Dostawy - 256371-2020

03/06/2020    S106

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 106-256371

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radzik Agnieszka
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 575066005

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej

Numer referencyjny: ZP.271.02.2020.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 598 963.72 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48190000 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
38650000 Sprzęt fotograficzny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32342400 Sprzęt nagłaśniający
38652100 Projektory
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30195910 Tablice do pisania
30232110 Drukarki laserowe
38653400 Ekrany projekcyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
32324600 Telewizory cyfrowe
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół nr 3, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby projektu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
39113000 Różne siedziska i krzesła
39130000 Meble biurowe
39121200 Stoły
39121100 Biurka
39111100 Siedziska obrotowe
39131000 Regały biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół nr 3, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci rolet wewnętrznych na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39515000 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne
45421145 Instalowanie rolet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół nr 2, ul. Królowej Jadwigi 29, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni fryzjerskiej na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
39162100 Pomoce dydaktyczne
39143113 Specjalne meble tapicerowane
39712210 Suszarki do włosów
33711620 Grzebienie
39241200 Nożyczki
39224200 Szczotki
39150000 Różne meble i wyposażenie
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33711600 Preparaty i artykuły do włosów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni sprzedaży i włókienniczej na potrzeby realizacji projektu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38311100 Elektroniczne wagi analityczne
38510000 Mikroskopy
39298200 Ramki do obrazków
18937000 Torebki do pakowania towarów
39162100 Pomoce dydaktyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz, Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni technologicznej i pracowni kreowania ubioru na potrzeby realizacji projektu.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39713500 Żelazka elektryczne
42715000 Maszyny do szycia
42710000 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
42718100 Maszyny do prasowania
39241200 Nożyczki
39121200 Stoły
42718000 Włókiennicze maszyny wykańczalnicze
42717000 Urządzenia do prasowania i składania bielizny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz (tabela nr: 1), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny na: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0025/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 058-138211
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1 – Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Forex-It Paweł Gwóźdź
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-214-28-24
Adres pocztowy: ul. Nawojowska 160
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 335 522.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 421 835.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci mebli szkolnych i biurowych na potrzeby projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PB Tenders Jakub Pawulski
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532495550
Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-171
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 634.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 986.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 – Zakup dostawa i montaż wyposażenia w postaci rolet wewnętrznych na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Dyskret” Kiersztyn Sławomir
Krajowy numer identyfikacyjny: 922-164-87-73
Adres pocztowy: Borowina Sitaniecka 52B,
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 565.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 380.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część 4 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni fryzjerskiej na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna Marco Ferrini Marlena Wandas-Olszewska
Krajowy numer identyfikacyjny: 7343334684
Adres pocztowy: ul. Świętego Ducha 11
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 129.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 247.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Część 6 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni sprzedaży i włókienniczej na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7342941318
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 14,
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 646.18 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 710.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część 7 – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni technologicznej i pracowni kreowania ubioru na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa Semaco Sp. J. J. Skałoń, M. Strojniak
Krajowy numer identyfikacyjny: 6780101434
Adres pocztowy: os. Szkolne 19A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-977
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 67 301.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 805.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 4 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), którego przedmiotem było: zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pracowni w postaci klimatyzatorów oraz obsługa serwisowo -konserwacyjna przez okres gwarancji.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.,) Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający zamierza zatem udzielić zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art 67 ust 1 bowiem zachodzi okoliczność wskazana w pkt 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a,
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020