Usługi - 257020-2020

Submission deadline has been amended by:  304697-2020
03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 106-257020

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wspierające proces wytwarzania oprogramowania

Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych, polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie, zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy ramowej i Wzorze umowy wykonawczej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych, polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie, zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy ramowej i Wzorze umowy wykonawczej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ, a szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze umowy ramowej i Wzorze umowy wykonawczej, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas udostępnienia specjalistów / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania limitu wynagrodzenia wynikającego z umowy ramowej (środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 usługi (zamówienia), a każda z nich polegała/polega na zapewnieniu zasobów ludzkich z branży IT o co najmniej następujących specjalnościach: analityk, programista, tester, a wartość każdej z usług (zamówienia) wynosiła co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

W przypadku usług (zamówień) nadal wykonywanych, Wykonawca na dzień składania ofert winien wykazać się należytą realizacją 2 usług (zamówień) o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 11 specjalistami (osobami) z branży IT, zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi następujące minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia:

a) Kierownik projektu – minimum 1 osoba;

b) architekt systemu – minimum 1 osoba;

c) analityk IT – minimum 2 osoby;

d) tester – minimum 1 osoba;

e) programista 1 – minimum 2 osoby;

f) programista 2 – minimum 2 osoby;

g) administrator systemów IT i platform bazodanowych – minimum 1 osoba;

h) administrator sieci – minimum 1 osoba.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli lub pełniła więcej niż jedną rolę. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 11 osobami na potwierdzenie spełnienia warunku.

Wymagania Zamawiającego dla osób skierowanych do realizacji zamówienia zostały wskazane w dokumentacji zamówienia w SIWZ.

Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia ww. treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunku dostępna jest w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we Wzorze umowy ramowej oraz Wzorze umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, POLSKA, sala nr 607.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury otwarci ofert zawiera rozdział XV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunku dostępna jest w SIWZ.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje w sprawie wadium zawarte są w SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale X SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy ramowej oraz umowy wykonawczej. Zmiany umowy ramowej oraz umowy wykonawczej – ich zakres oraz warunki – zostały określone we Wzorze umowy ramowej oraz Wzorze umowy wykonawczej stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, w postaci jednoznacznych postanowień umownych.

7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020