Dostawy - 250389-2020

Submission deadline has been amended by:  295597-2020
29/05/2020    S104

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 104-250389

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261645000
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Golc
E-mail: wzp@kprm.gov.pl
Tel.: +48 226947036
Faks: +48 226947953

Adresy internetowe:

Główny adres: www.premier.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.kprm.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/postepowania-wszczete
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management)

Numer referencyjny: PN-16/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Dostarczone niezbędne licencje muszą umożliwiać korzystanie z systemu SIEM i zapewnić wsparcie producenta przez okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III. Wymagana gwarancja na prawidłowe działanie systemu musi wynosić 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 894 308.94 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management), zgodnie z OPZ, oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia:

— Etap I – Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu SIEM - do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

— Etap II – Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, projektu technicznego i opracowanie scenariuszy testowych systemu SIEM oraz Etap III – Wdrożenie, konfiguracja i testy systemu SIEM - zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w ramach realizacji etapu I,

— Etap IV – Szkolenie i opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu SIEM - nie później niż 2 miesiące od zakończenia etapu III,

— Etap V – Usługi realizowane po odbiorze Systemu (wsparcie techniczne, asysta techniczna) - przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie liczby roboczogodzin w ramach usługi asysty technicznej w stosunku do minimalnej wymaganej przez Zamawiającego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności systemu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 894 308.94 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia, określony w pkt. II.2.7 ogłoszenia, dotyczy usług realizowanych po odbiorze systemu (wsparcie techniczne, asysta techniczna), tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń etapu III. Pozostałe terminy realizacji zamówienia wskazano w pkt. II.2.4 ogłoszenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, zakresu świadczonych usług i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do:

— Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli wykazują oni spełnianie warunku w tym zakresie,

— podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, jeśli Wykonawca powołuje się na jego (podmiotu) zasoby w tym zakresie;

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował:

­— 1 usługę (umowę), w której skład wchodziła dostawa i wdrożenie systemu SIEM, obejmującą co najmniej instalację i konfigurację systemu SIEM, przygotowanie reguł korelacyjnych w systemie SIEM, przeprowadzenie szkolenia z zakresu wdrożonego systemu SIEM, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto

oraz

­— 1 usługę (umowa), w której skład wchodziło świadczenie usługi wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu SIEM przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez Wykonawców ww. warunku.

2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, i które spełniają następujące wymagania:

— kierownik projektu, odpowiedzialny za zrealizowanie wszystkich etapów zamówienia,

— inżynier, odpowiedzialny za realizację etapów II i III zamówienia oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej określonej w etapie IV zamówienia,

— osoba odpowiedzialna za realizację szkolenia, o którym mowa w etapie IV zamówienia,

— 2 osoby odpowiedzialne za realizację wsparcia technicznego i asysty, określonych w etapie V.

Każda z tych osób:

­- posiada minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania lub/i projektowania lub/i zarządzania systemem SIEM, potwierdzone certyfikatem producenta danego systemu SIEM

Oraz

­- brała udział w przynajmniej 2 wdrożeniach systemów SIEM w charakterze konsultanta,

A także

Co najmniej jedna z tych osób posiada doświadczenie w projektowaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych, potwierdzone jednym z certyfikatów:

• CISA – Certified Information Systems Auditor,

• CISSP – Certified Information Systems Security Professional,

• CEH – Certified Ethical Hacker

• CISM - Certified Information Security Manager.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach Zespołu, z zastrzeżeniem, że kierownik projektu nie może pełnić innych funkcji w ramach Zespołu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstw wyżej wymienionych osób, w trybie określonym w umowie. Procedurę akceptacji przez Zamawiającego składu zespołu oraz ewentualnych zmian osób realizujących zamówienie reguluje umowa. Wykonawca określi w Wykazie osób podstawę do dysponowania poszczególnymi osobami realizującymi zamówienie.

Ww. warunek (dotyczący zespołu) może zostać spełniony przez Wykonawców łącznie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu, i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Wejście do siedziby Zamawiającego odbywa się przez Biuro Przepustek „A” – Al. Ujazdowskie 1/3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zam. mogą się ubiegać Wykon., którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 5-8 uPzp). Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeż. zawartym w par. 7 ust. 1 SIWZ), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok. potwierdzających:spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale III.1.3 ogłoszenia i brak podstaw do wyklucz.: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016. Dokumenty podmiotów zagranicznych określono w par. 7 ust. 2 SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wzór oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, wraz z ofertą składa zobowiązanie (o którym mowa w par. 7 ust. 1 c) SIWZ) tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na podstawie art. 24aa ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zam. wymaga wniesienia wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości 25 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI uPzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2020