Dostawy - 259068-2020

04/06/2020    S107

Polska-Ostróda: Systemy baz danych

2020/S 107-259068

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: SZOSA/DZP/3321-01/2020
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 1
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Tchórz, Aldona Szpojda, Adrian Wietecha, Tomasz Wujkowski
E-mail: pzozsa.zamowienia@wp.pl
Tel.: +89 6460671
Faks: +89 6469250

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-ostroda.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu komputerowego i przeszkoleniem personelu.

Numer referencyjny: SZOSA/DZP/3321-01/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48610000 Systemy baz danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu komputerowego i przeszkoleniem personelu w ramach następujących części zamówienia:

1) część I – wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej i oprogramowania oraz przeszkoleniem personelu,

2) część II – dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 939 889.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej i oprogramowania oraz przeszkoleniem personelu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48823000 Serwery plików
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej i oprogramowania oraz przeszkoleniem personelu, obejmująca:

a) dostosowanie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 408 z późn. zm.) oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego zamawiającego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu ostródzkiego poprzez wdrożenie systemu informatycznego obejmującego następujące moduły: Apteka Centralna, Moduł Obsługi Przetargów, Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-dokumentacja,

e-Kontrahent, e-Obchód, e-Rejestracja, e-Wyniki, e-Wywiad, Finanse i Księgowość, Gospodarka materiałowa, Laboratorium, Moduł Recepty, Raporty Zarządcze dla Kierownictwa, Rehabilitacja, Rejestr Sprzedaży, Środki Trwałe oraz Wyposażenie, Sterylizatornia, System BI,

b) dostawę i instalację następującej infrastruktury serwerowej i oprogramowania:

— macierz dyskowa – 1 szt.,

— serwer typu 1 i 2 – 6 szt.,

— oprogramowanie systemowe – 4 szt.,

— UPS – 3 szt.,

— swich dostępowy sieci – 3 szt.,

— FireWall (UTM) – 1 szt.,

— oprogramowanie baz danych – 1 szt.,

— oprogramowanie do wirtualizacji – 3 szt..

c) przeszkolenie 120 pracowników zamawiającego z użytkowania modułów objętych wdrożonym systemem informatycznym, z użytkowania dostarczonego oprogramowania systemowego oraz z kompetencji w zakresie standardów HL7 CDA

I IHE.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ I zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3. Opisy znajdujące się w załączniku nr 2 do SIWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować produkty charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego – Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy Zamawiającego, własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczony sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r., nieużywany, kompletny, sprawny technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ, po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność systemu informatycznego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji na system informatyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Ostródzie S.A” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – dostawa sytacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego, obejmująca:

a) stacja robocza typ 1 + czytnik kodów paskowych – 20 szt.,

b) stacja robocza typ 2 – 16 szt.,

c) drukarka etykiet – 1 szt.,

d) laptopy typ 1 i 2 – 5 szt.,

e) tablet – 12 szt.,

f) drukarka kodów paskowych – 1 szt.,

g) drukarka laserowa – 3 szt.,

h) skaner dokumentów – 1 szt.,

i) kamera internetowa Full HD – 2 szt.,

j) drukarka opasek – 3 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego CZĘŚCIĄ II zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Opisy znajdujące się w załączniku nr 3 do SIWZ zawierają minimalne wymagania odnośnie produktów objętych przedmiotem zamówienia co oznacza, że wykonawca może oferować produkty charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

4. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca dostarczy produkty objęte przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego – Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

6. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w dniach pracy Zamawiającego, własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy, w opakowaniach fabrycznych, bezzwrotnych.

7. Dostarczony sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r., nieużywany, kompletny, sprawny technicznie, wraz z wymaganymi sterownikami, dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ, po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest jako część projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Ostródzie S.A” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 025-056054
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: I
Nazwa:

Część I – wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą infrastruktury serwerowej i oprogramowania oraz przeszkoleniem personelu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Do Dysa 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-149
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 988 797.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 939 889.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 16 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

ATD SOFTWARE Krystian Szczygieł, Michał Grzesiak, Marek Celiński Sp.j.-Moduł Laboratorium - 7 %

DOBROMED Grzegorz Dobrowolski - Moduł Sterylizacja - 3 %

E-Instytucja.pl Sp. z o. o. - System Obiegu Dokumentów Elektronicznych - 3 %

Comtek Systems Paweł Szachowski - switch dostępowy do sieci, Fire Wall - 2,5 %

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: II
Nazwa:

Część II – dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja na temat unieważnienia postępowania w zakresie części II – dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego

Uzasadnienie: postępowanie przetargowe w zakresie części II zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmującego wdrożenie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu komputerowego i przeszkoleniem personelu w ramach części II zamówienia – dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego przedmiotowe postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 240 261,07 PLN brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 377 602,16 PLN brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020