Dostawy - 256133-2020

Submission deadline has been amended by:  374828-2020
03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

2020/S 106-256133

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000017753
Adres pocztowy: al. Niepodległości 77/85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Nowak vel Nowakowska
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Tel.: +48 226459621
Faks: +48 226453957

Adresy internetowe:

Główny adres: www.prsa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup albo modernizacja systemu ERP

Numer referencyjny: BZP.B5.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48311000 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie scentralizowanego, zintegrowanego systemu informatycznego o budowie modułowej, definiowanego jako system wspierający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz przepływ informacji i dokumentów, zapewniającego standaryzację działania oraz wymianę i integrację danych w obszarach:

1) finanse – księgowość;

2) zarządzanie personelem;

3) płace;

4) zamówienia publiczne;

5) elektroniczny obieg dokumentów;

6) portal pracowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ i w zakresie oferty wariantowej pkt 8 SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
48820000 Serwery
32424000 Infrastruktura sieciowa
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie scentralizowanego, zintegrowanego systemu informatycznego o budowie modułowej, definiowanego jako system wspierający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz przepływ informacji i dokumentów, zapewniającego standaryzację działania oraz wymianę i integrację danych w obszarach:

1) finanse – księgowość;

2) zarządzanie personelem;

3) płace;

4) zamówienia publiczne;

5) elektroniczny obieg dokumentów;

6) portal pracowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ i w zakresie oferty wariantowej pkt 8 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena prezentacji systemu / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena doświadczenia personelu Wykonawcy / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Cena za dodatkową godzinę w ramach prawa opcji / Waga: 5 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji umowy – będzie miał prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającej na:

I. zamówieniu prac dodatkowych w wymiarze nie przekraczającym równowartości 1 000 roboczogodzin, zlecanych w formie „Wniosków o zmianę” – prace te realizowane będą w trakcie trwania etapów i rozliczane będą kwartalnie jako iloczyn stawki za roboczogodzinę i ilości godzin na realizacje tych prac:

a. prawo opcji w tym zakresie Zamawiający będzie mógł realizować zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie 36 miesięcy począwszy od podpisania protokołu końcowego;

b. prace dodatkowe będą mogły dotyczyć prac w zakresie:

— programowania,

— zadań wdrożeniowych,

— zadań konfiguracyjnych,

— szkoleń,

— konsultacji;

pozostających w związku z zakresem opisanym w OPZ;

c. Zamawiający nie jest w żaden sposób zobligowany do zlecenia Wykonawcy jakichkolwiek prac dodatkowych;

II. zamówieniu dodatkowych licencji, rozumianych jako zwiększenie liczby użytkowników zaawansowanych i podstawowych w stosunku do łącznej liczby licencji wskazanej w punkcie 1.6 załącznika nr 1 do SIWZ – w ilości nie większej niż 20 %, przy czym:

a. Zamawiający ma prawo zamówić dodatkowe licencje w mniejszym wymiarze aniżeli wskazany w niniejszym punkcie;

b. prawo opcji w tym zakresie Zamawiający będzie mógł realizować zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie 36 miesięcy począwszy od podpisania protokołu końcowego.

Termin na dostarczenie licencji wynosi 14 dni od złożenia zamówienia, do ww. licencji będą miały zastosowanie zapisy wzoru umowy §9 załącznika nr 10 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że przeprowadził przed wszczęciem niniejszego postępowania konsultacje rynkowe, z których przygotowana została informacja i będzie zamieszczona na stronie platformy zakupowej dostępnej na stronie https://polskieradio.logintrade.net/. Celem konsultacji było poznanie przyczyn niezłożenia ofert w poprzednim unieważnionym postępowaniu o tym przedmiocie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, tj. na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w pkt 10.4.1–10.4.12 SIWZ,

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy, tj. na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w pkt 10.4.13–10.4.14 SIWZ;

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12– 22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienie.

Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny będący oświadczeniem własnym Wykonawców. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) stanowić będą wstępny dowód, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawcy zobowiązani są wypełnić część II sekcję A i B, część III sekcję A, B, C i D, część IV sekcję α. Podane sekcje należy wypełnić w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. Załącznik nr 11 do SIWZ zawiera formularz JEDZ w pliku xml. Formularz JEDZ, jako ESPD dostępny jest w polskiej wersji językowej serwisu pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl Wytyczne dotyczące złożenia JEDZ zostały zawarte w załączniku nr 12 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć (za pomocą platformy zakupowej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie;

8) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (podstawa określona w pkt 10.4.13 SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje co najmniej następującymi osobami:

a) kierownik projektu – minimum 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

— posiada min. wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, udzielony przez firmę edukacyjną uprawnioną przez instytucję certyfikującą,

— minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe, licząc w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku kierownika projektu w co najmniej dwóch wykonanych i wdrożonych projektach zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym co najmniej jednym o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto;

b) architekt systemów – minimum 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

— posiada min. wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikat oraz praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 oraz zasad projektowania architektury w modelu SOA,

— posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc w ciągu ostatnich pięciu lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w projektowaniu architektury zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w co najmniej jednym wykonanym i wdrożonym projekcie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym jednego systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto;

c) analitycy biznesowi – minimum 5 osób, przy czym każda z tych osób może przypadać na nie więcej niż dwa (2) obszary funkcjonalne, a wszyscy analitycy łącznie muszą obejmować wszystkie obszary systemu i spełniać poniższe wymagania:

— wykształcenie min. wyższe,

— posiada praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0,

— posiada minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,

— udział jako analityk biznesowy w każdym obszarze funkcjonalnym, do którego został przypisany w niniejszym postępowaniu, w co najmniej jednym wykonanym i wdrożonym projekcie zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę minimum 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto;

d) konsultanci wdrożeniowi – minimum 8 osób, jednak w momencie wdrożenia do każdego z obszarów muszą być przypisane co najmniej 2 dedykowane osoby i muszą spełniać poniższe wymagania:

— minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,

— udział jako konsultant wdrożeniowy w każdym obszarze funkcjonalnym, do którego został przypisany w niniejszym postępowaniu, w co najmniej jednym wykonanym i wdrożonym projekcie zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę netto minimum 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto,

— Zamawiający dopuszcza, aby analitycy biznesowy pełnili jednocześnie funkcję konsultantów wdrożeniowych. Role pozostałych członków zespołu nie mogą być łączone;

e) specjalista o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych – minimum 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

— minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych,

— minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,

— udział jako administrator, w co najmniej jednym projekcie wykonanego i wdrażanego zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę minimum 2 000 000 PLN netto.

Każdy członek zespołu musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie oraz posiadać biegłą znajomość wdrażanego systemu ERP.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego wykazania spełnienia warunku udziału, określonego w pkt 10.2 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienie. Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny będący oświadczeniem własnym Wykonawców. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) stanowić będą wstępny dowód, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawcy zobowiązani są wypełnić część II sekcję A i B, część III sekcję A, B, C i D, część IV sekcję α. Podane sekcje należy wypełnić w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. Załącznik nr 11 do SIWZ zawiera formularz JEDZ w pliku xml. Formularz JEDZ, jako ESPD dostępny jest w polskiej wersji językowej serwisu pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. Wytyczne dotyczące złożenia JEDZ zostały zawarte w Załączniku nr 12 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt 10.2 SIWZ, polegać będą na zdolnościach zawodowych innych podmiotów zobowiązani są przedstawić zobowiązania tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłożyć jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

11.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: wypełniony wykaz osób w celu potwierdzenia, że osoby wskazane do realizacji zamówienia spełniają wymagania określone w punkcie 10.2.2 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

3) wypełniony wykaz wykonanych dostaw/usług sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających czy dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa lub usługa była wykonana;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy zamówienia wymienione w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane dla Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, Wykonawcy nie mają obowiązku przedkładania dowodów wymienionych powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki na których zostanie zawarta umowa zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie Zamawiającego, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, POLSKA, sala konferencyjna 302 budynek O-1 (tzw. stary budynek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do pkt III.1.1.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, których dotyczy dokument wskazany w pkt 11.4.5 SIWZ, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wydany przez organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której przedmiotowy dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, Wykonawca zastępuje go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument musi być również wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

11.7.1. zamiast dokumentu wskazanego w pkt 11.4.5 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

11.7.2. zamiast dokumentu wskazanego w pkt 11.4.8 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 11.7.1 SIWZ oraz 11.7.2. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

11.7.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.7.1 SIWZ i 11.7.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Niniejsze dokumenty muszą być również wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uzupełnienie do pkt III.1.3.

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności technicznych lub zawodowych za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o minimalnej wartości 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie co najmniej 5 z wymienionych obszarów: zarządzanie personelem, płace, księga główna, ewidencja środków trwałych, obsługa odbiorców i dostawców, gospodarka magazynowa, elektroniczny obieg dokumentów, portal pracowniczy). Przez zamówienie Zamawiający rozumie umowy odpłatne, których przedmiotem są usługi lub dostawy.

Uzupełnienie pkt VI.6 niniejszego ogłoszenia.

11.2. Poza oświadczeniem własnym, złożonym w formie elektronicznej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 11.1 SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

11.2.1. wypełniony formularz oferty podstawowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ;

11.2.2. wypełniony formularz oferty wariantowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty wariantowej);

11.2.3. wypełniony formularz „Doświadczenie personelu kluczowego” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7;

11.2.4. opis sposobu wykonania zamówienia– w którym Wykonawcy zobowiązani są w szczególności przestawić:

• wykaz modułów i producentów,

• sposób licencjonowania,

• sposób integracji między modułami,

• producenta bazy danych;

11.2.5. wykaz sprzętu i oprogramowania oferowanego w zakresie oferty podstawowej – na załączniku nr 8 do SIWZ;

11.2.6. wykaz sprzętu i oprogramowania oferowanego w zakresie oferty wariantowej – na załączniku nr 9 do SIWZ;

11.2.7. dowód wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu;

11.2.8. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym zostanie określony zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) dokumentacja techniczna producentów oferowanego sprzętu – na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ);

2) warunki licencji na korzystanie z oprogramowania – warunki musza uwzględniać minimalne warunki licencji opisane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu niniejszego postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia do złożenia wszystkich lub niektórych z dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 11.4.1 SIWZ – 11.4.8 SIWZ, na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający będzie również uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 11.4.1 SIWZ – 11.4.8 SIWZ, jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie są już aktualne.

Uzupełnienie do pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia W przypadku, gdy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału określonego w pkt 10.2 SIWZ, polegać będą na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów zobowiązani są:

11.5.1. w odniesieniu do tych podmiotów przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. 11.4.5 SIWZ – 11.4.8 SIWZ;

11.5.2. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumentów, określających co najmniej:

11.5.2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia;

11.5.2.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu oraz zakres i okres udziału tego pomiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;

11.5.2.3. czy podmiot zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.

15. Wymagania dotyczące wadium

15.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

15.2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

1) pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A. nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389);

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

15.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt 15.2.1 SIWZ (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego).

15.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/ poręczenia wymagane jest załączenie do oferty za pośrednictwem platformy, oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej, podpisanej/-go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej/-go wystawienia ze strony gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, ponadto Zamawiający zastrzega, że ich treść nie może zawierać zapisów, o automatycznym i całkowitym wygaśnięciu w przypadku zwrócenia oryginału gwarancji/poręczenia w terminie ich ważności, bez konieczności uzyskania odrębnego oświadczenia Zamawiającego o

zrzeczeniu się uprawnień wynikających z gwarancji/poręczenia.

15.5. Dokument, gwarancji/poręczenia, o którym mowa w pkt 15.4 SIWZ, należy załączyć na platformie w osobnym pliku oznaczonym „Wadium”, zgodnie z Instrukcją korzystania z platformy stanowiącą Załącznik nr 12 do SIWZ.

15.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ poczynając od dnia składania ofert.

15.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt 15.2.1 SIWZ konieczne jest dołączenie oryginału dowodu wniesienia wadium do oferty.

15.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

22.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub w kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

22.1.1. pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. (PKO BP S.A. nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389);

22.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

22.1.3. gwarancjach bankowych;

22.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

22.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

22.2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w pkt 22.1.1 SIWZ, Zamawiający przechowywać będzie je na rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po upływie okresu wskazanego w § 10 ust. 2 Załącznika nr 10 do SIWZ.

22.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, nie podlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy, przedłużony o okres 30 dni.

22.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia warunki gwarancji lub poręczenia Zamawiający zastrzega w szczególności, że:

22.4.1. ich treść nie może zawierać zapisów: „gwarancja/poręczenie wygasa z chwila zwrotu jej oryginału do gwaranta/poręczyciela”;

22.4.2. muszą zawierać klauzulę o tym, że nie podlegają przenoszeniu;

22.4.3. muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

22.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego, warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

25. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Polskim Radiu S.A.

25.1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, w szczególności dane osobowe ujawnione w ofertach i załącznikach do ofert lub w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.

25.2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 25.1 SIWZ, jest Zamawiający – Polskie Radio S.A. w Warszawie; adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85, POLSKA. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt 25.1, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@polskieradio.pl , tel. +48 226453403.

25.3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanego dalej „RODO”, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, jako administratorze i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, związanych z niniejszym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy, z zastrzeżeniem pkt. 25.4 i 25.5.

25.4. Dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, dotyczące wyroków skazujących, naruszeń prawa lub innych środków zabezpieczeń, w szczególności dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu, dotyczące wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, udostępniane będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, określonych w dziale VI ustawy do upływu terminu do ich wniesienia.

25.5. Dane osobowe są jawne z wyjątkiem danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

25.6. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 25.1 SIWZ będą upoważnieni pracownicy Polskiego Radia S.A., Logintrade S.A. we Wrocławiu, adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000438056, NIP 8942953589, REGON 020811830, jako właściciela platformy zakupowej Logintrade, na której Polskie Radio S.A. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych, działając pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net, LT Serwis sp. z o.o. w Warszawie;

adres: 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11, POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311815, NIP 8992656072, REGON 020811361, jako operatora platformy zakupowej Logintrade oraz PZP24.pl. Sp. z o.o. we Wrocławiu 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505029, NIP 8971797896, REGON: 022393643, jako podmiot obsługujący platformę zakupową Logintrade w zakresie zamówień publicznych i prowadzonych przez Polskie Radio S.A. postępowań

o udzielenie zamówień.

25.7.Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 25.1 SIWZ, będą również osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w tym umowa, na podstawie: art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), a także innych przepisów prawa.

25.8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, uzyskane w związku z postępowaniem, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacja umowy będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy.

25.9. Dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

25.10. W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt 25.1, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będzie stosowane profilowanie.

25.11. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych

narusza przepisy RODO.

25.12. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, przysługuje:

25.12.1. prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym prawo zwrócenia się o przekazanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym w przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przedmiotowych praw wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych osobowych lub przekazana kopii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podania nazwy postępowania lub jego daty;

25.12.2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania lub jego załączników;

25.12.3. prawo żądania od Zamawiającego, jako administratora danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że: wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

25.12.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Polskim Radiu S.A.

25.13. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1 nie przysługuje:

25.13.1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej;

25.13.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, albowiem dane osobowe, o których mowa w pkt 25.1, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

25.13.3. w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym – prawo sprzeciwu, albowiem dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

25.13.4. prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 25.1, będzie niezbędne do wywiązania się przez Polskie Radio S.A. z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów statystycznych, o ile pojawi się prawdopodobieństwo, że skorzystanie z tego prawa uniemożliwi lub poważnie utrudni realizacje tych celów.

25.14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie zamówień publicznych prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

25.15. W związku z informacjami przekazanymi powyżej oraz z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie przetwarzał dane, o których mowa w pkt 25.1, Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu w umowie lub jej załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu platformy, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ za pomocą zakładki korespondencja.

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt 24.6 SIWZ – 24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020