Dostawy - 258937-2020

Submission deadline has been amended by:  326574-2020
04/06/2020    S107

Polska-Grodziczno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 107-258937

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grodziczno
Adres pocztowy: Grodziczno 17A
Miejscowość: Grodziczno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 13-324
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Zakrzewski
E-mail: informatyk@grodziczno.pl
Tel.: +48 564729710
Faks: +48 564729725

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.grodziczno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.grodziczno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Grodziczno

Numer referencyjny: IP.271.1.2.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Grodziczno” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32421000 Okablowanie sieciowe
48820000 Serwery
32422000 Elementy składowe sieci
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
31213300 Szafy kablowe
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodziczno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Grodziczno” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

1. wymagania ogólne – załącznik nr 3 do SIWZ;

2. system e-urząd z portalem płatności, elektronicznego obiegu dokumentów – załącznik nr 3a do SIWZ;

3. Zintegrowany System Informatyczny FK do obsługi urzędu – załącznik nr 3b do SIWZ;

4. dostawa sprzętu komputerowy – załącznik nr 3c do SIWZ;

5. sieć LAN, UPS – załącznik nr 3d do SIWZ:

a. ogólny schemat istniejącej sieci LAN i elektrycznej – załącznik nr 3d1 do SIWZ,

b. przedmiar prac do wykonania modernizacja sieci LAN – załącznik nr 3d2 do SIWZ,

c. specyfikacja systemu okablowania strukturalnego – załącznik nr 3d3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Grodziczno” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Do pkt II.2.7 – Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie oraz w ramach etapów szczegółowo określonych w rozdziale IV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: dwa zamówienia polegające na dostawie oraz wdrożeniu systemów informatycznych (każdy zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wobec gminy wraz z mechanizmem płatności elektronicznych), oraz portal typu e-urząd udostępniający e-usługi publiczne uruchomione na podstawie wzorów opublikowanych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każde zamówienie.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Szczegółowe wymagania w zakresie potencjału osobowego zostały określone w rozdziale V.1.1 pkt 2 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu, którym upływa termin składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 – „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” – Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

II. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale X SIWZ.

1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Pozostałe zapisy dotyczące wadium określone są w rozdziale X SIWZ.

III. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny ofertowej ogółem brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII SIWZ.

V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, został zawarty w rozdziale XIV SIWZ.

VII. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XVII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2020