Usługi - 248592-2020

28/05/2020    S103

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału radiowego

2020/S 103-248592

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A.
Adres pocztowy: ul. Myśliwiecka 3/5/7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-459
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Uchymiak
E-mail: przetargi@rdc.pl
Tel.: +48 226455622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rdc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://rdc.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://rdc.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://rdc.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nadawanie programów radiofonicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Emisja i dosył sygnałów dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

Numer referencyjny: 1E/2020
II.1.2)Główny kod CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., z podziałem na części:

1) część nr 1 – RTON Ostrołęka;

2) część nr 2 – TSR Ostrów Mazowiecka;

3) część nr 3 – RTCN Płock/Rachocin;

4) część nr 4 – RON Radom;

5) część nr 5 – RTCN Siedlce/Łosice;

6) część nr 6 – RTCN Warszawa/PKIN.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – RTON Ostrołęka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 1: część nr 1 – RTON Ostrołęka, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 1 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 2 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 – TSR Ostrów Mazowiecka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 2: część nr 2 – TSR Ostrów Mazowiecka, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 2 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 3 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 – RTCN Płock/Rachocin

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 3: część nr 3 – RTCN Płock/Rachocin, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 3 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 10 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 – RON Radom

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 4: część nr 4 – RON Radom, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 4 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 4 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5 – RTCN Siedlce/Łosice

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 5: część nr 5 – RTCN Siedlce/Łosice, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 5 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 14 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6 – RTCN Warszawa/PKIN

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej emisji sygnału radiowego i dosył sygnałów audio wraz z sygnałami RDS do nadajników Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w zakresie części nr 6: część nr 6 – RTCN Warszawa/PKIN, POLSKA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 6 przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 9 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że posiada:

Uprawnienie do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn. zm.), tj. posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub zawiadomienie na piśmie Prezesa UKE o rozpoczęciu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w warunkach opisanych w art. 10 ust. 9 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na emisji i dosyle sygnałów każda w nieprzerwanym okresie co najmniej 10 miesięcy, każda za kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto.

*Jeżeli zamówienie, o którym mowa powyżej jest wykonywane nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części usługi do upływu terminu składania ofert nie może być mniejsza niż 800 000,00 PLN brutto.

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy lub większej liczby umów świadczonych w tym samym czasie (zamówienia udzielane w częściach) dla jednego Zamawiającego (usługodawcy) w nieprzerwanym okresie co najmniej 10 miesięcy każda. Wartość świadczonej usługi nie może być mniejsza niż 800 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

2) W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 – „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” – Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w pkt. 8–11 SIWZ.

4) Zamawiający skorzysta z przepisu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.

6) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w pkt. 22 SIWZ.

7) Usługa w zakresie każdej części będzie wykonywana od dnia 1 sierpnia 2020 r. od godziny 00.00 do dnia 31 lipca 2021 r. do godziny 23.59.59, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020