Dostawy - 256532-2020

03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 106-256532

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis

Numer referencyjny: Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2019
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis składającej się z następujących urządzeń: serwer typ 1 (Ceph Node) – 19 szt.; serwer

Typ 2 (Ceph Node GPU) – 2 szt.; serwer typ 3 (Hadoop Name Node) – 3 szt.; serwer typ 4 (Hadoop Node GPU) – 30 szt.; serwer typ 5 (Ceph Node) – 12 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 1 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 2 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 3 – 2 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 4 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 5 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 6 – 1 szt.; urządzenie bezpieczeństwa sieci typ 1 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 300 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
48820000 Serwery
48821000 Serwery sieciowe
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1; 00-614 Warszawa, ul. Rektorska 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis składającej się z następujących urządzeń: serwer typ 1 (Ceph Node) – 19 szt.; serwertyp 2 (Ceph Node GPU) – 2 szt.; serwer typ 3 (Hadoop Name Node) – 3 szt.; serwer typ 4 (Hadoop NodeGPU) – 30 szt.; serwer typ 5 (Ceph Node) – 12 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ 1 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 2 – 6 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 3 – 2 szt.; przełącznik sieciowy 10/25G typ4 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 1/10G typ 5 – 1 szt.; przełącznik sieciowy 40/100G typ 6 – 1 szt.; urządzenie bezpieczeństwa sieci typ 1 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 RPMA.01.01.00-14-9871/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 229-561611
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu Cenagis

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Format Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-456
Państwo: Polska
E-mail: jm.kaczanowska@gmail.com
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 300 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 942 230.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020