Roboty budowlane - 252296-2022

Submission deadline has been amended by:  352082-2022
13/05/2022    S93

Polska-Poznań: Roboty budowlane

2022/S 093-252296

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Krajowy numer identyfikacyjny: 000292209
Adres pocztowy: Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mińska
E-mail: minska@lutycka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
Adres profilu nabywcy: www.lutycka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lutycka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: SZW/DZP/25/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1946/2021 z dnia 13.12.2021 r., z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w przedmiotowym PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla całości zamierzenia objętego pozwoleniem na budowę z podziałem na Etap 1 i Etap 2 realizacji inwestycji oraz wybudowanie nowego budynku w zakresie Etapu 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanego szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla Etapu 1 inwestycji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie oraz w sposób opisany w PFU, w szczególności:

a) wykonania projektu koncepcyjnego zawierającego opracowanie projektu technologicznego z uwzględnieniem / wprowadzeniem nowych rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami PFU;

b) sporządzenia (w razie konieczności) zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie (w razie konieczności) urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii;

c) wykonania dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów robót, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany z uwzględnieniem nowych rozwiązań funkcjonalnych opisanych w PFU, w podziale na dwa etapy realizacji inwestycji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU;

d) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w zakresie Etapu 1 realizacji inwestycji;

e) zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta na etapie realizacji robót budowlanych Etapu 1;

f) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie instalacji, urządzeń i programów do obsługi budynku objętego Etapem 1 realizacji inwestycji;

g) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla Etapu 1 realizacji inwestycji;

h) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

- PFU- opis przedmiotu zamówienia

- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny

- Pozwolenie na budowę

- Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25,00
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania robót / Waga: 15,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z pkt. 4.1 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykaz robót budowanych:

wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej w zakresie użyteczności publicznej obejmującej budowę nowego budynku, w tym przynajmniej jedna dokumentacja o wartości minimum 1000000,00 zł brutto dotycząca budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4000 m2 Zamawiający wymaga, aby dla każdego z ww. projektów była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę numer pozwolenia należy wpisać wykazie usług.

wykaz robót wykonanych - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto.

2. Wykaz osób:

wykaz osób w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

projektant branża architektoniczna — uprawnienia bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego, projektant branża konstrukcyjna

uprawnienia bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego;

projektant branża sanitarna uprawnienia bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego;

projektant branża elektryczna — uprawnienia projektowe bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego;

projektant branża teletechniczna — uprawnienia bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego;

projektant branża drogowa uprawnienia bez ograniczeń, minimum 4 lata doświadczenia zawodowego;

kierownik budowy wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zakończonego kontraktu w zakresie budowy, ' rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej wartości zadania nie mniejszej niż 20000000,00 zł brutto;

kierownik robót sanitarnych - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zakończonego kontraktu w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej wartości zadania nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto;

kierownik robót elektrycznych - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zakończonego kontraktu w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości zadania nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto;

kierownik robót teletechnicznych — wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót teletechnicznych. kierownik robót drogowych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz podmiotowych/przedmiotowych środków dowodowych - zgodnie z pkt. 9.1 SWZ:

1. wykaz osób

2. informacja z KRK

3. informacja z odpowiedniego rejestru (dla zagranicznych)

4. JEDZ

5. wykaz usług/robót

6. odpis z KRS lub CEIDG

7. dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy (dla zagranicznych).

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: zgodnie z §66.

W treści wzoru umowy znajduje się m. in. zapis o obowiązku:

- potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia, ważnej na terytorium Polski, z udziałem własnym/franszyzą redukcyjną/integralną nie wyższą niż 5% wartości szkody. Zamawiający wymaga aby na etapie zawarcia umowy, Wykonawca z którym zamawiający zawrze umowę, przekaże kserokopię polisy wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie;

- zawarcia umowy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlano – montażowych Wykonawcy CAR/EAR. Minimalna suma gwarancyjna dla przedmiotowej umowy ubezpieczenia stanowić będzie kwotę 100% wartości Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia;

- zawarcia polisy ubezpieczeniowej na kwotę zgodną obowiązującymi przepisami prawa wszystkich projektantów/konstruktorów wykonujących projekty dla potrzeb realizacji Inwestycji. Każdy z Projektantów/Konstruktor winien posiadać ubezpieczenie nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego w kwocie co najmniej 1.000.000,00 zł.

Wykonawca z którym Zamawiający zawrze umowę, przekaże kserokopię polis wraz z dowodem potwierdzającym ich opłacenie.

Zamawiający, przed złożeniem oferty, przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej - zgodnie z pkt. 3.2 SWZ.

Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - zgodnie z pkt. 4.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022