Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 260010-2017

07/07/2017    S128

Hiszpania-Vigo: Outsourcing usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarządzania infrastrukturą

2017/S 128-260010

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Adres pocztowy: Avenida García Barbón, 4
Miejscowość: Vigo (Pontevedra)
Kod NUTS: ES114 Pontevedra
Kod pocztowy: 36201
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Tel.: +34 986120610
Faks: +34 886125237
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efca.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Miejscowość: Bilbao (Biscay)
Kod NUTS: ES21 País Vasco
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@osha.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej („Fusion for Energy”)
Miejscowość: Barcelona (Barcelona)
Kod NUTS: ES511 Barcelona
Państwo: Hiszpania
E-mail: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Outsourcing usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarządzania infrastrukturą

Numer referencyjny: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie międzyagencyjnej umowy ramowej pod przewodnictwem Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa z 1 usługodawcą w celu outsourcingu usług w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania pomocniczego i zarządzania infrastrukturą. Następujące agencje UE dołączyły do przetargu międzyagencyjnego i będą korzystać z umowy ramowej zawartej w jego następstwie: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej („Fusion for Energy”), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79500000 Dodatkowe usługi biurowe
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES114 Pontevedra
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez uczestniczące instytucje zamawiające. Agencje mają siedziby w Vigo (EFCA), Barcelonie („Fusion for Energy”) i Bilbao (EU-OSHA).

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy hiszpańskiego prawa socjalnego w odniesieniu do pracowników świadczących usługi w ramach umowy. Wykonawca ma obowiązek stosować wszystkie wiążące lokalnie przepisy ustawowe i wykonawcze w dziedzinie ochrony socjalnej i ochrony zdrowia, składek emerytalnych, zatrudnienia i podatków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa może być wznowiona maksymalnie 2-krotnie, każdorazowo na okres 1 roku, pod warunkiem dostępności środków budżetowych, zadowalającej realizacji początkowego zamówienia i dalszego zapotrzebowania EFCA.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Jego udział będzie się ograniczał do roli obserwatora. Informację o zamiarze uczestnictwa w sesji otwarcia należy z 2-dniowym wyprzedzeniem przesłać pocztą elektroniczną na adres: procurement@efca.europa.eu wpisując w temacie wiadomości „EFCA/2017/OP/01 Opening”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

publikacja kolejnych ogłoszeń ma następować w cyklu 4-letnim.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań. Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2017