Dostawy - 250409-2020

29/05/2020    S104

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 104-250409

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Bulwan
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sieci SAN

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0116/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostarczenie produktów i ich instalacja, uruchomienie i konfiguracja wraz z testami akceptacyjnymi w lokalizacjach Zamawiającego oraz zapewnienie prawidłowej współpracy z innym sprzętem informatycznym i teletransmisyjnym eksploatowanym u Zamawiającego;

1.2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie umożliwiającym prawidłowe użytkowanie dostarczonych produktów;

1.3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dla produktów przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru funkcjonalnego;

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do zmniejszenia ilości sprzętu i oprogramowania objętego usługami serwisowymi na zasadach wskazanych we Wzorze umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 983 739.84 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. NBP, Ośrodek Komputerowy Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

2. NBP Ośrodek Zapasowy (CIRF) w Radomiu przy ul. Samorządowej 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostarczenie produktów i ich instalacja, uruchomienie i konfiguracja wraz z testami akceptacyjnymi w lokalizacjach Zamawiającego oraz zapewnienie prawidłowej współpracy z innym sprzętem informatycznym i teletransmisyjnym eksploatowanym u Zamawiającego;

1.2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie umożliwiającym prawidłowe użytkowanie dostarczonych produktów;

1.3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowych dla produktów przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru funkcjonalnego;

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do zmniejszenia ilości sprzętu i oprogramowania objętego usługami serwisowymi na zasadach wskazanych we Wzorze umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 983 739.84 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do zmniejszenia ilości sprzętu i oprogramowania objętego usługami serwisowymi wymienionego w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia, na następujących zasadach:

1. wypowiedzenie może zostać złożone najpóźniej 5 dnia ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego wyłączenie ze świadczenia usługi serwisu. W przypadku, gdy informacja ta zostanie przekazana Wykonawcy po tym terminie, wyłączenie ze świadczenia usługi serwisu nastąpi od początku kolejnego kwartału;

2. wypowiedzenie powinno zawierać wskazanie sprzętu i oprogramowania oraz wartości wynagrodzenia przypadającego na ten sprzęt i oprogramowanie wynikającego z Załącznika nr 8 do Wzoru umowy, w stosunku do których Zamawiający wypowiada świadczenie usługi serwisowej oraz wskazanie okresu, od którego następuje zmniejszenie liczby sprzętu i oprogramowania objętych usługą serwisową;

3. wypowiedzenie skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczenia Usługi serwisowej, określonego w § 9 ust. 1 pkt 1.3 Wzoru umowy za czas pozostały do końca obowiązywania umowy. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pomniejszenia w wystawianych fakturach wysokości wynagrodzenia należnego odpowiednio za okres, w którym wypowiedziano świadczenie Usługi serwisowej. W przypadku wystawienia faktury nieuwzględniającej pomniejszenia wynagrodzenia o wartość wypowiedzianych usług serwisowych, Zamawiający uzna fakturę za wystawioną nieprawidłowo.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie 40 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia: wykazu dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie (umowę), które obejmowało swoim zakresem dostawę lub rozbudowę przełączników FC wraz z wykonaniem usług instalacji, uruchomienia i konfiguracji, a wartość zamówienia (umowy) w tym zakresie wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN brutto*.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na PLN – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 010-018841
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci internet.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarcia ofert została szczegółowo określona w pkt 4 rozdz. 15 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem ws. dokumentów.

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

6.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”;

6.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

6.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

7. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

8. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020