Usługi - 253234-2014

Wyświetl widok skrócony

25/07/2014    S141    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2014/S 141-253234

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Osoba do kontaktów: Wojciech Rejman, Joanna Janiga
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodgik.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.wodgik.rzeszow.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.wodgik.rzeszow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część III.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo podkarpackie.

Kod NUTS PL32 Podkarpackie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część III (3 obiekty)
- obiekt 1 - pełny zakres prac etapu I i II - 33 arkusze
- obiekt 2 - pełny zakres prac etapu III i IV - 37 arkuszy
- obiekt 3 - pełny zakres prac etapu III – 11 arkuszy
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
b) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie danych z NMT,
c) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,
d) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,
e) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,
f) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72320000 Usługi bazy danych, 71351810 Usługi topograficzne, 72310000 Usługi przetwarzania danych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zasięg przestrzenny opracowania:
a) przedmiot zamówienia został podzielony na 3 obiekty.
- obiekt 1 - pełny zakres prac etapu I i II - 33 arkusze o następujących godłach:
M-34-093-D-a-2,4 M-34-093-D-b-1,3 M-34-093-D-c-2,4 M-34-093-D-d-1,2,3,4
M-34-094-C-c-1,3,4 M-34-105-B-a-2,4 M-34-105-B-b-1,2,3,4 M-34-105-B-c-2,4
M-34-105-B-d-1,2,3,4 M-34-106-A-a-1,2,3,4 M-34-106-A-c-1,2,3,4
- obiekt 2 - pełny zakres prac etapu III i IV - 37 arkuszy o następujących godłach:
M-34-079-D-a-4 M-34-079-D-b-3,4 M-34-079-D-d-1,2,3,4 M-34-091-B-b-1,2,3,4
M-34-091-B-d-2,4 M-34-092-A-a-1,2,3,4 M-34-092-A-b-1,2,3,4 M-34-092-A-c-1,2,3,4
M-34-092-A-d-1,2,3,4 M-34-092-B-a-1,2,3,4 M-34-092-B-c-1,2,3,4
- obiekt 3 - pełny zakres prac etapu III – 11 arkuszy o następujących godłach:
M-34-079-C-b-4 M-34-079-D-a-3 M-34-079-D-c-1,2,4 M-34-091-B-a-2,4
M-34-091-B-c-2,4 M-34-091-B-d-1,3.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 450 000 i 550 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 19.9.2014. Zakończenie 14.10.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Rzeszowie,
nr: 63 1930 1389 2700 0721 8923 0003,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na : Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Targowa 1.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Regionalny w Rzeszowie,
nr : 63 1930 1389 2700 0721 8923 0003,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. (art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługą o wartości nie niższej niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie opracowania bazy danych przestrzennych (np. GBDOT, TBD, BDOT10k) i opracowania kartograficznego mapy topograficznej lub tematycznej. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim:
— musi być przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed upływem terminu składania ofert,
— może być wykonana w ramach jednego lub kilku opracowań.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu., o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą listę osób, które spełniają następujące wymagania:
- co najmniej cztery osoby (osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie - redakcja map,
o których mowa w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zamawiający żąda, aby powyższe osoby wykonały co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Bazy Danych Topograficznych BDOT10k lub opracowaniu Bazy Danych Topograficznych w zakresie opracowania komponentu TOPO zgodnie z Wytycznymi Technicznymi TBD (GUGiK, 2008 r.) oraz co najmniej jedną usługę w zakresie opracowania kartograficznego mapy topograficznej lub tematycznej.
- co najmniej dwie osoby (osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie fotogrametria i teledetekcja o których mowa w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 8.1.1. IDW.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22
ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony
w pkt. 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200 000.00 PLN. (słownie: dwieście tysięcy złotych)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku, jeśli polisa jest opłacana w ratach, wówczas Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego opłacenie ostatniej wymaganej raty polisy, zgodnie z zapisami polisy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 8.1.1. IDW. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. (art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługą
o wartości nie niższej niż 200.000,- zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie opracowania bazy danych przestrzennych (np. GBDOT, TBD, BDOT10k) i opracowania kartograficznego mapy topograficznej lub tematycznej. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim:
- musi być przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed upływem terminu składania ofert
- może być wykonana w ramach jednego lub kilku opracowań.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu., o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.(SIWZ)
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą listę osób, które spełniają następujące wymagania:
- co najmniej cztery osoby (osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie - redakcja map, o których mowa w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zamawiający żąda, aby powyższe osoby wykonały co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Bazy Danych Topograficznych BDOT10k lub opracowaniu Bazy Danych Topograficznych w zakresie opracowania komponentu TOPO zgodnie z Wytycznymi Technicznymi TBD (GUGiK, 2008 r.) oraz co najmniej jedną usługę w zakresie opracowania kartograficznego mapy topograficznej lub tematycznej.
- co najmniej dwie osoby (osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie fotogrametria i teledetekcja o których mowa w art. 43 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZ-3321/17/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.9.2014 - 12:00

Miejscowość:

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów, pok. nr 401.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1.4.2015.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp:
— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
— Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2. Terminy wniesienia odwołania:
— Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp;
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.7.2014