Usługi - 257340-2020

03/06/2020    S106

Polska-Rzeszów: Usługi telekomunikacyjne

2020/S 106-257340

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz – tel. +48 178537408 – sprawy merytoryczne, 2) Łukasz Gacek – tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podległych jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.140.2019
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia były usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na 15 części zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 127 644.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 zamówienia – zamówienia (świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby siedziby RZGW w Rzeszowie)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 1 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 170,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby obiektu hydrotechnicznego – Zapora Wodna „Klimkówka” i elektrownia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Klimkówka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca był zobowiązany do wniesienia wadium dla części 2 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 50,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jasło, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 3 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 160,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krosno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 4 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 160,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Biłgoraju

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biłgoraj, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 5 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 30,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni Stalowa Wola oraz Nadzoru Wodnego Stalowa Wola

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stalowa Wola, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download ZZ / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download NW / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload ZZ / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload NW / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 6 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 190,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 7 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przemyśl, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 7 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 160,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 8 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolbuszowa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 8 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 30,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 9 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Janów Lubelski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla części 9 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 30,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 10 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby obiektu hydrotechnicznego – Zapora Wodna „Besko” Sieniawa

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieniawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 10 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 30,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 11 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego Ustrzyki Dolne

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ustrzyki Dolne, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załączniki nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 11 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 30,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 12 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby pozostałych Nadzorów Wodnych i Stopnia Wodnego w Rzeszowie

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dębica, Mielec, Ropczyce, Jasło, Gorlice, Krosno, Łańcut, Rzeszów, Brzozów, Strzyżów, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Sanok, Dynów, Przemyśl, Lesko, Leżajsk, Tarnobrzeg, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość download / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przepustowość upload / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łącze symetryczne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 12 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 600,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 13 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz ZZ w Przemyślu, w Jaśle oraz ZZ i NW w Stalowej Woli

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jasło, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/usterki / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 13 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 1 600,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 14 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Krosno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/usterki / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 14 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 90,00 brutto PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 15 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Nadzorów Wodnych w Janowie Lubelskim i Kolbuszowej

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolbuszowa, Janów Lubelski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzowały:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy – załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii/usterki / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium dla części 15 zamówienia na okres związania ofertą określony w pkt „X” SIWZ, w wysokości – 40,00 brutto PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 243-597718
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby siedziby RZGW w Rzeszowie (ul. Hanasiewicza 17A i 17B, 35-103 Rzeszów, POLSKA)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby obiektu hydrotechnicznego – Zapora Wodna „Klimkówka” i Elektrownia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część nr 3 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część nr 4 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Półtorak Grzegorz Firma Handlowo-Usługowa Komnet
Adres pocztowy: ul. Seweryna Bieszczada 5
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 508.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część nr 5 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Biłgoraju

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 068.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Część nr 6 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni Stalowa Wola i Nadzoru Wodnego Stalowa Wola

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część nr 7 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Część nr 8 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Część nr 9 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Część nr 10 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby obiektu hydrotechnicznego – Zapora Wodna „Besko” Sieniawa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 068.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 11
Nazwa:

Część nr 11 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego Ustrzyki Dolne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 068.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 12
Nazwa:

Część nr 12 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby pozostałych Nadzorów Wodnych i Stopnia Wodnego w Rzeszowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 360.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 348.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 13
Nazwa:

Część nr 13 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz Zarządów Zlewni w Przemyślu i Jaśle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: 14
Nazwa:

Część 14 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Półtorak Grzegorz Firma Handlowo-Usługowa Komnet
Adres pocztowy: ul. Seweryna Bieszczada 5
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 168.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 044.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15
Część nr: 15
Nazwa:

Część 15 zamówienia – świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020