Dostawy - 259076-2020

04/06/2020    S107

Polska-Łódź: Pamięci do przechowywania danych

2020/S 107-259076

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Serwach
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi”

Numer referencyjny: 1/PN/ZP/D/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania, na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi” – z podziałem na dwa pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 294 656.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
30213300 Komputer biurkowy
30232110 Drukarki laserowe
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleksy szpitalne Zamawiającego znajdujące się w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, p. Hallera 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania, na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi” – z podziałem na dwa pakiety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (nazywanym dalej jako OPZ).

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.2. pakiet nr 2:

1.2.1. dostawę i instalację komputerów PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ;

1.2.2. dostawę i instalację drukarek A4, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ;

1.2.3. dostawa i instalacja systemów operacyjnych komputerów, wg wymagań z Załącznika 7 do OPZ;

1.2.4. dostawa i instalacja pakietów biurowych, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ.

2) W ramach realizacji poszczególnych pakietów Zamawiający wymaga wykonania usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania, w tym:

2.1. opracowania dokumentu plan realizacji zamówienia;

2.2. instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania;

2.3. rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczonych: systemów operacyjnych serwerów, systemów zarządzania serwerami i wirtualizacją;

2.4. wykonania dokumentacji powykonawczej.

3) Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Usługi opieki aktualizującej muszą w szczególności polegać na zapewnieniu Zamawiającemu:

3.1. dostępu do nowych wersji oprogramowania objętego niniejszą umową, uwzględniających rozwój oprogramowania oraz zmieniające się powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

3.2. dostępu do dokumentacji użytkownika w wersji uaktualnionej do najnowszych wersji oprogramowania.

4) Podane w Załącznikach 1–8 parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń i oprogramowania należy traktować jako wymagania minimalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa VII: infrastruktura dla usług społecznych działanie VII.1 technologie informacyjno-komunikacyjne poddziałanie VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDARPLD. 07.01.02-10-0068/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego, o którym mowa w sekcji II.2.13.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 013-025702
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NexusTelecom M. Stąsiek & A. Pura Spółka Jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Łopuszańska 95
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-457
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 294 656.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020