Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 247540-2022

10/05/2022    S90

Polska-Góra: Komputery przenośne

2022/S 090-247540

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 080-214653)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 6931940518
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza1
Miejscowość: Góra
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 56-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Tel.: +48 655443641
Faks: +48 655432658
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gora.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Numer referencyjny: BZP.271.37.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.Zawartość ofertOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ )6.2 Wypełniony JEDZ . Aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 6.1 i 6.2 SWZ (podstawy wykluczenia)Zgodnie z treścią Art. 63 ust. 1 ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty JEDZ składa każdy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 080-214653

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 21/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

w sekcji VI wprowadza się dodatkową przesłankę do wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w sekcji II.1.4 do zawartości ofert dodaje się oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w Rozporządzeniu 2022/576. w sekcji 2.2.4 zmienia się opis w zakresie oświadczenia wskazanego w pkt 4 na Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 oraz aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie Rozporządzenia 2022/576