Dostawy - 259526-2022

16/05/2022    S94

Polska-Hajnówka: Produkty farmaceutyczne

2022/S 094-259526

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 074-186351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Adres pocztowy: ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gierasimiuk
E-mail: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Tel.: +48 856829242
Faks: +48 856842679
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.hajnowka.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawę produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.

Numer referencyjny: 2021/PN/APT/01
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych na potrzeby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 132 pakiety (części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ- „Formularzu asortymentowo-cenowym cz.1”, będący integralną częścią niniejszej SWZ.

2. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty lecznicze powinny posiadać, zarówno na dzień składania oferty jak i podczas realizacji danej dostawy [cząstkowej] oraz przewidziany umową z Zamawiającym okres jego użytkowania/ważności, aktualne dokumenty dopuszczające w/w produkty lecznicze do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznik nr 1b - „Formularzu asortymentowo-cenowym cz.1” do SWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowne pisemne oświadczenie [zgodne ze wzorem z Załącznika nr 1a do SWZ] do

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 074-186351

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

1. W przypadku, o którym mowa powyżej (ramka), Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej - JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

3. W części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca wypełnia tylko sekcję oznaczoną literą α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” zaznaczając pozycję „TAK” lub „NIE”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Powinno być:

1. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą:

a/ oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz

b/ oświadczenia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej - JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a/, składa się na formularzu – załączniku nr 7 do SWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: