzegania o sytuacjach wyjątkowych (EWS) o zasięgu globalnym opartej na infrastrukturze Galileo.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólne cele działania obejmują:

i. identyfikację podmiotów instytucjonalnych EWS na całym świecie oraz zgromadzenie danych o ich potrzebach jako użytkowników EWS;

ii. zdefiniowanie potencjalnej usługi EWS o zasięgu globalnym opartej na infrastrukturze Galileo, w tym centrum usług GNSS, oraz określenie wymogów dotyczących usługi oraz przedsięwzięcia;

iii. określenie obowiązków związanych z usługą EWS opartą na infrastrukturze Galileo;

iv. przeprowadzenie wstępnej analizy wpływu wdrożenia EWS na istniejącą infrastrukturę Galileo, w tym centrum usług GNSS oraz powiązane operacje;

v. określenie kosztu EWS z perspektywy infrastruktury i operacji;

vi. wykonanie zestawienia porównawczego istniejących systemów na całym świecie z usługą EWS opartą na systemie Galileo i analiza korzyści;

vii. demonstracja korzystania z EWS przez zdalnego użytkownika.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: europejskie globalne systemy nawigacji satelitarnej.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2016
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 8 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2016
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Adres siedziby: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa są proszone o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na adres:GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Warunki uczestnictwa:

zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie GNSS [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013], w celu ochrony podstawowych interesów związanych z bezpieczeństwem Unii Europejskiej i/lub jej państw członkowskich konieczne jest ograniczenie uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu do oferentów będących osobami prawnymi pochodzącymi z państw uczestniczących w europejskim programie GNSS (państwa członkowskie UE, Norwegia i Szwajcaria) lub osobami fizycznymi posiadającymi obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Norwegii lub Szwajcarii. Osoba prawna uznawana jest za pochodzącą z państwa uczestniczącego w programie, jeżeli spełnia następujące warunki:

— osoba prawna została utworzona w jednym z państw członkowskich UE, Norwegii lub Szwajcarii; oraz

— akcjonariusze posiadający pakiet kontrolny, w tym największy (dominujący) akcjonariusz posiadający pakiet kontrolny, to osoby fizyczne posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Norwegii lub Szwajcarii lub osoby prawne utworzone w jednym z państw członkowskich UE, Norwegii lub Szwajcarii.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2016