Dostawy - 256162-2020

Submission deadline has been amended by:  351864-2020
03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 106-256162

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000017753
Adres pocztowy: al. Niepodległości 77/85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Zajączkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Tel.: +48 226455127
Faks: +48 226453957

Adresy internetowe:

Główny adres: www.prsa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup Licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego Microsoft.

Numer referencyjny: BZP.B5.56.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego Microsoft w ramach umowy Enterprise Subcription.

Zamawiający, przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy Licencji subskrypcyjnych zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu, w tym szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarantowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu opcjonalnego, a także wymogi

I warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego Microsoft w ramach umowy Enterprise Subcription na okres 3 lat.

Zamawiający, przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy Licencji subskrypcyjnych zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu, w tym szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarantowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu opcjonalnego, a także wymogi

I warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji ma charakter fakultatywny, co oznacza, że w razie nie skorzystania, jak i częściowego skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie zamówienia opcjonalnego, ani roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zakres opcjonalnego przedmiotu zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ, a w przypadku, gdy w Załączniku nr 5 do SIWZ, nie określono odrębnych warunków i zasad dla realizacji zakresu opcjonalnego na identycznych warunkach, jak zakres gwarantowany. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opcjonalnym ustalane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zakres opcjonalny przedmiotu zamówienia obejmuje licencje subskrypcyjne wymienione w tabeli zawartej w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, w dowolnej konfiguracji i liczbie, przy czym maksymalny zakres opcjonalnych dostaw determinowany jest wartością dokupywanych licencji subskrypcyjnych, która nie przekroczy kwoty 100 000,00 PLN netto. Zakres gwarantowany zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w pkt 1

2. Licencje subskrypcyjne dostarczane w ramach zakresu gwarantowanego przedmiotu zamówienia, musza być udostępnione na okres 3 lat od podpisania umowy, a zakresu opcjonalnego muszą być udostępnione (ważne) od dnia zamówienia do końca okresu obowiązywania umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

10.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy wykluczy:

10.1.1. wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy; 10.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

10.1.2.1. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.);

10.1.2.2. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 10.1.2.3. skarbowe;

10.1.2.4. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;

10.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w powyżej, w pkt 10.1.2 SIWZ – art. 24 ust. 1 pkt 14) ustawy;

10.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy;

10.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów – art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy;

10.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy;

10.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy;

10.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu – art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy;

10.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający wykaże za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy;

10.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358) – art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy;

10.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

10.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert, o której mowa w pkt 18.4 SIWZ jest jawna i dokonana będzie w obecności osób i wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, do Zamawiającego, al. Niepodległości 77/85, Warszawa sala konferencyjna im. Zygmunta Chamca (budynek O-1 tzw. „stary budynek ") o godzinie 11.10.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

11.3. W celu wykazania braku istnienia podstawy do wykluczenia, o której mowa w pkt 10.1.12 SIWZ, tj. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie, wskazanej w pkt 3.1 SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

11.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

11.4.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

11.4.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

11.5. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a osoby, których dotyczy dokument wskazany w pkt 11.4.1 SIWZ, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wydany przez organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której przedmiotowy dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, wykonawca zastępuje go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołujący przesyła kopię odwołania przy użyciu platformy, o której mowa w pkt 3.1 SIWZ za pomocą zakładki korespondencja.

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się

W terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt 24.6 SIWZ – 24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020