Roboty budowlane - 257823-2020

Submission deadline has been amended by:  366304-2020
03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 106-257823

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jaromir Chojecki
E-mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732404
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”

Numer referencyjny: 9090/IRZR2/11159/02970/20/P
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
31321700 Kable sygnalizacyjne
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
33124100 Urządzenia diagnostyczne
34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
34632200 Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne
39130000 Meble biurowe
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232320 Kablowe linie nadawcze
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312300 Instalowanie anten
45314100 Instalowanie central telefonicznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowa nr 38, odcink Ełk – Giżycko

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko).

Zakres podstawowy Zamówienia obejmuje:

• odcinek od stacji Ełk (bez stacji Ełk, od km 103,706) do stacji Wydminy (ze stacją Wydminy, do km 133,300; SRK – do km 136,010) – wszystkie branże, za wyjątkiem energetyki trakcyjnej;

• w zakresie sieci trakcyjnej – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od stacji Ełk do km 133,610) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn),

• przebudowę nastawni na stacji Giżycko,

• budowę linii światłowodowych dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Ełk – Wydminy,

• budowę pojedynczej linii światłowodowej dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Wydminy – Giżycko (od stacji Wydminy do km 150,523),

• przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Wydminy, Stare Juchy i Giżycko, celem umożliwienia realizowania sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Stare Juchy, Wydminy i Giżycko ze stacji Giżycko.

Prawo Opcji nr 1 obejmuje:

• zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko; SRK – do km 153,660; teletechnika – do km 152,850) we wszystkich branżach, za wyjątkiem: energetyki trakcyjnej,

• w zakresie sieci trakcyjnej: – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od km 133,610 do km 151,770) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn).

Prawo Opcji nr 2 obejmuje:

• budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko) z wykorzystaniem fundamentów i pali fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, które zostały zrealizowane w zakresie wymaganym (podstawowym) i w ramach Prawa Opcji 1.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Realizacja robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) opracowanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej i sterowania ruchem kolejowym,

b) wykonanie Operatów Szacunkowych, jeśli zajdzie taka konieczność,

c) pełnienie nadzoru autorskiego.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

4) Dokumentacji powykonawczej, w tym:

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

b) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Projektach Budowalnych, Projektach Wykonawczych, STWiORB oraz Przedmiarach stanowiących odrębne tomy niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo Opcji nr 1 obejmuje:

• zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko; SRK – do km 153,660; teletechnika – do km 152,850) we wszystkich branżach, za wyjątkiem: energetyki trakcyjnej,

• w zakresie sieci trakcyjnej: – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od km 133,610 do km 151,770) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn).

Prawo Opcji nr 2 obejmuje:

• budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko) z wykorzystaniem fundamentów i pali fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, które zostały zrealizowane w zakresie wymaganym (podstawowym) i w ramach Prawa Opcji 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a Ustawy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w SIWZ

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

4) W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6a do IDW.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

7) Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy;

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1– 9.7.7 IDW.

9) Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8) (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w tomie I SIWZ - IDW.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 430 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 105 000 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu:

a) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa a) i b) IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagany jest wykazanie przez Wykonawców że,

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a)co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km;

b)co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 km,

c)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy wraz z nawierzchnią, podtorzem z odwodnieniem i siecą trakcyjną oraz co najmniej 1 (jeden) peron;

d)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 4 (cztery) zwrotnice;

e)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego;

f)Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu: most drogowy lub most kolejowy lub wiadukt drogowy lub wiadukt kolejowy, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy;

g)Budowa lub Przebudowa co najmniej 8 (ośmiu) obiektów typu przepusty kolejowe;

h)Budowa lub Przebudowa w ramach jednej umowy co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu – zabudowa komputerowych urządzeń samoczynnej lub półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz nawierzchni przejazdowej, obejmującej zarówno nawierzchnię kolejową i drogową.

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba

b) Kierownik Budowy - 1 osoba

c) Kierownik robót torowych - 1 osoba

d) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym - 1 osoba

e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem

W zakresie sieci trakcyjnych - 1 osoba

Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 8.6.2 IDW.

3. dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a.co najmniej 1 szt. - żuraw samojezdny kolejowy lub samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

b.co najmniej 1 szt. - koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m3,

c.co najmniej 2 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m3,

d.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

e.co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru,

f.co najmniej 1 szt. - profilarka tłucznia,

g.co najmniej 1 szt. - profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

h.co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

i.co najmniej 1 szt. - palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

j.co najmniej 1 szt. - pociąg sieciowy,

k.co najmniej 2 szt. - bramki suwnicowe poruszające się po szynach tymczasowo ułożonych na subwarstwie tłucznia lub bramki suwnicowe gąsienicowe poruszające się po subwarstwie tłucznia,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III 1.3) ppkt 3 - dostępność do narzędzi i urządzeń technicznych:

l.co najmniej 1 szt. - pociąg do wymiany toru - tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transpotru starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym,

m.co najmniej 1 szt. - dźwig układkowy do układania przęseł torowych,

n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 10 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotywą,

o.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach,

p. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w Tomie I SIWZ - IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do IDW);

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych)

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1)w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesie wadium w formie pieniężnej,

2)w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – przekazanie oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), wystawionego zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone są w tomie II SIWZ- warunki Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszym punkcie, dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Segment B, przyziemie, pokój 0007

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa TOM III, IV, V SIWZ.

3. Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji Zamówienia:

Zakres podstawowy – 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia dla Zakresu podstawowego zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych;

Prawo opcji nr 1 – 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że:

— oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.

Prawo opcji nr 2 – 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że:

— oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.

4. Uwaga do sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany oferta - 90 dni.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w tomie I SIWZ – IDW, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na platformie zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

9. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca, aby Formularz rejestracyjny na platformie zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z platformy są nieodpłatne.

10. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

11. Dot. sekcji IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej - ciąg dalszy:

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Zasady przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w pkt 20.8 IDW.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych Sekcjach Ogłoszenia o zamówieniu, wszelkie informacje znajdują się w Tomie I SIWZ - IDW.

13. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto – waga: 100 %.

14. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020