Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 260329-2019

05/06/2019    S107

Dania-Copenhage: Usługi wsparcia związane z uczestnictwem w wydarzeniach i wystawach Europejskiej Agencji Środowiska lub organizacją takich wydarzeń i wystaw (2 części)

2019/S 107-260329

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen K
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wsparcia związane z uczestnictwem w wydarzeniach i wystawach Europejskiej Agencji Środowiska lub organizacją takich wydarzeń i wystaw (2 części)

Numer referencyjny: EEA/COM/19/002
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Europejska Agencja Środowiska zamierza podpisać umowy ramowe na usługi na obie części z usługodawcą, który będzie świadczyć usługi wsparcia na rzecz Agencji w obszarze organizacji wydarzeń i wystaw, mając na celu osiągnięcie celów określonych w sposobach komunikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie związane z uczestnictwem w wydarzeniach lub ich organizacją

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie wykonawcy, w obiektach konferencyjnych/wystawienniczych, w większości przypadków w jednym z państw członkowskich EEA lub okazjonalnie w siedzibie EEA w Kopenhadze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przyszły wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach dotyczących planowania nadchodzących wydarzeń, udzielał twórczego wkładu i porad oraz proponował alternatywne rozwiązania techniczne/logistyczne, w razie potrzeby wraz z oszacowaniem kosztów i czasu.

Działania przygotowawcze związane z uczestnikami wydarzenia mogą obejmować przygotowanie i wysłanie zaproszeń i materiałów pomocniczych, takich jak program spotkania, referaty konferencyjne, wcześniej złożone prezentacje, materiały dotyczące towarów itp. oraz pomoc w rejestracji wstępnej i działaniach towarzyszących.

Jeśli chodzi o zadania związane z miejscami wydarzeń, mogą one obejmować rezerwację i przygotowania techniczne, a w niektórych przypadkach będą one obejmować kontakt z podwykonawcami, takimi jak dostawcy usług audiowizualnych, cateringowych i ochrony, i działania następcze. Wykonawca może zostać poproszony o pomoc EEA w zapewnieniu personelu do rejestracji na miejscu i punktów informacyjnych na czas trwania imprezy oraz, w razie potrzeby, o pomoc uczestnikom w kwestiach praktycznych. Wykonawca powinien również być w stanie pomóc EEA w ocenie wydarzenia, korzystając z ankiet i innych narzędzi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zrozumienia celów zamówienia i prac, które mają zostać wykonane / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: podejście do zarządzania z uwzględnieniem organizacji, elastyczności i ukierunkowania usług / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: ryzyko i przeszkody oraz kontrola i zapewnienie jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa ramowa o usługi na początkowy okres 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy, z możliwością maksymalnie 3-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wsparcie związane z uczestnictwem w wystawach lub ich organizacją

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W siedzibie wykonawcy, w obiektach konferencyjnych/wystawienniczych, w większości przypadków w jednym z państw członkowskich EEA lub okazjonalnie w siedzibie EEA w Kopenhadze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przyszły wykonawca może zostać poproszony o uczestnictwo w spotkaniach mających na celu zaplanowanie nadchodzących wystaw, udzielał twórczego wkładu i porad oraz proponował alternatywne rozwiązania techniczne/logistyczne, w razie potrzeby wraz z oszacowaniem kosztów i czasu.

Zadania przygotowawcze wykonawcy obejmą przygotowanie propozycji kreatywnych oraz przygotowanie plakatów i innych form ekspozycji, ulotek, materiałów reklamowych i innych materiałów, transport do miejsca i montaż w nim, demontaż ekspozycji oraz organizację transportu zwrotnego materiałów po zakończeniu wystawy.

Przygotowania do wystaw będą obejmowały również kontakt z organizatorami technicznymi, rezerwację powierzchni wystawienniczej, wynajem mebli, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, elektryczność, catering, ubezpieczenie i inne usługi w zależności od potrzeb.

Podczas wystawy, pomoc może obejmować zapewnienie personelu pomocniczego, który zajmie się zadaniami praktycznymi i konserwacją. Jednakże personel pomocniczy zapewniony przez wykonawcę nie będzie musiał odpowiadać na bardziej szczegółowe pytania odwiedzających stoiska dotyczące EEA i jego produktów. Wykonawca powinien również być w stanie pomóc EEA w ocenie wystawy, korzystając z ankiet i innych narzędzi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: zrozumienia celów zamówienia i prac, które mają zostać wykonane / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: podejście do zarządzania z uwzględnieniem organizacji, elastyczności i ukierunkowania usług / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: ryzyko i przeszkody oraz kontrola i zapewnienie jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa ramowa o usługi na początkowy okres 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy, z możliwością maksymalnie 3-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w pkt 2.2.1 specyfikacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba EEA mieszcząca się przy Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). O zamiarze uczestnictwa należy z wyprzedzeniem powiadomić Dział Zamówień EEA najpóźniej do 5.7.2019 (16:00) czasu środkowoeuropejskiego pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferenci mogą pobrać dokumentację przetargową oraz wszelkie dodatkowe informacje z witryny eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4897.

Witryna będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

W ciągu 3 lat od wejścia w życie pierwotnego zamówienia (zamówień) EEA zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości przeprowadzenia procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi z przyszłym wykonawcą (przyszłymi wykonawcami) poszczególnych części, zgodnie z drugim ustępem pkt 11.1) i pkt. 11.4) załącznika I do rozporządzenia finansowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019