Roboty budowlane - 252166-2020

29/05/2020    S104

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 104-252166

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000296154
Adres pocztowy: Radziszowska 11
Miejscowość: Skawina
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
E-mail: monika.najder@zwik.skawina.pl
Tel.: +48 122761289
Faks: +48 122762165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II

Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie-Krzęcin – część II”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 1 528 214.66 PLN / Najdroższa oferta: 2 292 252.81 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45000000 Roboty budowlane
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45111300 Roboty rozbiórkowe
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skawina – miejscowość Krzęcin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie-Krzęcin – część II”. Powyższe zadanie jest częścią projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – etap II” dla którego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Parametry, zakres i lokalizacja zamówienia:

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Skawina i obejmuje tereny istniejącej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Krzęcin.

Układ komunikacyjny terenu tworzą:

— drogi gminne o znaczeniu lokalnym obsługujące zabudowę mieszkaniową,

— droga powiatowa,

Projektowane kanały zlokalizowano:

— w pasie drogowym dróg gminnych,

— w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy,

— w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni nieurządzonej (nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej (łąki itp.)

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie w granicach aglomeracji – część II:

I. Kolektory grawitacyjne

1. Kanały z rur PVC SN8 fi:160 mm (lite) - 194,9 mb;

2. Kanały z rur PVC SN8 fi:200 mm (lite) - 615,1 mb;

3. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d:1000 mm - 4 kpl;

4. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d:1200 mm - 22 kpl;

5. Studnie rewizyjne d:425 mm - 5 kpl;

II. Kolektory tłoczne

1. Kanały z rur PE100, SDR17 fi:110 mm - 1415 mb;

2. Kanały z rur PE100, SDR11 fi:63 mm - 79 mb;

3. Kanały z rur PE100, SDR11 fi:50 mm - 141 mb;

4. Kanały z rur PE100, SDR11 fi:40mm - 1076 mb;

5. Kompletne studnie rozprężne d:1200 mm - 2 kpl;

6. Kompletne studnie spustowe d:1200 mm - 3 kpl;

7. Kompletne studnie odpowietrzająco-odwadniające d:1200 mm - 3 kpl;

III. Pompownie przydomowe – 37 kpl;

IV. Przepompownie sieciowe – 1 kpl;

Monitoring radiowy pompowni sieciowej (Uwaga: monitoring radiowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem radiowym firmy A-STER Kraków).

V. Odbudowa nawierzchni – 1 kpl;

Inne koszty

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 1 kpl

2. Koszty kamerowania kanałów i nagranie na płytę CD – 1 kpl

3. Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa Oferent.

4. Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

5. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.

6. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-081199
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ekoinstal Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000030179
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
E-mail: firma@ekoinstal.biz.pl
Tel.: +48 338741928
Faks: +48 338741928
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 528 214.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Skawina do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 17) SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020