Dostawy - 248124-2020

28/05/2020    S103

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2020/S 103-248124

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Adres pocztowy: Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Tel.: +48 583486152
Faks: +48 583472445

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: CRZP/84/009/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, ilości zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na II części: część I – dostawa mobilnych stacji badawczych na potrzeby projektu „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – Infolight dla KSMM; część II – dostawa urządzeń sieciowych dla KIB.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – dostawa mobilnych stacji badawczych na potrzeby projektu „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – Infolight dla KSMM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych stacji badawczych na potrzeby projektu „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – Infolight dla KSMM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, ilości mobilnych stacji roboczych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność pamięci RAM / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

EFRR w ramach projektu POIR.04.01.04 „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” (Infolight).

II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, producenta, numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację;

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje opisane są w rozdziale X SIWZ. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 400,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – dostawa urządzeń sieciowych dla KIB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32413100 Rutery sieciowe
31214100 Przełączniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych dla KIB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, ilości urządzeń sieciowych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, producenta, numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację;

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje opisane są w rozdziale X SIWZ. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 70,00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 080-188055
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część I – dostawa mobilnych stacji badawczych na potrzeby projektu „Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – Infolight dla KSMM

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część II – dostawa urządzeń sieciowych dla KIB

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach VIII–X SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o wydaniu/braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o orzeczeniu / nie orzeczeniu wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Informacje o dokumentach Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP znajdują się w rozdziale XI SIWZ.

2. Wymagane dokumenty:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy przesłać Zamawiającemu razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/);

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości podanej w sekcji II.2 ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, kwota wymaganego wadium stanowi sumę kwot wadiów dla poszczególnych części, na które składana jest oferta. Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Szczegółowe informacje podane są w rozdziale XV SIWZ.

6. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/);

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej. Konto e-mail do kontaktu z Wykonawcami: logistyka@eti.pg.edu.pl

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokum. z rozdz IX ust. 2 SIWZ składa informację, o której mowa w rozdz. IX ust. 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały wysłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020