Dostawy - 248060-2020

28/05/2020    S103

Polska-Gniezno: Pomoce dydaktyczne

2020/S 103-248060

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gnieźnieński
Adres pocztowy: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Tel.: +48 614240720
Faks: +48 614240741

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiat-gniezno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych

Numer referencyjny: WOA.272.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych. Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, do których Wykonawca może złożyć ofertę, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 114 440.72 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i komputerowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego
32322000 Urządzenia multimedialne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

CKZiU, ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 4, 62-200 Gniezno; ZSP nr 3 – ul. Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno; ZSE – ul. Chrobrego 2, 62-200 Gniezno; ZSP – ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— notebook – 3 szt.,

— oprogramowanie biurowe – 3 szt.,

— drukarka – 1 szt.,

— projektor – 2 szt.,

— rzutnik – 1 szt.,

— pakiet Corel Draw Graphics Suite 2019 PL lub równoważny – licencja Edu na 16 stanowisk – 1 pakiet,

— środowisko sieciowe, dysk sieciowy – serwer plików – 4 szt.,

— drukarka laserowa/atramentowa – urządzenie wielofunkcyjne łączące funkcje drukarki i kserokopiarki do formatu A3 – 1 szt.,

— tablica interaktywna – 1 szt.,

— pakiet Corel Draw Graphics Suite 2019 PL – licencja Edu na 16 stanowisk lub równoważny – 1 pakiet,

— oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop Elements2019PL na 16 stanowisk lub równoważne – 1 pakiet,

— dysk zewnętrzny – 2 szt.,

— kamera cyfrowa – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (pozostałe wyposażenie)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39151000 Meble różne
33141623 Zestawy pierwszej pomocy
39151200 Stoły robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47, 62-200 Gniezno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— szafy narzędziowe – 34 szt.,

— apteczki BHP – 16 szt.,

— stół ślusarski – 6 szt.,

— stół montażowy – 6 szt.

Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (pracownia projektowania i estetyki wraz z pracownią analizy biologiczno-chemiczną)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 6, 62-200 Gniezno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— główka treningowa damska – 4 szt.,

— główka treningowa dziecięca – 4 szt.,

— główka treningowa męska – 4 szt.,

— tupet – 1 szt.,

— treska – 1 szt.,

— statyw do główki – 6 szt.,

— mikrokamera – 1 szt.,

— mikrometr – 1 szt.,

— materiały dydaktyczne z zakresu rysunku, typów budowy głowy i twarzy – 1 komplet,

— pracownia analizy biologiczno-chemicznej, zestaw plansz, schematów, płyty DVD – 1 komplet,

— mikroskop – 2 szt.,

— indykator/pehametr – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (pracownia gospodarki materiałowej)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32440000 Wyposażenie telemetryczne i terminali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, ul. Chrobrego 23, 62-200 Gniezno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— terminal RFID – urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalające na odczytywanie kodów kreskowych oraz fal radiowych z chipów umieszczonych na ładunkach – 1 szt.,

— czytnik kodów kreskowych – urządzenie wraz z oprogramowaniem, umożliwia identyfikowanie ładunków – 1 szt.,

— schematy ADR i plansze – 20 różnych rodzajów plansz i materiałów dotyczących ładunków niebezpiecznych – 1 komplet,

— modele środków transportu – 1 komplet.

Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie (pracownia krawiecka)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42715000 Maszyny do szycia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— nóż krążkowy – 3 szt.,

— mata do cięcia – 3 szt.,

— maszyna stabilizująca do utrwalania kształtów odzieży i klejenia – 1 szt.,

— szczotka elektryczno-parowa – 1 szt.,

— manekin regulowany damski – 1 szt.,

— manekin regulowany dziecięcy – 1 szt.,

— manekin regulowany męski – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne wyposażenia zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 026-058596
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i komputerowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BMS Spółka jawna Z. Bielecki
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 016.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 48 099.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (pozostałe wyposażenie)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eszydłowski, Łukasz Szydłowski
Adres pocztowy: ul. Towarowa 10, magazyn 7
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 49-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 892.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 557.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Doposażenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (pracownia projektowania i estetyki wraz z pracownią analizy biologiczno-chemiczną)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BMS Spółka jawna Z. Bielecki
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 088.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 026.81 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (pracownia gospodarki materiałowej)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BMS Spółka jawna Z. Bielecki
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 658.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 817.74 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie (pracownia krawiecka)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BMS Spółka jawna Z. Bielecki
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 785.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 817.89 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci odwołania, którego szczegółowa regulacja została zawarta w art. 180–198 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp (dział VI Środki ochrony prawnej). Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca albo siedziby Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020