Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 250333-2022

11/05/2022    S91

Polska-Kraków: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2022/S 091-250333

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-194519)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Matuszyńska
E-mail: i.matuszynska@ron.mil.pl
Tel.: +48 261137568
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów

Numer referencyjny: 71/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i technicznych środków materiałowych do pojazdów w ramach 12 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-194519

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp;

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp nie mogą zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy.

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania),do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 lit. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikając wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9),10) ustawy Pzp;

Zamawiający wykluczy z postępowania, z zastrzeżeniem – odpowiednio - art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 8), 9), 10) ustawy Pzp nie mogą zachodzić wobec żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy do wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu względem wykonawcy.

2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu (w zakresie danego zadania),do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust.1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 lit. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikając wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

e) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/08/2022
Powinno być:
Data: 20/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: