Dostawy - 256066-2020

Submission deadline has been amended by:  346792-2020
03/06/2020    S106

Polska-Katowice: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2020/S 106-256066

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: 276878007
Adres pocztowy: pl. Rady Europy 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-021
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Tel.: +48 32-20-83-875
Faks: +48 32-20-83-720

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bs.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi

Numer referencyjny: DDB.201.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji, samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi z przeznaczeniem dla Instytutu Myśli Polskiej w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1) dostawę samochodu wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy;

2) montaż urządzeń chłodzenia;

3) montaż stanowisk digitalizacyjnych, w tym:

a) wyposażenia umożliwiającego skanowanie obiektów i skanowanie przestrzenne (skanery 3D wraz z osprzętem);

b) skanery umożliwiające digitalizację zasobów 2D (skanery płaskie, skaner dziełowy A2);

c) mobilne stacje robocze umożliwiające prace ze sprzętem digitalizującym wraz z osprzętem;

d) urządzenia do dokumentacji i digitalizacji audiowizualnej (kamery 4k, profesjonalne drony, aparaty fotograficzne – wraz z osprzętem);

4) montaż sprzętu serwerowego i sieciowego;

5) wykonanie instalacji elektrycznej, w tym montaż agregatu prądotwórczego;

6) świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
30213100 Komputery przenośne
38650000 Sprzęt fotograficzny
32323300 Urządzenia wideo
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
48822000 Serwery komputerowe
32420000 Urządzenia sieciowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice – Biblioteka Śląska, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

4. W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

6. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

7. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

b) nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

c) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych;

d) nie przewiduje dokonywania zaliczek;

e) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp;

g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

h) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, działanie 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 8 ustawy Pzp;

2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 3;

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z dokumentami, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”.

3.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

7) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1–6 powyżej oraz spełnienia – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – warunki udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.2.1 SIWZ:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert,a jeśli okres działalności jest krótszy-w tym okresie,należycie wykonali co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była dostawa pojazdu do specjalnego użytku, który powstał w wyniku zabudowy pojazdu bazowego w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do potrzeb Zamawiającego, obejmująca między innymi:

a) mechaniczną modyfikację przestrzeni wewnątrz pojazdu;

b) instalację dodatkowych elementów służących do transportu wyposażenia lub mobilnego miejsca pracy;

c) montaż dodatkowych wewnętrznych instalacji samochodu (np.instalacja elektryczna,klimatyzacja).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje,iż stosowna sytuacja o której mowa w ust. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmioty użyczające bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w tym określenie części zamówienia,na którą/które podmiot trzeci oddaje Wykonawcy swoje zasoby niezbędne do jej/ich realizacji).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dalsza część informacji z sekcji III.1.3)

3) Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 8 ustaw Pzp;

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust.1 ustawy Pzp;

3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w ppkt 3 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzone jkwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

6) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców;

8) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie formularz ofertowy;

10) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1.2 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców.

6. Dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym rozdziale, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty, podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złotych według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 7, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, tj. Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, POLSKA, sala nr 112 „Delfinka”.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć – umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, tj. Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, sala nr 112 „Delfinka”.

8. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

11. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. Informacja będzie zawierała:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w dziale VI ustawy Pzp.

9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020