Usługi - 250688-2019

31/05/2019    S104

Belgia-Bruksela: Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych

2019/S 104-250688

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych

Numer referencyjny: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wyniki oceny dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, nad którą prace zakończyły się w październiku 2018 r., wskazują, że dyrektywa jest dostosowana do potrzeb, jednakże pełne osiągnięcie jej celów będzie zależne od poprawy jej wdrażania. W ramach działań następczych oceny Komisja zamierza wprowadzić mechanizmy wsparcia zainteresowanych stron we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, a także we wzmacnianiu współpracy i tworzeniu sieci kontaktów między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Ostatecznym celem jest pomoc państwom członkowskim i sektorowi ogrodów zoologicznych we wzmocnieniu roli ogrodów zoologicznych w zachowaniu różnorodności biologicznej. W związku z tym umowa ma zapewnić wsparcie techniczne, naukowe i administracyjne w celu organizacji forów wymiany wiedzy i dobrych praktyk w odniesieniu do różnych zagadnień, w celu prowadzenia szkoleń i wykorzystania mechanizmów wzajemnej wymiany na rzecz różnych zainteresowanych stron zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organów państw członkowskich i ich służb kontrolnych, a także operatorów ogrodów zoologicznych i stowarzyszeń.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 393 913.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarte zaproszenie do składania ofert: pojedyncza umowa o usługi zawarta na okres 36 miesięcy, nieodnawialna.

Od wykonawcy oczekuje się zorganizowania 3 1-dniowych spotkań, których celem jest wymiana wiedzy i najlepszych praktyk. Od wykonawcy oczekuje się również opracowania, przeprowadzenia i oceny kursów szkoleniowych dotyczących różnych aspektów wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych w 4 różnych regionach geograficznych UE. Ponadto wykonawca powinien wspierać korzystanie z mechanizmów wzajemnej wymiany wiedzy.

Konkretne zadania:

Zadanie 1: 3 spotkania zainteresowanych stron:

Zadanie obejmuje przygotowanie, organizację i działania następcze dotyczące 1 spotkania dla zainteresowanych stron rocznie, wraz z pełną logistyką, dokumentami bazowymi, prezentacjami, przewodniczeniem spotkaniu, sporządzaniem protokołów, opracowaniem sprawozdań i pakietów informacyjnych dla uczestników. Spotkania będą 1-dniowymi wydarzeniami dla 30-50 uczestników, prowadzonymi w języku angielskim. Od oferenta oczekuje się przeprowadzenia przed każdym spotkaniem konsultacji z zainteresowanymi stronami, dotyczących najbardziej odpowiednich zagadnień, na których temat potrzebna jest wymiany wiedzy i uwzględnienia wymagań dotyczących wiedzy. Na kolejnym spotkaniu doradca oceni również osiągnięcia w zakresie najistotniejszych działań następczych ustalonych na poprzednim spotkaniu. Wykonawca zapewni także wszelkie aspekty logistyczne, w tym miejsce spotkań, wyżywienie, sprzęt techniczny, rejestrację, identyfikatory itp. Oczekuje się również, że oferent opłaci koszty podróży i zakwaterowania (można przewidzieć wcześniejszą rezerwację i opłacenie pokoi lub ryczałt na jedną noc) dla maksymalnie 10 uczestników na jedno spotkanie. Po spotkaniu doradca będzie pomagał zainteresowanym stronom we wdrażaniu planów działań priorytetowych ustalonych przez uczestników podczas spotkania.

Zadanie 2: szkolenie:

Oczekuje się, że wykonawca przygotuje i zorganizuje szkolenia w czterech różnych regionach geograficznych UE. Oferent ustali treści nauczania, uwzględniając wyniki oceny dotyczącej dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych oraz opracuje odpowiedni program szkoleń i materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim, chyba że podejście regionalne będzie wymagało posługiwania się innym językiem. Oferent zorganizuje te szkolenia, każde dla 20-30 uczestników, zapewni odpowiednią salę szkoleniową i co najmniej 2 niezależnych prowadzących, mających właściwe i bogate doświadczenie w danej dziedzinie. Oferent opłaci koszty podróży i zakwaterowania (można przewidzieć wcześniejszą rezerwację i opłacenie pokoi lub ryczałt na jedną noc) dla maksymalnie 10 uczestników na jedno szkolenie.

Równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi wykonawca dokona przeglądu i przekaże sugestie dotyczące szkoleń online o tej samej treści nauczania, które można będzie wykorzystać w przyszłości. Oczekuje się, że oferent przeprowadzi po ostatnim szkoleniu ocenę wpływu i skuteczności szkoleń i dostarczy sprawozdanie na ten temat.

Zadanie 3: Wsparcie wykorzystania programów wzajemnej wymiany wiedzy:

Od wykonawcy oczekuje się dokonania przeglądu istniejących programów służących wzajemnej wymianie wiedzy, rozwijania ich i wspierania właściwych organów państw członkowskich w wykorzystaniu tych programów.

Oferent jest zobowiązany do aktywnego wspierania rozwoju programów wzajemnego nauczania i łączenia w pary w celu wzajemnej wymiany wiedzy. Wykonawca będzie umożliwiał kontakty, komunikację i koordynację między możliwymi parami wzajemnej wymiany wiedzy i będzie je wspierał w wypełnianiu wniosków do programów wzajemnej wymiany wiedzy, takich jak program TAIEX-EIR PEER 2 PEER. Wykonawca nie musi pokrywać kosztów podróży i zakwaterowania w ramach określonych programów wzajemnej wymiany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, że niniejsze ogłoszenie zostało wcześniej opublikowane w Dz. U. 2018/S 056-123139 w dniu 21.3.2018, z tytułem „Wsparcie kontynuacji programu REFIT w zakresie dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych, w zależności od wyników oceny”, w kwocie 400 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 232-529229
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2019/805151/SER/ENV.D.3
Nazwa:

Umowa o usługi w celu wsparcia skuteczniejszego wdrażania dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VetEffect Consultancy and Recruiting BV
Adres pocztowy: Rembrandtlaan 31
Miejscowość: Bilthoven
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 3423 BG
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Milieu Consulting SPRL
Adres pocztowy: Chaussée de Charleroi 112
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 393 913.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

2 % + 8 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2018/1046 z 18.7.2018 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019