Prekės - 258509-2018

Pateikti glaustą rodinį

16/06/2018    S114

Belgija-Briuselis: Biuro ir renginių baldų trumpalaikė nuoma

2018/S 114-258509

Skelbimas apie kvietimą pareikšti susidomėjimą


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys)

Europos Sąjungos Taryba – Secrétariat Général, Wetstraat, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgija.

Kontaktai:
Unité de Coordination des Acquisitions (Pirkimų koordinavimo skyrius)
Telefonas: +32 22818062

El. paštas: tendering@consilium.europa.eu

Interneto adresas (-ai)

Bendras perkančiosios organizacijos adresas (URL): http://www.consilium.europa.eu/en/contacts/procurement

Elektroninė prieiga prie informacijos (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3710

Daugiau informacijos galima gauti iš anksčiau minėtų kontaktinių nuorodų.
Specifikacijas ir papildomus dokumentus galima gauti pirmiau minėtose kontaktų nuorodose.
Paraiškos turėtų būti siunčiamos pirmiau nurodytais kontaktiniais adresais.
I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija (agentūra) arba tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendrosios paslaugos visuomenei
I.4)Sutartis sudaroma kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Ar perkančioji organizacija veikia kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne


II dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas

II.1)Šiam skelbimui apie kvietimą pareikšti susidomėjimą paskirtas pavadinimas
Biuro ir renginių baldų trumpalaikė nuoma
II.2)Sutarties tipas ir darbų vykdymo, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vieta
Prekės
Nuoma
Pagrindinė darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: ES Tarybos generalinis sekretoriatas — Quai de déchargement, chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgija.
Išsamesnės informacijos apie NUTS kodus rasite:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

NUTS kodas: BE1
II.3)Kvietimo pareikšti susidomėjimą srities (-čių) aprašymas
Biurų ir renginių baldų trumpalaikė nuoma, tokių kaip: įvairūs stalai (biuro, susirinkimų, žemi, furšetams ir kt.), įvairios kėdės (lankytojams, besisukančios, taburetės, priimamojo), foteliai, sofos (įvairių dydžių) ir augalai. Jei nenurodyta kitaip (ir kainos suderintos), rangovas užtikrina pristatymą į II.2 punkte nurodytą iškrovimo rampą ir įrengimą bei pastatymą paskirties vietoje (taip pat ir atvirkščiai, pasibaigus nuomai).
II.4)Informacija apie dalis
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą skirstomas į dalis: ne
Pasiūlymus galima teikti 1 arba kelioms dalims
II.5)Informacija apie subrangą
Subranga leidžiama: taip
1. Bet koks ketinimas perduoti dalį sutarties subrangovams turi būti aiškiai nurodytas prašyme dalyvauti. Kandidatai turi pateikti:
— dokumentą, aiškiai nurodantį subrangovo (-ų) tapatybę, vaidmenis, veiklas ir atsakomybes, ir nurodyti paslaugų, kurias turėtų teikti kiekvienas subrangovas, apimtį (proporcijas);
— kiekvieno subrangovo ketinimų raštą, kuriame nurodoma, kad jie aiškiai įsipareigoja dirbti su konkurso dalyviu, jeigu sutartis su juo bus sudaryta, ir nurodant išteklių, kuriuos ji suteiks konkurso dalyviui už sutarties vykdymą, mastą.

Subrangovai privalo pateikti juridinio asmens formą „Entité légale“ (galima rasti čia: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/), kartu pateikiant įrodymus ir deklaraciją dėl pašalinimo ir atrankos kriterijų (priesaikos deklaracija galima rasti čia: https://etendering.ted.europa.eu/cft/ cft-display.html?cftId=3710). Pašalinimo kriterijai bus taikomi kiekvienam subrangovui atskirai. Atrankos kriterijai bus taikomi kandidatui (subrangovui) bendrai. Subrangovai, kurie neatitinka kurio nors iš atrankos kriterijų, privalo nurodyti „Ne“ atitinkamame pašalinimo / atrankos deklaracijos laukelyje.

2. Jei minėti dokumentai pateikti nebus, perkančioji organizacija laikys, kad kandidatas neketina atlikti jokių subrangos užduočių.
II.6)BVPŽ klasifikacija (Bendras viešųjų pirkimų žodynas)
Daugiau informacijos apie BVPŽ žodyną rasite apsilankę:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Pagrindinis objektas: 55250000-7
II.7)Papildoma informacija
Visi pareiškėjai privalo pateikti priesaikos deklaraciją, tinkamai pasirašytą įgalioto atstovo su data, nurodant, kad nėra patekę nė į vieną iš situacijų, aprašytų skyriuose „Pašalinimo kriterijai“ ir „Atrankos kriterijai“. Priesaikos deklaraciją taip pat turi pateikti visi grupės / konsorciumo nariai ir visi subrangovai.


III dalis: Teisinio, ekonominio, finansinio ir techninio pobūdžio informacija

III.1)Teisinė forma taikoma tiekėjų, rangovų ar paslaugų teikėjų grupei, kuriems gali būti paskirta sutartis
Dalyvauti šiame konkurse lygiomis teisėmis gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems taikomos sutartys, bei visi fiziniai ir juridiniai asmenys esantys trečiojoje šalyje, kuri yra sudariusi specialų susitarimą su Europos Sąjunga viešųjų pirkimų srityje, tame susitarime išdėstytomis sąlygomis. Jeigu taikoma daugiašalė sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudaryta su Pasaulio prekybos organizacija, dalyvauti konkurse taip pat gali valstybių, kurios ratifikavo šią sutartį, piliečiai joje numatytomis sąlygomis.
1. 2 ar daugiau ūkio subjektų grupės / konsorciumai gali kreiptis su prašymu dėl bendro dalyvavimo. Bendro dalyvavimo paraiškos gali apimti subrangovus kartu su pasiūlymų teikėjais.
2. Grupė / konsorciumas pirkimo procedūros metu turi nurodyti valdančiosios įmonės pavadinimą ir bendrą kontaktinį centrą.
3. Kiekvienas grupės / konsorciumo narys turi pateikti deklaraciją dėl pašalinimo kriterijų ir atrankos kriterijų. Šalinimo kriterijai bus taikomi kiekvienam grupės / konsorciumo nariui atskirai. Atrankos kriterijai bus taikomi grupei / konsorciumui bendrai. Grupės nariai, kurie neatitinka individualių atrankos kriterijų, turi nurodyti „Ne“ atitinkamame priesaikos deklaracijos laukelyje, susijusiame su pašalinimo / atrankos kriterijais.
4. Be to, kiekvienas grupės / konsorciumo narys turi pateikti dokumentą:
— leisti valdančiai bendrovei dalyvauti konkurse ir pasirašyti sutartį grupės / konsorciumo vardu, ir išrašyti sąskaitas faktūras visų narių vardu,
— nurodant kiekvieno grupės / konsorciumo nario vaidmenį vykdant sutartį ir nurodant, kokius konkrečius išteklius skirs kiekvienas narys įvykdydamas sutartį,
— aiškiai nurodydama, kad grupės / konsorciumo nariai yra solidariai atsakingi perkančiajai organizacijai ir įsipareigoja kartu vykdyti sutartį, jei jiems bus skirta sutartis.
5. Dėl bet kokio grupės / konsorciumo sudėties pasikeitimo konkurso metu gali būti atmestas pasiūlymas. Dėl bet kokio grupės / konsorciumo sudėties pasikeitimo po sutarties pasirašymo gali būti nutraukta sutartis.


IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Ribota
IV.2)Šalinimo kriterijai
(a) jiems iškelta bankroto arba likvidacijos byla, jų verslo veikla sustabdyta, juos administruoja teismas, jie turi įsipareigojimų kreditoriams arba panašių įsipareigojimų, arba dalyvauja panašaus pobūdžio procedūrose, arba yra kitoje analogiškoje situacijoje, kylančioje dėl panašios procedūros kad bet pobūdžio, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose;
(b) jiems buvo pateikti su jų profesine etika susiję kaltinimai ir priimtas nuosprendis yra neapskundžiamas;
(c) jie buvo kaltinami dėl rimtų profesinių nusižengimų;
(d) jie nesilaikė įsipareigojimų dėl socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimo;
(e) jie nusižengia neteisingai pateikdami įgaliojančio departamento reikalaujamą informaciją;

(f) kita: dėl išsamesnės informacijos žr. priesaikos deklaraciją, esančią: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3710

IV.3)Atrankos kriterijai
— Ne mažiau kaip 3 metų profesinė patirtis, susijusi su reikalingų paslaugų rūšimi.
Teiktini dokumentai / įrodymai: dokumentai, patvirtinantys jų profesinius ir techninius gebėjimus, bei ne mažiau kaip 3 metų profesinė patirtis, susijusi su reikalingų paslaugų rūšimi.
— Per pastaruosius 3 metus kandidatai turi būti vykdę:
—— mažiausiai 3 lygiavertes sutartis (biuro baldų nuoma) bent 60 biurų patalpų, arba
—— mažiausiai 3 baldų nuomos sutartis renginiams daugiau nei 60 žmonių.
Teiktini dokumentai / įrodymai: per pastaruosius 3 metus teiktų pagrindinių paslaugų, kurios panašios į pageidaujamas, sąrašas. Kandidatai turi detaliai nurodyti kiekvienos paminėtos sutarties kainas, datas, viešųjų ir privačiųjų paslaugų gavėjų vardus, pavardes (pavadinimus) bei kontaktinius duomenis. Tiksliau, jie turi pateikti išsamią informaciją apie pagrindines įvykdytas sutartis, pagal jas suteiktų paslaugų pobūdį ir apimtį.
— Techniniai pajėgumai pristatyti nuomojamus baldus.
Teiktini dokumentai / įrodymai: įmonės organizacijos aprašymas ir siūlomi pristatymo sprendimai.
— Turite įvairų nuomojamų produktų pasirinkimą šiose kategorijose: klasikiniai biuro baldai, dizainerio baldai, poilsio baldai.
Teiktini dokumentai / įrodymai: siūlomų produktų sąrašas arba produktų katalogas su įvairių kategorijų aprašymu.
IV.4)Administracinio pobūdžio informacija
IV.4.1) Bylos nuorodos numeris: AMI 18/036
IV.4.2) Šio kvietimo pareikšti susidomėjimą sąrašo galiojimo laikas:
Sąrašas galios 4 metus nuo dienos, kurią šis skelbimas išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui.
Į sąrašą įtraukti skirtos paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu šio sąrašo galiojimo laikotarpiu, išskyrus 3 paskutiniuosius minėtojo laikotarpio mėnesius.
IV. 4.4) Kalba, kuria turi būti pateikti pasiūlymai: bet kuria ES oficialiąja kalba


VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Paraiškų pristatymas ir pateikimas
Prašyme dalyvauti turi būti šie dokumentai:
a) lydraštis, pasirašytas asmens arba asmenų, įgaliotų atstovauti kandidatui. Turėtų būti pateikta informacija apie kandidato paskirto kontaktinio centro pavadinimą, kontaktinius duomenis;

b) užpildyta juridinio asmens forma „Entité légale“ kartu su įrodymais. Juridinio asmens formą „Entité légale“ galima atsisiųsti iš: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/;

c) pasirašyta priesaikos deklaracija dėl šalinimo kriterijų ir atrankos kriterijų kartu su reikalingais dokumentais, įrodančiais, kad laikomasi atrankos kriterijų. Šie dokumentai išvardyti priesaikos deklaracijos dėl šalinimo kriterijų ir atrankos kriterijų VII punkte.
Prašymas gali būti perduodamas pagal vieną iš šių perdavimo būdų:
a) Siunčiant paštu
Siunčiant registruotu laišku šiuo adresu: Conseil de l'Union européenne — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgique.
b) Įteikiant šiuo adresu:
Conseil de l'Union européenne — Secrétariat général — Unité de coordination des acquisitions, bureau 1070-KL-77, Réf. AMI 18/036; quai de déchargement Chaussée d'Etterbeek 70, 1040 Bruxelles, Belgique.
VI.2)Papildoma informacija
Perkančioji organizacija parengs atrinktų kandidatų, kurie atitinka anksčiau minėtus kriterijus, sąrašą. Kaskart sudarant sutartį, susijusią su III.1 dalyje aprašyta sritimi, perkančioji organizacija pakvies visus sąraše esančius kandidatus pateikti pasiūlymą. Gautas sąrašas bus naudojamas tik sutartims, kurioms netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES. Pirmasis konkursas po šio kvietimo pareikšti susidomėjimą greičiausiai prasidės 2018 m. rugsėjo mėn. Todėl mes rekomenduojame, kad suinteresuoti ūkio subjektai kuo greičiau pateiktų savo prašymą dalyvauti. Kandidatai bus informuoti apie jų paraiškų rezultatus.