Dostawy - 250814-2020

29/05/2020    S104

Polska-Pabianice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 104-250814

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 731-20-02-395
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 68
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@pcmnzoz.pl
Tel.: +48 422253500
Faks: +48 422253828

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmnzoz.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego prowadząca działalność leczniczą
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektu

Numer referencyjny: 44/TZ/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektu „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 713 140.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja sieci teleinformatycznej, sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i narzędziowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233132 Napędy dyskowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
32415000 Sieć ethernet
32429000 Sprzęt sieci telefonicznej
48821000 Serwery sieciowe
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie częściowe 1

1.1. Modernizacja sieci teleinformatycznej

1.1.1. Przełącznik klastra sieci SAN, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ

1.2. Sprzęt komputerowy

1.2.1. Serwer klastra, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ

1.2.2. Serwer pocztowy, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ

1.2.3. Macierz, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ

1.2.4. NAS, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ

1.2.5. Skaner, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ

1.2.6. Drukarka opasek, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ

1.2.7. Czytnik dowodów osobistych, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ

1.3. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

1.3.1. Serwerowy system operacyjny, wg wymagań opisanych w Załączniku 9 do OPZ

1.3.2. Oprogramowanie serwera pocztowego, wg wymagań opisanych w Załączniku 10 do OPZ

1.3.3. System wirtualizacyjny, wg wymagań opisanych w Załączniku 11 do OPZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0036/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie systemu szpitalnego, szkolenia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie częściowe 2

2.1. Oprogramowanie systemu szpitalnego:

2.1.1. Rozbudowa HIS część medyczna, wg wymagań opisanych w Załączniku 12 do OPZ;

2.1.2. Rozbudowa PACS/RIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 13 do OPZ;

2.1.3. Integracja systemu HIS z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku 14 do OPZ;

2.1.4. Integracje z AP-Kolce, DiLO, KRN, wg wymagań opisanych w Załączniku 15 do OPZ;

2.2. Szkolenia

2.2.1. Szkolenia z HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku 16 do OPZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.07.01.02-10-0036/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 222-544028
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 44/1/TZ/2019
Część nr: 1
Nazwa:

Modernizacja sieci teleinformatycznej, sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i narzędziowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: McART Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Radwańska 40/42
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 93-574
Państwo: Polska
E-mail: biuro@mcart.com.pl
Tel.: +48 426365594
Faks: +48 426365594

Adres internetowy: https://www.mcart.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 656 040.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 737 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 44/2/TZ/2019
Część nr: 2
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oprogramowanie systemu szpitalnego, Szkolenia
Adres pocztowy: Radwańska 40/42
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 93-574
Państwo: Polska
E-mail: biuro@mcart.com.pl
Tel.: +48 426365594
Faks: +48 426365594

Adres internetowy: https://www.mcart.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 057 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 050 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 845 680.00 PLN
Procentowa część: 80 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Rozbudowa systemu PACS/RIS, Rozbudowa HIS, Integracja z P1 oraz AP-Kolce, DiLO, KRN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: prezes@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: UZP Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: prezes@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020