Usługi - 253937-2020

Submission deadline has been amended by:  277384-2020
02/06/2020    S105

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 105-253937

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres pocztowy: ul. Pańska 81/83
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-834
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zaręba
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Tel.: +48 224328638
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.parp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.parp.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://parp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer referencyjny: p/12/BZK/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dostępu do systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zatrudnieniem, obsługą kadrową, obsługą płacową, rozliczaniem czasu pracy, repozytorium dokumentów, rozliczeniem z ZUS/US, zarządzaniem strukturą organizacyjną oraz posiadającego moduł samoobsługowy wspierający obieg różnego rodzaju wniosków kadrowych oraz umożliwiający dostęp on-line do informacji kadrowych (np. stan urlopu, stan nadgodzin, status wniosku, historia korzystania z ZFŚS, profil pracownika, dostępność pracowników).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 384 390.70 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
48443000 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dostępu do systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zatrudnieniem, obsługą kadrową, obsługą płacową, rozliczaniem czasu pracy, repozytorium dokumentów, rozliczeniem z ZUS/US, zarządzaniem strukturą organizacyjną oraz posiadającego moduł samoobsługowy wspierający obieg różnego rodzaju wniosków kadrowych oraz umożliwiający dostęp on-line do informacji kadrowych (np. stan urlopu, stan nadgodzin, status wniosku, historia korzystania z ZFŚS, profil pracownika, dostępność pracowników).

Zamówienie obejmuje:

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej.

2. Wdrożenie systemu informatycznego w modelu Saas.

1) Udostępnienie środowiska testowego.

2) Udostępnienie środowiska produkcyjnego.

3. Zapewnienie szkoleń.

4. Świadczenie usług aktualizacji, utrzymania i asysty merytorycznej w okresie obowiązywania umowy.

5. Świadczenie usług rozwojowych w okresie obowiązywania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ oraz w załącznikach nr 1-10 do OPZ.

3. Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy, możliwość wglądu w siedzibie Zamawiającego do:

a) Procesów As-Is i Procesów To-Be – rezultatów projektu analizy procesów kadrowych,

b) Przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

Przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wdrożenia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności / Waga: 35
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 589 593.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR, POPW, POWER

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot umowy będzie realizowany w siedmiu etapach.

Etapy: I-V – zostanie wykonany w okresie od dnia podpisania umowy, nie później niż do 17.5.2021, przy zachowaniu terminów określonych w OPZ.

Etap VI i VII – będzie wykonany w terminie 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, a część zrealizowana obejmuje co najmniej trzy usługi polegające na wdrożeniu systemów informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, dla organizacji o poziomie zatrudnienia nie mniej niż 300 pracowników, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), w tym przynajmniej jedną usługę w modelu SaaS;

2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:

a. Trzech (3) Konsultantów merytorycznych, którzy posiadają doświadczenie obejmujące wdrożenie co najmniej 2 systemów informatycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla organizacji o poziomie zatrudnienia nie mniej niż 300 pracowników, w tym przeprowadzenie migracji danych kadrowo-płacowych a co najmniej jedna osoba powinna posiadać doświadczenie w integracji tych danych z systemami finansowo-księgowymi.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1 i 2 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 Rozporządzenia z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 14 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Wartość zamówienia nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług - Aktualizacji, utrzymania i asysty merytorycznej oraz usług rozwojowych na warunkach jak w zamówieniu podstawowym.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia na zasadach przewidzianych ustawą Pzp.

Pierwsza zaliczka zostanie wypłacona na wniosek wykonawcy, przy czym przewidywana łączna wartość zaliczek nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o zamówienie publiczne.

Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości uprzednio udzielanych zaliczek.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Ze względu na realizację przez PARP obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego istotne jest, aby system kadrowo-płacowy będący przedmiotem zamówienia został udostępniony na początku 2021 r. w celu umożliwienia obsługi kadrowo-płacowej pracowników PARP od początku roku kalendarzowego. Jest to niezwykle istotne dla zapewnienia dostępności, spójności i integralności danych kadrowo-płacowych, w tym danych osobowych na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przepisów prawa podatkowego. Zamawiający dwukrotnie przeprowadził postępowanie, oba postępowania zakończyły się unieważnieniem (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 159-392733
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ,

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp,

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,w szczególności dołączając do oferty w formie postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 14 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na Platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pomocą platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Kwota szacunkowa wskazana w pkt II.1.5) obejmuje wartość zamówienia podstawowego i zamówienia, o którym mowa których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

8. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi 2 725 000 PLN brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020