Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 250688-2019

31/05/2019    S104

Belgia-Bruxelles: Contractul de servicii pentru sprijinirea unei mai bune puneri în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice

2019/S 104-250688

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contractul de servicii pentru sprijinirea unei mai bune puneri în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice

Număr de referinţă: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Rezultatele evaluării Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, finalizate în octombrie 2018, au concluzionat că Directiva este adecvată scopului, dar atingerea pe deplin a obiectivelor sale va depinde de îmbunătățirea punerii sale în aplicare. Ca urmare a evaluării, Comisia intenționează să instituie mecanisme pentru a sprijini părțile interesate în ceea ce privește o mai bună punerea în aplicare și executarea a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice și să intensifice cooperarea și crearea de rețele între toți actorii implicați. Scopul final este de a ajuta statele membre și sectorul zootehnic să consolideze rolul grădinilor zoologice în conservarea biodiversității. În consecință, acest contract are ca scop asigurarea unui sprijin tehnic, științific și administrativ pentru organizarea de forumuri pentru schimbul de cunoștințe și de bune practici pe diferite teme, cursuri de formare și utilizarea mecanismelor peer-to-peer pentru diferiții actori implicați în punerea în aplicare a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, cu un accent pe autoritățile statelor membre și pe inspectoratele acestora, precum și pe operatorii și asociațiile grădinilor zoologice.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 393 913.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă: contract de servicii unic cu durata de 36 de luni, fără posibilitatea de reînnoire.

Se preconizează că contractantul va organiza trei reuniuni de o zi cu părțile interesate, favorizând schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici. De asemenea, contractantul trebuie să dezvolte, să realizeze și să evalueze cursurile de formare în 4 regiuni geografice diferite ale UE, acoperind diferitele aspecte ale punerii în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice. În plus, contractantul trebuie să sprijine utilizarea mecanismelor peer-to-peer.

Sarcini specifice:

Sarcina 1: 3 reuniuni ale părților interesate:

Sarcina implică pregătirea, organizarea și monitorizarea unei întâlniri cu părțile interesate în fiecare an, inclusiv a tuturor aspectelor logistice, documentelor de fond, prezentărilor, co-prezidarea ședinței, procesul-verbal, întocmirea rapoartelor de întâlnire și pachetul informativ pentru participanți. Reuniunile vor fi evenimente de o zi cu 30-50 de participanți și vor avea loc în limba engleză. I se solicită ofertantului să consulte părțile interesate înainte de fiecare reuniune cu privire la cele mai relevante subiecte care necesită schimb de informații și competențe specifice care trebuie luate în considerare. În cazul în care există o întâlnire anterioară, consultantul va evalua, de asemenea, realizarea acțiunilor de monitorizare prioritare convenite în cadrul ultimei reuniuni. Contractantul va acoperi costurile pentru toate aspectele logistice, inclusiv locația ședinței, catering, echipamentele tehnice, înregistrarea, legitimațiile, etc. De asemenea, se așteaptă ca ofertantul să plătească cheltuielile de deplasare și cazare (se pot prevedea camere pre-rezervate și plătite sau o sumă forfetară pe noapte) pentru maximum 10 participanți pentru fiecare întâlnire. După întâlnire, consultantul va asista părțile interesate în punerea în aplicare a planurilor prioritare de acțiune convenite de părțile interesate în cadrul reuniunii.

Sarcina 2: formare:

Contractantul trebuie să pregătească și să organizeze cursuri de formare în patru regiuni geografice diferite ale UE. Ofertantul va trebui să stabilească conținutul de formare, ținând cont de rezultatele evaluării din cadrul Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice și să dezvolte o structură și un material adecvat pentru curs.

Cursurile de formare vor fi oferite în limba engleză, cu excepția cazului în care abordarea regională necesită o altă limbă. Ofertantul va organiza aceste sesiuni de formare pentru 20-30 de participanți fiecare, va oferi un loc de formare adecvat și cel puțin 2 tutori independenți cu experiență relevantă și solidă în domeniul respectiv. De asemenea, se așteaptă ca ofertantul să acopere cheltuielile (pentru maximum 10 participanți pentru fiecare sesiune de formare) de deplasare și cazare (se pot prevedea camere pre-rezervate și plătite sau o sumă forfetară pe noapte).

Pe lângă cursurile de formare la fața locului, contractantul ar trebui, de asemenea, să exploreze și să facă sugestii pentru a stabili cursurile de formare online cu același conținut pentru o utilizare ulterioară. În urma ultimului curs de formare, se preconizează că ofertantul trebuie să efectueze o evaluare a impactului privind eficacitatea instructajului și să prezinte un raport în acest sens.

Sarcina 3: susținerea utilizării mecanismelor peer-to-peer:

Se preconizează că contractantul va explora mecanismele existente peer-to-peer, le va promova și va sprijini autoritățile competente ale statelor membre în utilizarea acestor programe.

Ofertantul este obligat să promoveze în mod activ programe de învățare peer-to-peer și să se potrivească perechilor peer-to-peer. Contractantul va facilita contactele, comunicarea și coordonarea dintre posibilele perechi peer-to-peer și le va sprijini prin depunerea unei candidaturi la mecanismele existente de tip peer-to-peer, cum ar fi programul TAIEX-EIR PEER 2 PEER. Nu este de așteptat ca consultantul să acopere costurile de deplasare și cazare pentru oricare dintre programele identificate peer-to-peer.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 60
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vă rugăm să rețineți că acesta a fost publicat anterior în Jurnalul Oficial 2018/S 056-123139 din 21.3.2018 cu titlul „Sprijin pentru urmărirea acțiunii REFIT a Directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, în funcție de rezultatul evaluării” cu o sumă de 400 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 232-529229
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.0202/2019/805151/SER/ENV.D.3
Titlu:

Contractul de servicii pentru sprijinirea unei mai bune puneri în aplicare a directivei privind animalele sălbatice din grădinile zoologice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VetEffect Consultancy and Recruiting BV
Adresă: Rembrandtlaan 31
Localitate: Bilthoven
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 3423 BG
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Milieu Consulting SPRL
Adresă: Chaussée de Charleroi 112
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 393 913.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 10 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

2% + 8%

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/05/2019