Dostawy - 250411-2020

29/05/2020    S104

Polska-Zakopane: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 104-250411

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Krajowy numer identyfikacyjny: 29637700000
Adres pocztowy: ul. Oswalda Balzera 15
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Malik
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Tel.: +48 182012061
Faks: +48 182014296

Adresy internetowe:

Główny adres: www.klinika.net.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usorwzakopanem.ezamawiający.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa aktualnie posiadanego oprogramowania wraz z wdrożeniem i nadzorem autorskim – (dokumentacja medyczna, rehabilitacja, ruch chorych zakażenia szpitalne, gabinet zabiegowy)

Numer referencyjny: STG 271-MSIM-1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu, w celu uzyskania funkcjonalności następujących modułów: repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej OPEN, rehabilitacja OPEN, ruch chorych/moduł mobilny OPEN, zakażenia szpitalne 1 licencja, gabinet zabiegowy 6 licencji. Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udzieli 60 mies. gwarancji (nadzoru autorskiego), a także będzie prowadził serwis ww. oprogramowania. Oprogramowanie powinno zostać zainstalowane na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej opisanej w Załączniku nr 4U do umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 795 640.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu, w celu uzyskania funkcjonalności następujących modułów: repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej OPEN, rehabilitacja OPEN, ruch chorych/moduł mobilny OPEN, zakażenia szpitalne 1 licencja, gabinet zabiegowy 6 licencji. Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udzieli 60 mies. gwarancji (nadzoru autorskiego), a także będzie prowadził serwis ww. oprogramowania. Oprogramowanie powinno zostać zainstalowane na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej opisanej w Załączniku nr 4U do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu informatycznego współfinansowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 zwanego dalej RPO WM pod nazwą „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” projekt nr RPMP.02.01.05-12-0228/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 5–8 ustawy Pzp na potwierdzenie czego składa aktualne na dzień składania oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień zwanego dalej JEDZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) na adres: przetargi@klinika.net.pl; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej wyceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, m.in. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt 7.I.1 –15 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie;

b. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie;

c. zdolność techniczna lub zawodowa: warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania, zawierające integrację z systemem HIS, umożliwiającą zarządzanie i przeglądanie dokumentów bezpośrednio z poziomu HIS z czego:

— co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto obejmujące dostawę i wdrożenie oprogramowania służącego do: zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną i obsługi rehabilitacji, zintegrowanych w pełni z oprogramowaniem klasy HIS, wraz z nadzorem autorskim.

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

— minimum 1 osobą posiadającą certyfikat PMP, lub PRINCE2, lub dyplom studiów w zakresie zarządzania projektami lub równoważny dokument potwierdzający, że jego posiadacz ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów, poprzez zarządzanie ryzykiem, jakością oraz prowadzenie dokumentacji.

3. Zarówno w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców warunek, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2c specyfikacji musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).

4. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy):

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 5–8 ustawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy został zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA, budynek administracji, gabinet Dyrektora ds Ekonomiczno-Administracyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020