Dostawy - 258977-2020

Submission deadline has been amended by:  313373-2020
04/06/2020    S107

Polska-Przemyśl: Przyrządy do pojazdów mechanicznych

2020/S 107-258977

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Książąt Lubomirskich 6
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Michalew
E-mail: przetargi@pwsw.pl
Tel.: +48 167355151
Faks: +48 167355101

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwsw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą sprzętu do rejestracji czasu pracy, kontrolno-pomiarowego, demonstracyjno- diagnostycznego oraz oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE dla Instytutu Nauk Technicznych

Numer referencyjny: PWSW-DZI/382/I/04/20
II.1.2)Główny kod CPV
38548000 Przyrządy do pojazdów mechanicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do rejestracji czasu pracy kierowców, przyrządów kontrolno- pomiarowych, wyposażenia dynamicznego stanowiska demonstracyjno- diagnostycznego oraz oprogramowania typy NX CAD/CAM/CAE dla Instytutu Nauk Technicznych(...)

2.Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

1)Zad. cz. Nr 1- Zakup wraz z dostawą urządzeń edukacyjnych do rejestracji czasu pracy kierowców.

2)Zad. cz. Nr 2- Zakup wraz z dostawą przyrządów kontrolno- pomiarowych diagnostyki samochodowej.

3)Zad. cz. Nr 3- Zakup wraz z dostawą wyposażenia dynamicznego stanowiska demonstracyjno- diagnostycznego.

4)Zad. cz. Nr 4- Zakup oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

5)Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą urządzeń edukacyjnych do rejestracji czasu pracy kierowców.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35123200 Urządzenia kontroli czasu pracy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania częściowego nr 1 pn. "Zakup wraz z dostawą urządzeń edukacyjnych do rejestracji czasu pracy kierowców", obejmującego:

1) Stanowisko demonstracyjne tachografu cyfrowego- 5 kpl.,

2) Testowe kart chip do tachografu- 10 kpl.,

3) Oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania danych czasu pracy kierowców – 20 kpl.,

4) Czytnik tachografów cyfrowych - 10 kpl.,

5) Wdrożenie i szkolenie w ilości 8 godzin.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A

9. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, objętych gwarancją producenta, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej Platformą zakupową.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą przyrządów kontrolno- pomiarowych diagnostyki samochodowej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000 Przyrządy do pomiaru
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia częściowego nr 2 jest realizacja zadania pn. "Zakup wraz z dostawą przyrządów kontrolno- pomiarowych diagnostyki samochodowej", obejmującego:

1) Tester i symulator sondy lambda – 1 szt.,

2) Czujnik piezoelektryczny z integratorem i wzmacniaczem – 1 szt.,

3) Monitor wysokiego napięcia – 1 szt.,

4) Próbnik ciśnienia sprężania z urządzeniem samopiszącym (do silników wysokoprężnych)- 1 szt.,

5) Próbnik ciśnienia sprężania z urządzeniem samopiszącym (do silników o zapłonie iskrowym) – 1 szt.,

6) Próbnik szczelności cylindrów – 1 szt.,

7) Próbnik ciśnienia oleju – 1 szt.,

8) Tester obciążenia akumulatora – 1 szt.,

9) Stetoskop diagnostyczny – 1 szt.,

10) Tester wtryskiwaczy- 1 szt.,

11) Zestaw przelewowy do wtryskiwaczy typu Common Rail. – 1 kpl.,

12) Cyfrowa lampa stroboskopowa – 1 szt.,

13) Oscyloskop umożliwiający rejestrację przebiegów elektronicznych i jej analizę w czasie rzeczywistym- 1 szt.,

14) Diagnoskop umożliwiający diagnostykę OBD i równoległą systemów elektronicznych – 1 szt.;

15) Wdrożenie i szkolenie w ilości 8 godzin

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B

9. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, objętych gwarancją producenta, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej Platformą zakupową.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dynamicznego stanowiska demonstracyjno- diagnostycznego.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38548000 Przyrządy do pojazdów mechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia częściowego nr 3 jest realizacja zadania pn. "Zakup wraz z dostawą wyposażenia dynamicznego stanowiska demonstracyjno- diagnostycznego", obejmującego:

1) Stanowisko demonstracyjno- diagnostyczne systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR – 1 kpl.,

2) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne Zespół napędowy silnika ZI typu TFSI(turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem benzyny) – 1 kpl.,

3) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne – Zespół napędowy silnika ZS typu „Common Rail”- 1 kpl.,

4) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne- Zintegrowany system wtryskowy typu LH-Jetronic- 1 kpl.

5) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne systemu do sterowania klimatyzacji – Climatronik – 1 kpl.

6) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne- Zintegrowany system wtryskowy typu Motronic” – 1 kpl.

7) Stanowisko do badania elementów oświetlenia pojazdu – 1 kpl.

8) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne systemu bezpieczeństwa biernego SRS – 1 kpl.

9) Stanowisko demonstracyjno-diagnostyczne układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym-1 kpl.

10) Wdrożenie i szkolenie w ilości 8 godzin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załacznik nr 1C do SIWZ.

9. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez inny podmiot, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, z części nowych pełnowartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowych, pochodzących z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Polski, UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, objętych gwarancją producenta, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty.

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. Urządzenia należy dostarczyć do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej Platformą zakupową.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia częściowego nr 4 jest realizacja zadania pn. " Zakup oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.", obejmującego:

1) Szkolenie w wymiarze 40 h.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1D do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres wsparcia technicznego / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI „ Spójność Przestrzenna i Społeczna” Numer umowy RPPK.06.04.02-18-0004/17-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw zwanej dalej Platformą zakupową.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

Oraz

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. oraz w okolicznościach wskazanych w art.24 ust.5 pkt.1 i pkt.8 ustawy Pzp (Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia).

II. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zdolność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ): dotyczy zadania częściowego Nr 1, zadania częściowego Nr 2, zadania częściowego nr 3 oraz zadania częściowego nr 4.

1) oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert;

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny,

b) Wykonawca wypełnia następujące części JEDZ:

— Część II. Sekcja A,B,

— Część III, Sekcja A, B, C, D tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

— Część IV, sekcja α,

— Część VI.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Zamawiający udostępnia JEDZ, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,

e) Wykonawca na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia korzysta z serwisu umożliwiającego wypełnienie JEDZ. W celu utworzenia elektronicznego JEDZ-Wykonawca postępuje zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie.

2) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy Załącznik Nr 2 A, 2B, 2C i 2D do SIWZ; (odpowiednio dla zadań częściowych)

3) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy Załącznik Nr 3 A, 3B, 3C, 3D do SIWZ;

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze;

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1) niniejszej SIWZ;

6) Pełnomocnictwo wymienione w pkt. 4 i pkt. 5 należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2. Dokumenty składane po otwarciu ofert

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

5) Oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 pkt.15 ustawy Pzp,

b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 pkt.22 ustawy Pzp,

c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 9 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt.8 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda nw. dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda przedłożenia:

Specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowiącej załącznik 4A dla zadania częściowego Nr 1, 4B dla zadania częściowego Nr 2, 4C dla zadania częściowego Nr 3 oraz 4D dla zadania częściowego Nr 4 wraz z deklaracjami CE:

Zad. częściowe Nr 1 – Deklaracje CE dla poz. 1, 3, 4.

Zad. częściowe Nr 2 – Deklaracja CE dla poz. 1, 2, 3, 4,5,6, 7,8,9, 10, 11 12, 13, 14,

Zad. częściowe Nr 3 – Deklaracja CE dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,10, 11, 12,

Oferowany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1A, zał. 1B, zał. 1C oraz zał. Nr 1D- odpowiednio dla zadań częściowych). Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do udostępnienia specyfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, kart katalogowych producentów potwierdzających spełnienie wymagań przez Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu. Autentyczność dokumentów musi być potwierdzona przez Wykonawcę kwalifikowany podpisem

1. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

I. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:

1.1. pkt. II.3.1) (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

1.3. pkt. II.3.2) – II.3.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

IV. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne)

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie JEDZ o którym mowa w Rozdziale II SIWZ, pkt. II.1.1). Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. II.3.1) – II.3.5) a), b),c);

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);

4) wypełniając formularz oferty (Załącznik Nr 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

VIII. Wadium (dla zadań częściowych)

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium

Zadanie częściowe Nr 1 – w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Zadanie częściowe Nr 2 – w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Zadanie częściowe Nr 3 – w kwocie 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Zadanie częściowe Nr 4 – w kwocie 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach określonych w pkt. 2.2 - 2-5 należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3)

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 08 lipca 2020r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem:

Wadium na zadanie częściowe Nr 1 - Zakup wraz z dostawą urządzeń edukacyjnych do rejestracji czasu pracy kierowców.

Wadium na zadanie częściowe Nr 2 - Zakup wraz z dostawą przyrządów kontrolno- pomiarowych diagnostyki samochodowej.

Wadium na zadanie częściowe Nr 3 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia dynamicznego stanowiska demonstracyjno- diagnostycznego.

Wadium na zadanie częściowe Nr 4 - Dostawa oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE (pakiet na 15 stanowisk) w wersji do celów edukacyjnych.

Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

1) być wystawione na Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu;

2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zmawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt IX.10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na warunkach określonych w załączonym wzorach umowy (Załącznik Nr 7A, 7B, 7C do SIWZ- dla zadania częściowego nr 1, zadania częściowego nr 2, zadania częściowego nr 3, Załącznik nr 8 do SIWZ- dla zadania częściowego nr 4) w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

Wzór umowy zawiera wykaz zmian postanowień umowy:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejscem otwarcia ofert jest sala 10 (parter) budynek Pałacu Lubomirskich w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Polska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III.2.2)

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisów normujących wysokość stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena brutto umowy ulegnie wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto umowy.

2) w zakresie zmiany parametrów dostarczanych urządzeń na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie urządzenia innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i Umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania Umowy.

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub zamawiającego.

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Termin związania ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw (zwana Platformą) w zakładce postępowania pod nazwą:

Zakup wraz z dostawą sprzętu do rejestracji czasu pracy, kontrolno-pomiarowego, demonstracyjno- diagnostycznego oraz oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu”.

W zakładce „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja niniejszego postępowania.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (dotyczy zadania częściowego Nr 1 oraz zadania częściowego Nr 2).

3. Zawartość oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2A dla zadania częściowego Nr 1, 2B dla zadania częściowego Nr 2, 2C dla zadania częściowego Nr 3, 2D dla zadania częściowego nr 4 do SIWZ;

2) Formularz cenowy- dla zadania częściowego Nr 1-3A, dla zadania częściowego Nr 2 -3B, dla zadania częściowego Nr 3- 3C;dla zadania częściowego Nr 4- 3D;

3) JEDZ sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ

4) Pełnomocnictwo (a) (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6) Wadium (wnoszone w innej formie niż pieniężne).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020