Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 258105-2016

27/07/2016    S143

Belgia-Bruksela: Badanie na temat poziomu bezpieczeństwa szczególnych wymogów stateczności dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro

2016/S 143-258105

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate D: Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Adres pocztowy: DM 28 3/56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Petra Doubkova
E-mail: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Tel.: +32 22969303
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie na temat poziomu bezpieczeństwa szczególnych wymogów stateczności dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro

II.1.2)Główny kod CPV
79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotowe badanie, w następstwie wyników i propozycji zawartych w kilku badaniach EMSA na temat stateczności w stanie uszkodzonym (w szczególności EMSA 2 i EMSA 3) oraz ich wykorzystania na poziomie międzynarodowym, dostarczy konkretnych dowodów dotyczących: (a) potencjalnej różnicy w zakresie bezpieczeństwa między konwencją SOLAS 2009 (ze zmianami) a dyrektywą 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; oraz (b) skutków aktualizacji lub uchylenia dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 330 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy i miejsca spotkań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem jest wsparcie przeglądu dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Wykonawca zaproponuje wzór wymaganego wskaźnika podziału grodziowego R dla statków pasażerskich typu ro-ro, który zapewni równoważny poziom bezpieczeństwa względem poziomu osiąganego w całej flocie objętej zakresem przedmiotowego badania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2016