Dostawy - 256231-2017

05/07/2017    S126    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Opatrunki

2017/S 126-256231

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz – procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów. Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej, pokój nr 3, Budynek C Zamawiającego
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy materiałów opatrunkowych oraz systemu do terapii podciśnieniowej w leczeniu ran.

Numer referencyjny: KSW.XII.252/A/19/17 ,Postępowanie nr 44
II.1.2)Główny kod CPV
33141110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

I. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych oraz systemu do terapii podciśnieniowej w leczeniu ran, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załącznikach nr 1 dla Części od nr 1 do nr 26,Załączniku nr 2 dla Części nr 24,

będących integralną częścią SIWZ.

II. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:

1.spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych,

2.spełniają wymagania opisane w punkcie V.C SIWZ.

III. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla danej Części na okres:

—Apteka na ul. Szopena 2 – 12 m-cy,

—Apteka na ul. Rycerskiej 2 – 8 m-cy.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 651 006.48 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 26
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompresy gazowe oraz włókninowe niejałowe i jałowe.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompresy gazowe oraz włókninowe niejałowe i jałowe:Kompresy gazowe niejałowe wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej;Kompresy jałowe z gazy;

Kompresy włókninowe jałowe i niejałowe – 22 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości z wyłączeniem materiałów jałowych.

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek i warstw niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

Kompresy gazowe jałowe w opakowaniu zawierającym więcej niż 10 sztuk, muszą być podzielone po 10 szt. i przewiązane nitką lub opaską.

Kompresy z gazy jałowej muszą posiadać samoprzylepną etykietę kontrolną konieczną do dokumentacji medycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 433 299.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 1 – 4 300,00 zł. W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gaza bawełniana w metrach bieżących.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Gaza bawełniana w metrach bieżących: Gaza opatrunkowa niejałowa – 1 pozycja w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek niż podana w tabeli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 578.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 2 -200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gaza jałowa.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Gaza jałowa:

Gaza jałowa 1m2;

Gaza jałowa ½ m2 – 2 pozycje w Części;

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 550.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 3 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwety operacyjne jałowe.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwety operacyjne jałowe:Serweta gazowa operacyjna jałowa z elementem RTG i tasiemką – 4 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek i warstw niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 4 – 800,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwety jałowe, serwety gazowe operacyjne i tupfery.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwety jałowe, serwety gazowe operacyjne i tupfery:

Serweta jałowa z gazy bawełnianej z elementem RTG i tasiemką;

Serweta gazowa operacyjna niejałowa z elementem kontrastowym RTG i tasiemką;

Tupfery gazowe z nitką RTG, sterylne w kształcie groszka – 10 pozycji w Części;

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek i warstw niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 306.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 5 -1 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwety operacyjne niejałowe.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwety operacyjne niejałowe:Serweta gazowa operacyjna niejałowa z elementem kontrastowym RTG i tasiemką – 1 pozycja w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek i warstw niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 520.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 6 – 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tupfery i setony – drobny materiał zabiegowy.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Tupfery i setony – drobny materiał zabiegowy:Setony z gazy jałowej z elementem RTG;Setony z gazy niejałowej;Tupfery gazowe jałowe z elementem RTG /o kształcie kuli/;Tupfery gazowe jałowe z elementem RTG / o kształcie fasolki/;Tupfery gazowe niejałowe z elementem RTG / o kształcie fasolki/;Tupfery gazowe niejałowe z elementem RTG /o kształcie kuli/ – 13 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości z wyłączeniem materiałów jałowych.

W pozycjach zawierających wyroby z gazy i włókniny dopuszcza się większą ilość nitek i warstw niż podana w tabeli.

Powyższy asortyment zgodnie z zasadą Klasa 2A reguła 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 804.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 7 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przylepce I.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przylepce I:Plaster na tkaninie /nie z jedwabiu/;Plaster ze sztucznego jedwabiu do skóry wrażliwej z klejem akrylowym;Plaster włókninowy z klejem akrylowym z opatrunkiem;Plaster hypoalergiczny na włókninie z klejem akrylowym przeznaczony dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze – 10 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną długość w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 331.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 8 – 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przylepce II.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przylepce II:Plaster na tkaninie /nie z jedwabiu/ z klejem z syntetycznego kauczuku;Plaster ze sztucznego jedwabiu z klejem z syntetycznego kauczuku do skóry wrażliwej;Plaster włókninowy z opatrunkiem z klejem z syntetycznego kauczuku;Plaster hypoalergiczny na włókninie z klejem z syntetycznego kauczuku, przeznaczony dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze;Plaster hypoalergiczny na foli, przeznaczony dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze;

Przylepiec z włókniny do mocowania opatrunku – 12 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną długość w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 606.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 9 – 100,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki Hydrocoloidowe.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki Hydrocoloidowe:Sterylne opatrunki hydrocoloidowe samoprzylepne do leczenia odleżyn – 3 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 005.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 10 – 130,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elastyczne siatki opatrunkowe.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Elastyczne siatki opatrunkowe:Siatkowy rękaw opatrunkowy do szybkiego mocowania opatrunków o bardzo dużej elastyczności i rozciągliwości o dużej sile przywracania do stanu poprzedniego – 5 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną długość w odpowiednio przeliczonej ilości.

Podana jest długość w stanie wstępnie rozciągniętym/ zgodnie z rozmiarem zadeklarowanym na opakowaniu./.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 220.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 11 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Plastry opatrunkowe.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Plastry opatrunkowe;Plaster piankowy, elastyczny, wodoodporny do mocowania opatr. uciskowych, pooperacyjnych na twarz;Plaster włókninowy, rozciągliwy, łatwo podzielny, perforowany, bez papieru wyściełającego, wodoodporny do mocowania opatr. pooperacyjnych i na uszkodzeniach skóry;Plaster hypoalergiczny, przezroczysty, perforowany, mikroporowaty, o dużej elastyczności umożliwiającej aplikację na trudnych do zaopatrzenia obszarach skóry;Sterylny opatrunek półprzepuszczalny, przezroczysty, wykonany z cienkiej, wytrzymałej mechanicznie, wodoszczelnej folii poliuretanowej, w warstwie przylepnej pokryty hypoalergicznym, wodoodpornym klejem akrylowym. Do mocowania cewników w okolicy podobojczykowej, cewników dializacyjnych, cewników centralnych u niemowląt, kaniul obwodowych u dorosłych, dzieci i szczupłych dorosłych – 7 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

Poz. 1 -3 dopuszcza się inną długość plastrów w odpowiednio przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 123 125.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 12 -1 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki samoprzylepne i przylepce do łączenia brzegów ran.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki samoprzylepne i przylepce do łączenia brzegów ran:Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną nie przywierający do rany;

Jałowy samoprzylepny, hypoalergiczny opatrunek włókninowy do mocowania cewników;Przezroczysty samoprzylepny opatrunek foliowy jałowy do profilaktyki leczenia odleżyn;Przylepce jałowe do łączenia brzegów ran, zastępujące nici chirurgiczne – 8 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 998.26 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 13 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opaski elastyczne i wiskozowe oraz podkład pod gips.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opaski elastyczne i wiskozowe oraz podkład pod gips:Podkład pod opatrunek gipsowy;Opaska gipsowa szybkowiążąca;Opaska elastyczna, tkana, uciskająca z zapinką;Opaska wiskozowa dziana, podtrzymująca – 8 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną długość w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 686.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 14 – 100,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki różne.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki różne:Kompresy oczne z waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny;Kompresy z siatki bawełnianej o dużych oczkach, jałowe z maścią obojętną do leczenia ran trudno gojących się;Kompresy z alginianów wapnia dające się łatwo tamponować;Opatrunek żelowy hydrokomórkowy przezroczysty z elastyczną folią mocującą ,do leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się oraz w tranplantologii skóry;Opatrunek jałowy hydroaktywny z pianki poliuretanowej, o strukturze porów, umożliwiający szybka eliminację wydzieliny i fragmentów komórek z rany, przylepny;Opatrunek żelowy hydrokomórkowy przezroczysty z elastyczną folią mocującą ,do leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się oraz w transplantologii skóry;Opatrunek jałowy antybakteryjny z maścią zawierającą jony srebra do ran wykazujących cechy infekcji;Tampony z celulozy;Dozownik na tampony, kompatybilne z poz.17 Formularza cenowo – ofertowego – 18 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Pozycje 1 – 2 dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Pozycje 3 – 13 dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 340.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 15 – 600,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Hydroaktywny żel zawierający alginat sodowy, powodujący rehydrację tkanki martwiczej, jej absorbcję i autolityczne oczyszczanie rany;

Żel hydrokoloidowy z alginianem zawierający w składzie ponad 90 % wody do autolitycznego oczyszczania ran z tkanki martwiczej oraz do nawadniania rany;

Opatrunek kontaktowy o niskiej przywieralności z dzianiny wiskozowej nasączony 10 % maścią zawierającą jodynę powidonową o szerokim spektrum działania;

Opatrunek zawierający aktywowany węgiel i srebro zdolny do pochłaniania mikroorganizmów oraz działający bakteriobójczo i oczyszczająco na rany zainfekowane z dużą ilością wydzieliny ropnej;Opatrunek jałowy hydropolimerowy,wodoodporny,samoprzylepny do leczenia odleżyn i owrzodzeń;Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu;Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie zawierający w składzie specjalny kompleks srebra – fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk – 9 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Pozycje 4 – 9 dopuszczalna różnica w rozmiarze.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 91 643.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 16 – 900,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Opatrunek kolagenowy jałowy z rindenkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzania procesu ziarninowania i naskórowania;Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96 % wody z poliheksaniną, przeciwbakteryjny;

Opatrunek hydrofiber ze srebrem;Opatrunek jałowy, hydrożelowy do ran wymagających aktywnego oczyszczania;Opatrunek żelowy, amorficzny w pojedynczych sterylnych strzykawkach, do ran wymagających aktywnego oczyszczenia;Sterylny opatrunek do mocowania drenów Redona i cewników przezskórnych – 10 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Poz. 1 – 8 dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Poz. 1 – 3 dopuszcza się większą grubość opatrunku.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 639.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 17 – 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wata.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wata:Wata bawełniano – wiskozowa bielona;Wata celulozowa opatrunkowa w warstwach o wysokim stopniu wybielania arkusze;

Wata celulozowa rolki – 3 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną gramaturę w przeliczonej ilości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 171 341.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 18 -1 700,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przylepce opatrunkowe.

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przylepce opatrunkowe:Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną nie przywierający do rany – 6 pozycji w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 232.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 19 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Opatrunek z gazy bawełnianej pokryty parafiną;Opatrunek z gazy pokrytej parafiną i nasączonej chlorheksydyną – 3 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 394.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 20 – 4,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku złożonego z cząstek zmodyfikowanego polimeru – 1 pozycja w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 21 – 80,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Sterylne opatrunki hydrożelowe w formie płatu stanowiące wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów wzmocnionych włókniną na całej swojej powierzchni – 3 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 22 – 90,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki specjalistyczne.

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki specjalistyczne:Łatki hemostatyczne zbudowane z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i z reaktywnego glikolu polietylenowego, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzących przez trokar – 2 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszczalna różnica w długości i szerokości.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 344.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 23 – 1 000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System do terapii podciśnieniowej w leczeniu ran.

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

System do terapii podciśnieniowej w leczeniu ran:Sterylny zestaw opatrunkowy złożony z gąbki poliuretanowej, opatrunku okluzyjnego foliowego z portem i drenem odprowadzającym oraz dodatkowego opatrunku foliowego zabezpieczającego;Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej brzuszny;Jałowy jednorazowy zbiornik z wbudowanym filtrem przeciwbakteryjnym kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem – 5 Pozycji w Załączniku nr 1;Dzierżawa urządzenia ssącego oraz innych urządzeń jeśli są wymagane, niezbędnych do wytworzenia podciśnienia, kompatybilnych z produktami zaoferowanymi w Części nr 24 – 1 pozycja w Załączniku nr 2.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw

w okresie objętym zamówieniem został zawarty w:

—Załączniku nr 1 – Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 24,

—Załączniku nr 2 – Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 24,

będących integralną częścią SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość kompletów w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 220.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 24 – 900,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opaski elastyczne kohezyjne.

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opaski elastyczne kohezyjne:Opaski elastyczne kohezyjne do podtrzymywania opatrunków w trudnodostępnych miejscach – 4 pozycje w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną długość w odpowiednio przeliczonej ilości

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 653.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 25 – 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunki sterylne.

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka na ul. Szopena 2 oraz na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opatrunki sterylne:Sterylny jednorazowy, samoprzylepny opatrunek z „kieszenią” przeznaczony do ochrony wszystkich rodzajów cewników – 1 pozycja w Części.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w przeliczonej ilości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 470.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ze względu na program podano 12 miesięcy, winno być 12 m-cy i 8 m-cy.

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionego przedmiotu zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %.

Kwota wadium wynosi: Część nr 26 – 100,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przedstawia wzór umowy, – jako Załącznik nr 7 dołączony do SIWZ, w oparciu, o który zostaniezawarta umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu/dzierżawy mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 30 % niż podana w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości leczonych pacjentów i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082965
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze wzgl. na program szczegóły opisano w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12,art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

II. W myśl art. 25a ust 1 Pzp Wykonawca dołącza do oferty:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeśli dotyczy.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Oprócz wypełnionego JEDZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo – ofertowe – Załącznik nr 1, 2 do SIWZ.

3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oferowany Formularz cenowo – ofertowy – Zestawienie zbiorcze – Cena oferty – Część nr 24 – Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

5.Jeżeli os. reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ.

III. Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

IV. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

V. W myśl art. 25 ust.1 pkt 3 Pzp, Zamawiający wymaga:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument.

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm.o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VII. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodniez§7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 8 ww. Rozp.

VIII. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych wpkt. V A 5.1 – 5.7 SIWZ (§ 9 ust. 2 Rozp. jak w pkt.9 – jeżeli dotyczy).

IX. W myśl art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp, Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania opisane w punkcie V. C SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2017