Usługi - 254113-2020

02/06/2020    S105

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 105-254113

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle APEX oraz systemu ERP Oracle eBS

Numer referencyjny: AZP-2222-29/146/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług rozwoju, wsparcia i konserwacji w zakresie technologii wymienionych poniżej, wynikających z podziału zamówienia na części, zwanych dalej zamiennie „zadaniami”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części – znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ i jest zwany dalej „OPZ”. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdej z części – znajdujących się w załączniku numer 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług rozwoju, wsparcia i konserwacji w zakresie technologii wskazanych w punkcie II.2.4) dla zadania nr 1 poniżej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa, POLSKA, lub praca zdalna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług rozwoju, wsparcia i konserwacji w zakresie technologii wymienionych poniżej:

1) Oracle Database – platforma zarządzania relacyjnymi bazami danych;

2) Oracle Application Express – udostępnione przez firmę środowisko do tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o bazę danych Oracle;

3) Linux – systemu operacyjnego open-source;

w maksymalnym wymiarze 2 200 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części – znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ i jest zwany dalej „OPZ”. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdej z części – znajdujących się w załączniku numer 2 do SIWZ, dla właściwego zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do realizacji usługi / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wskazany w punkcie II.2.7) ma charakter orientacyjny. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług rozwoju, wsparcia i konserwacji w zakresie technologii wskazanych w punkcie II.2.4) dla zadania nr 2 poniżej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa, POLSKA, lub praca zdalna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług rozwoju, wsparcia i konserwacji w zakresie technologii Oracle E-Business Suite – zintegrowana platforma informatyczna ERP składająca się modułów funkcjonalnych oraz bazy danych na platformie HP-UX, w maksymalnym wymiarze 1 500 roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części – znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdej z części – znajdujących się w załączniku numer 2 do SIWZ dla właściwego zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do realizacji usługi / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wskazany w punkcie II.2.7) ma charakter orientacyjny. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert będzie miało miejsce za pośrednictwem platformy w siedzibie zamawiającego przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej: (https://portal.smartpzp.pl/pazp).

2. Tryb udzielenia zamówienia prowadzonego w celu udzielenia umowy ramowej – przetarg nieograniczony – na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

4.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; szczegółowe informacje w zakresie wymaganych dokumentów zostały wskazane w rozdziale VI SIWZ;

4.2. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.4. ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z rozdziałem VI pkt 3 SIWZ.

5. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

Zadanie 2: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Wymagania dotyczące wadium zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

7. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert – zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Termin ten został określony zgodnie z ustawą. Termin wskazany w pkt IV.2.6) ogłoszenia ma charakter orientacyjny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020