Dostawy - 250257-2020

29/05/2020    S104

Polska-Aleksandrów Łódzki: Węgiel kamienny

2020/S 104-250257

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGKiM Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 28/30
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PGKiM Sp. z o.o.
E-mail: zam_publiczne@pgkimal.pl
Tel.: +48 427121194
Faks: +48 422764349
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkimal.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgkimal.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem do Ciepłowni PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim

Numer referencyjny: 04/OZ/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09111210 Węgiel kamienny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w łącznej ilości 6 700 ton, asortymentu M II A, typu 31.2-32.1 (wg PN-82/G-97002), o następujących parametrach w stanie roboczym:

wartość opałowa: 23 000 – 24 000 kJ/kg;

zawartość popiołu: do 15 %;

zawartość siarki całkowitej ≤ 0,6 %;

wilgoć całkowita: do 12 %, (bez uwzględniania błędu pomiarowego);

zawartość podziarna (0–1 mm) < 20 %;

zawartość części lotnych > 28 %;

temperatura mięknięcia popiołu > 1 100o C;

temperatura topnienia popiołu w atmosferze redukcyjnej > 1 300o C;

zdolność spiekania (liczba Rogi) od 5 do 20;

bez zanieczyszczeń w postaci złomu, piasku, kamieni, itp.,

wraz z jego transportem na plac Ciepłowni, ul. Pabianicka 125 w Aleksandrowie Łódzkim i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, z tolerancją ±10 % dla każdej partii.

Termin związania z ofertą 60 dni, gdzie bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09111210 Węgiel kamienny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Gospodarki Cieplnej PGKiM Sp. z o.o., ul. Pabianicka 125, 95-070 Aleksandrów Łódzki, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia – węgiel będzie dostarczany na plac Wydziału Gospodarki Cieplnej – Ciepłowni w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Pabianickiej 125, oraz rozładowany przez Wykonawcę na placu Ciepłowni, w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca o każdorazowej dostawie będzie pisemnie lub faksem informował Zamawiającego, odpowiednio do postanowień wskazanych w pkt 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zobowiązuje się składować każdą dostawę na oddzielnej pryzmie.

Wykonawca do każdej dostawy dołączy dokument dostawy wraz z numerem podmiotu pośredniczącego oraz atest jakości węgla, zawierający następujące parametry jakościowe węgla (wartość opałowa, popiół, siarka całkowita, wilgoć całkowita) i przedłoży wskazany dokument przedstawicielom Zamawiającego przed rozładunkiem każdej dostawy.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na plac ciepłowni w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Pabianickiej 125 jednostkami transportowymi, których ciężar całkowity brutto nie będzie przekraczać 50 ton. Wjazd jednostek może się odbywać na plac ciepłowni wyłącznie w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach 7.00–20.00.

Wykonawca zabezpieczy dostawy przed szkodliwymi czynnikami i ponosić będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania dostawy przez Zamawiającego, w miejscu określonym w pkt 3.5 niniejszej specyfikacji, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór środka transportu dającego zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części), tj. zwiększenia ilości dostarczanego węgla kamiennego względem ilości podstawowej wskazanej powyżej w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb oraz warunków atmosferycznych na następujących zasadach:

Zakres objęty prawem opcji: 800 ton.

Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie obowiązywania umowy.

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), w określonym przez niego zakresie, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

Prawo opcji ma charakter fakultatywny i jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o wykonanie tego zakresu zamówienia. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia, w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy,

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja zamówienia nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny wskazane w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie zrealizowane dostawy w ramach opcji

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz zwrotu wadium zostały określone w pkt 9 SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 21 lutego 2021 r.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zawarte są w pkt 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

*Informacje dot. warunków udziału w postępowaniu:

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) i 24 ust. 5 pkt 1 i 8 (fakultatywne podstawy wykluczenia) ustawy Pzp oraz spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, jak również wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 5 i 6 SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie, z tym że w przypadku wykazywania warunku dotyczącego zdolności technicznej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot wykonał dwa zamówienia, o których mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia (pkt 5.3.1 ppkt 3 SIWZ).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 5 SIWZ.

4. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – w formie elektronicznej, wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ (Zał. nr 8 do SIWZ) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 Pzp ma obowiązek przedstawić JEDZ odrębnie dla każdego z podmiotów. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 6.2 SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w pkt 6.6 SIWZ).

7. Szczegółowe zasady dotyczące składania dokumentów przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zawarte są w pkt 6 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 500 000,00 PLN.

Uwaga: dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż w PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował przynajmniej dwa zamówienia o wielkości dostaw co najmniej 4 000 ton każde, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu zamówienia. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie, z tym że w przypadku wykazywania warunku dotyczącego zdolności technicznej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot wykonał dwa zamówienia, o których mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia (pkt 5.3.1. ppkt 3 SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:

— wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres oraz warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umowa zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30 (sala konferencyjna), POLSKA. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

1) Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione poniżej w pkt 2

2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Każdy z Wykonawców składa dokumenty wym. poniżej w pkt 2.

3) Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W odniesieniu do każdego z tych podmiotów należy złożyć dokumenty wym. poniżej w pkt 2.

2. W celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp. Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostateczne j decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Zał. 5 do SIWZ);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Zał. nr 6 do SIWZ);

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp (Zał. nr 7 do SIWZ).

3. Forma dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę określona została w pkt 7 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania zawarte jest w pkt 23 SIWZ.

2. Oferta, sporządzona w postaci dokumentu elektronicznego, musi zawierać:

1) formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ);

2) JEDZ Wykonawcy (Zał. nr 8 do SIWZ).

Wykonawca przekazuje również odrębne oświadczenia JEDZ, dotyczące podmiotu trzeciego, na zasoby którego się powołuje – jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie JEDZ – odrębnie dla każdego z nich – jeżeli dotyczy;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy (Zał. nr 10 do SIWZ);

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) – jeżeli dotyczy;

5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, winne zostać podpisane kwalifikowanym(-i) podpisem(-ami) elektronicznym(-i). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosowanie do art. 23 ust. 2 Pzp;

6) oświadczenia lub dokumenty na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje);

7) szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia ofert zawarte są w pkt 11–13 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020