Dostawy - 253390-2020

Submission deadline has been amended by:  276580-2020
02/06/2020    S105

Polska-Bystra: Urządzenia medyczne

2020/S 105-253390

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Adres pocztowy: ul. J. Fałata 2
Miejscowość: Bystra
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-360
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kacprzak
E-mail: zp@szpitalbystra.pl
Tel.: +48 334991810
Faks: +48 334991810

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalbystra.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalbystra.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalbystra.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Numer referencyjny: 60/EZP/380/EAE/25/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
30200000 Urządzenia komputerowe
33192000 Meble medyczne
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO WS na lata 2014–2020: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Bystrej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wymagania dotyczące wadium, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium zostały szczegółowo określone w rozdziale 14 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie warunku zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku dysponowania zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego, w tym między innymi elektryczne łóżka szpitalne oraz kardiomonitory – o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa wyposażenia technologicznego oddziału szpitalnego, w tym między innymi meble technologiczne oraz urządzenia technologiczne, w tym meble biurowe – o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona) (wzór wykazu dostaw stanowi złącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zostały określone w paragrafie 8 pkt 1, 2 umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie odbędzie się w budynku administracji szpitala, w biurze inspektora ds. zamówień publicznych na terenie siedziby Zamawiającego pod adresem: 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, POLSKA, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełnienia warunku odnośnie do przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży dokumenty: oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 12 ppkt 2 SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego formularz stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. Sposób i forma złożenia dok. JEDZ zostały określone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt 3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla wszystkich osób podpisujących ofertę lub oświadczenia albo poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające prawo do reprezentowania bądź działania w odpowiednim zakresie – jeżeli prawa tego nie można ustalić na podstawie informacji ujawnionych w ogólnie dostępnych rejestrach publicznych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość ,że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa inny odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy (zmieniony rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Informacje dotyczące sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, formy dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami zostały określone w rozdz. 13 SIWZ. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2, POLSKA. Klauzula informacyjna została zawarta w rozdz. 26 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020