Roboty budowlane - 253120-2022

13/05/2022    S93

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2022/S 093-253120

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000296154
Adres pocztowy: Radziszowska 11
Miejscowość: Skawina
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
E-mail: monika.najder@zwik.skawina.pl
Tel.: +48 122761289
Faks: +48 122762165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie – Krzęcin – część II

Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111300 Roboty rozbiórkowe
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45233140 Roboty drogowe
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skawina – miejscowość Krzęcin

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią 5 zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa

sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II”. Powyższe zadanie jest częścią projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” dla którego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa

w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

Parametry, zakres i lokalizacja zamówienia:

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Skawina i obejmuje tereny istniejącej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Krzęcin.

Układ komunikacyjny terenu tworzą:

— drogi gminne o znaczeniu lokalnym obsługujące zabudowę mieszkaniową,

— droga powiatowa.

Projektowane kanały zlokalizowano:

— w pasie drogowym dróg gminnych,

— w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy,

— w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni

nieurządzonej (nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej (łąki itp.)

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie w granicach aglomeracji – cześć II:

I. Kolektory grawitacyjne

1. Kanały z rur PVC SN8 fi: 160 mm (lite) – 194,9 mb.

2. Kanały z rur PVC SN8 fi: 200 mm (lite) – 615,1 mb.

3. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 000 mm – 4 kpl.

4. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 200 mm – 22 kpl.

5. Studnie rewizyjne d: 425 mm – 5 kpl.

II. Kolektory tłoczne

1. Kanały z rur PE100, SDR17 fi: 110 mm – 1415 mb.

2. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 63 mm – 79 mb.

3. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 50 mm – 141 mb.

4. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 40 mm – 1 076 mb.

5. Kompletne studnie rozprężne d: 1 200 mm – 2 kpl.

6. Kompletne studnie spustowe d: 1 200 mm – 3 kpl.

7. Kompletne studnie odpowietrzająco-odwadniające d: 1 200 mm– 3 kpl.

III. Pompownie przydomowe – 37 kpl.

IV. Przepompownie sieciowe – 1 kpl.

Monitoring radiowy pompowni sieciowej (uwaga: monitoring radiowy musi być kompatybilny z istniejącym

systemem radiowym firmy A-Ster Kraków).

V. Odbudowa nawierzchni – 1 kpl.

Inne koszty:

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 1 kpl.

2. Koszty kamerowania kanałów i nagranie na płytę CD – 1 kpl.

3. Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa oferent.

4. Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

5. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.

6. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/05/2020
Koniec: 21/01/2021
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, wtym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-252166

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie – Krzęcin – część II

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
21/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ekoinstal Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000030179
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 8
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
E-mail: firma@ekoinstal.biz.pl
Tel.: +48 338741928
Faks: +48 338741928
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 528 214.66 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniupodobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu,aw szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze gminySkawina do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniuwartości zamówienia podstawowego w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

4.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się:

6.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a),

6.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Pozostałe zapisy dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia są zawarte w pkt 21 SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skawina – miejscowość Krzęcin

VII.1.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” i jest częścią 5 zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II”. Powyższe zadanie jest częścią projektu„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” dla którego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie uzyskało dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020. Parametry, zakres i lokalizacja zamówienia:

Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Skawina i obejmuje tereny istniejącej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej wsi Krzęcin. Układ komunikacyjny terenu tworzą:

— drogi gminne o znaczeniu lokalnym obsługujące zabudowę mieszkaniową,

— droga powiatowa.

Projektowane kanały zlokalizowano:

— w pasie drogowym dróg gminnych,

— w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy,

— w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni nieurządzonej (nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej (łąki itp.)

Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie w granicach aglomeracji – cześć II:

I. Kolektory grawitacyjne

1. Kanały z rur PVC SN8 fi: 160 mm (lite) – 194,9 mb.

2. Kanały z rur PVC SN8 fi: 200 mm (lite) – 615,1 mb.

3. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 000 mm – 4 kpl.

4. Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe d: 1 200 mm – 22 kpl.

5. Studnie rewizyjne d: 425 mm – 5 kpl.

II. Kolektory tłoczne

1. Kanały z rur PE100, SDR17 fi: 110 mm – 1415 mb.

2. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 63 mm – 79 mb.

3. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 50 mm – 141 mb.

4. Kanały z rur PE100, SDR11 fi: 40 mm – 1 076 mb.

5. Kompletne studnie rozprężne d: 1 200 mm – 2 kpl.

6. Kompletne studnie spustowe d: 1 200 mm – 3 kpl.

7. Kompletne studnie odpowietrzająco-odwadniające d: 1 200 mm– 3 kpl.

III. Pompownie przydomowe – 37 kpl.

IV. Przepompownie sieciowe – 1 kpl.

Monitoring radiowy pompowni sieciowej (uwaga: monitoring radiowy musi być kompatybilny z istniejącym systemem radiowym firmy A-Ster Kraków).

V. Odbudowa nawierzchni – 1 kpl.

Inne koszty:

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 1 kpl.

2. Koszty kamerowania kanałów i nagranie na płytę CD – 1 kpl.

3. Odległości dowozu materiałów oraz wywozu gruzu i ziemi określa oferent.

4. Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.

5. Koszty zorganizowania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.

6. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/05/2020
Koniec: 31/05/2021
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 528 216.41 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ekoinstal Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000030179
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 8
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
E-mail: firma@ekoinstal.biz.pl
Tel.: +48 338741928
Faks: +48 338741928
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Aneksem nr 1 wydłużono termin realizacji zamówienia do 31.05.2021r. jak również korektę oczywistej omyłki rachunkowej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 i wprowadzeniem w ramach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374), Wykonawca w piśmie z dnia 03.11.2020 r. oraz w miesięcznych raportach z postępu prac informował Zamawiającego i Inżyniera o utrudnieniach, które wpływają na realizację Kontraktu. Wykonawca złożył również kopie pism od dostawców materiałów informujące o opóźnieniach przy realizacji zamówień. Opóźnienia wynikają z wprowadzonej obowiązkowej kwarantanny dla pracowników ze względu na COVID-19, występują problemy produkcyjne i logistyczne dostaw. Okoliczność stanowiąca podstawę roszczenia Wykonawcy ma skutek ciągły, dlatego Wykonawca pismem z dnia 18.01.2021 r podtrzymał Roszczenie Przejściowe na mocy klauzuli 20.1 Warunków Kontraktu.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 528 214.66 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 528 216.41 PLN