Dostawy - 247389-2018

09/06/2018    S109

Belgia-Bruxelles: Otwarte zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umowy ramowej o dostawę sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i usług informatycznych na potrzeby powierzchni wystaw Parlamentarium i Europa Experiences oraz innych świadczeń skierowanych do zwiedzających

2018/S 109-247389

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: VisitCenterProject@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3646
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: visitcenterproject@ep.europa.eu
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Otwarte zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umowy ramowej o dostawę sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i usług informatycznych na potrzeby powierzchni wystaw Parlamentarium i Europa Experiences oraz innych świadczeń skierowanych do zwiedzających

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2018/21
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury jest zawarcie umowy ramowej z jednym podmiotem o dostawę kompletu sprzętu informatycznego, elementów sprzętów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych, aby zapewnić sprawne działanie wystaw Parlamentarium i pomieszczeń Europa Experiences w krajach członkowskich oraz w ogólnym ujęciu powierzchni dla odwiedzających. Powyższe sprzęty będą wykorzystywane głównie w celu otwarcia nowych interaktywnych powierzchni wystawowych, modernizacji istniejących obiektów i zastąpienia wadliwych lub przestarzałych urządzeń w ramach świadczeń Parlamentu Europejskiego dla zwiedzających w Brukseli i w krajach członkowskich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
30213100 Komputery przenośne
31527260 Systemy oświetleniowe
32420000 Urządzenia sieciowe
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
32322000 Urządzenia multimedialne
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30231000 Ekrany i konsole komputerowe
30231310 Wyświetlacze płaskie
30231320 Monitory dotykowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333400 Odtwarzacze wideo
32340000 Mikrofony i głośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlamentarium w Brukseli i powierzchnie wystawowe w innych pomieszczeniach dla odwiedzających w Europie.

II.2.4)Opis zamówienia:

a) dostawa sprzętu informatycznego:

„Zadanie 1 – sprzęt komputerowy” szczegółowych wymagań technicznych obejmuje pełny zakres sprzętu komputerowego i elementów informatycznych, które zwycięski oferent będzie musiał dostarczyć w ramach realizacji nowych projektów, działań utrzymania lub wymiany wadliwego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu.

Przykład: ekrany dotykowe, monitory telewizyjne, głośniki, komponenty informatyczne i okablowanie (przełączniki energii, złącza, przedłużacze KVM itp.), projektory, urządzenia sieciowe, serwery, komputery, odtwarzacze multimedialne, sprzęt do identyfikacji częstotliwości radiowych (etykiety, czytniki, anteny), przenośne zestawy słuchawkowe;

b) dostawa informatycznych materiałów eksploatacyjnych:

W celu zapewnienia sprawnego działania i konserwacji zapobiegawczej powierzchni Parlamentarium i Europa Experience konieczna jest regularna dostawa materiałów eksploatacyjnych, które montuje albo zespół informatyczny Parlamentarium, abo wykonawcy zajmujący się konserwacją. „Zadanie II – materiały eksploatacyjne” szczegółowych wymagań technicznych określa rodzaje produktów koniecznych do codziennego świadczenia usług na rzecz odwiedzających.

Przykład: lampy i filtry do projektorów, baterie do przenośnych zestawów słuchawkowych, etui na zamówienie, smycze, folie ochronne i słuchawki;

c) usługi:

wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania na zamówienie Parlamentu szczególnych usług informatycznych, od instalacji sprzętu na miejscu po konceptualizację, projektowanie i tworzenie nowych interaktywnych stanowisk wystawowych.

W oparciu o specyfikacje dostarczone przez Parlament lub pomysł i studium wykonalności opracowane przez architekta i specjalistów ds. planowania mediów, od wykonawcy będzie wymagana zdolność do dostarczania kompletnych zintegrowanych rozwiązań sprzętowych, poprzez sporządzanie w szczególności:

— kosztorysu dotyczącego wymaganego sprzętu, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i działań konserwacyjnych,

— wariantowych kosztorysów obejmujących osoby/dni wymagane w toku zarządzania projektem, projektowania, konstruowania, wstępnego montażu wbudowanego sprzętu, montażu na miejscu i uruchomienia oraz usług specjalistycznych, które mogą być konieczne (np. konfiguracja ostrzeżeń, programowanie Crestron, zakładanie folii dotykowej itp.),

— harmonogramu etapów wraz z kluczowymi etapami i terminami dostaw elementów projektu, wchodzącymi w zakres obowiązków wykonawcy, który może być uzgodniony z harmonogramem całego projektu,

— szczegółowych planów technicznych projektu, tj. schematów objaśniających, wkładu technicznego w wyposażenie stanowiska multimedialnego na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę koordynującego, instrukcji obsługi i projektów podwykonawczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 razy z możliwością przedłużenia o 1 rok (opcjonalnie).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na adres visitcenterproject@ep.europa.eu należy pisać tylko w sprawach związanych z obowiązkową wizytacją pomieszczeń. Wszelkie inne pytania należy przesyłać za pośrednictwem platformy e-tendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3646

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumentacja przetargowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. dokumentacja przetargowa.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

zob. dokumentacja przetargowa.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. dokumentacja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa wizyta pomieszczeń: 9.7.2018 w Parlamentarium w Brukseli.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Directorate-General for Communication
Miejscowość: Brussels
Państwo: Belgia
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

wszelkie odwołania od decyzji o udzieleniu zamówienia należy składać w ciągu 2 miesięcy od dnia podania jej do wiadomości oferentów.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018