Roboty budowlane - 254840-2019

03/06/2019    S105

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2019/S 105-254840

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960580
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”

Numer referencyjny: WZP.271.1.74.2019.SW
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 520 391.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”. Zakres robót obejmuje przebudowie parteru segmentu nr 9 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 przy ul. Kisielewskiego 4a w Sosnowiec w wyniku których mają powstać pomieszczenia dla przedszkolna m.in. sale zajęć i pomieszczenia towarzyszące jako komunikacja, łazienka i WC, pokój dyrektora, zmywalna naczyń stołowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1) Projekt budowlano-wykonawczy.

2) Przedmiary.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający informuje, że w uprzednio prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: WZP.271.1.17.2019.SW) nie została złożona żadna oferta. Mając powyższe na uwadze Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą pod warunkiem spełnienia przez niego tych samych warunków udziału przyjętych dla wspomnianego postępowania przetargowego. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 6.3.2019 r. (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 6.3.2019 r. pod numerem 2019/S 046-104685). Natomiast jego unieważnienie nastąpiło w dniu 28.3.2019 r.

Ponadto Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż wartość części zamówienia będącej przedmiotem niniejszego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednocześnie warunki zamówienia w niniejszym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do warunków określonych w poprzednim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 046-104685

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: WZP.271.1.74.2019.SW
Nazwa:

„Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ambet Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Ludowa 10/7
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-919
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 520 391.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 645 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2019