Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 249789-2022

11/05/2022    S91

Polska-Szczecin: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2022/S 091-249789

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: jw4340
Krajowy numer identyfikacyjny: 8522588284
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 10A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Grabowska-Krysztofiak
E-mail: 15wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261454925
Faks: +48 261452398
Adresy internetowe:
Główny adres: https://15wog.wp.mil.pl/
Adres profilu nabywcy: https://15wog.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek iinstytucji będących na jego zaopatrzeniu.

Numer referencyjny: 37-ZP-05-22-80
II.1.2)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów oraz sprzętu biurowego, dla potrzeb 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jej zaopatrzeniu wymienionych w „Formularzach cenowych – stanowiących załączniki – nr 1, 2, ( oddzielne dla części ). Oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia określony został w załącznikach od nr 3 do 3a ( formularze cenowe) , stanowiące integralną część oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa kalendarzy, terminarzy oraz biuwarów.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia określony został w załącznikach od nr 3 do 3a ( formularze cenowe) , stanowiące integralną część oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wpisu do w/w rejestrów

III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla części I postępowania :

posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 400 000, 00 zł lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 400 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej - jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

Dla części 1 postępowania zrealizował jedna umowa na dostawę materiałów administracyjno -biurowych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;

Dla części 2, Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis warunków realizacji umowy zawiera dokumentacja zamówienia, oraz wzór umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Ofertę wraz z z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://

platformazakupowa.pl/pn/15wog do upływu terminu składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert nie jest publiczne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Pierwszy kwartał 2023 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

WADIUM:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

- 23 911,00 zł – dla części 1

- 1 641,00 zł – dla części 2

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: (zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,).

a) w pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr : 10-ZP-01-22-13 z dopiskiem dla części................................ „

6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.

7.Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt. 4 ppkt. b-c powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.

8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art.182 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na mocy ustawy. Odwołanie w przypadku zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp, przysługuje jedynie wobec następujących czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Przed terminem wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W terminie 2 dni od otrzymania odwołania zamawiający przesyła jego kopię pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, a w przypadku, gdy odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji, zamieszcza je również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, przystąpić do postępowania odwoławczego wskazując jednocześnie stronę, do której przystępuje oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art.183 ust.2 ustawy.

Od orzeczenia wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022