Usługi - 260449-2020

04/06/2020    S107

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 107-260449

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Niedźwiedzka
E-mail: aneta.niedzwiedzka@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021.

Numer referencyjny: 6060/ILG 7/24011/06629/19/P
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 25 938 750.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie całej Polski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021, w tym:

1. usługi hotline;

2. przeglądy okresowe;

3. bieżące wsparcie Zamawiającego podczas usuwania usterek i awarii;

4. zarządzanie częściami zamiennymi;

5. szkolenia;

6. raportowanie o usterkach, awariach, dokonywanych konsultacjach oraz innych zdarzeniach mających wpływ na eksploatację urządzeń i ich obsługę;

7. dodatkowe prace związane z funkcjonowaniem systemów i urządzeń w ramach serwisu pogwarancyjnego;

8. wymiana infrastruktury hardware.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Prawo opcji może być zrealizowane w okresie obowiązywania umowy.

2. Zamawiający może ale nie musi skorzystać z prawa opcji.

3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług w ramach prawa opcji każdorazowo naliczane indywidualnie na podstawie indywidualnych kalkulacji zgodnie z postanowieniami umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 134 ust. 6 pkt 1), w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych może być świadczone jedynie przez Wykonawcę Bombardier, ponieważ Wykonawca jest ich producentem, jest producentem części zamiennych do tych urządzeń, oraz jest właścicielem kodów źródłowych do Systemów objętych umową, do których posiada wyłączne prawa własności intelektualnej.

Na tę okoliczność Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie.

Prawidłowa realizacja usługi pogwarancyjnej obsługi technicznej komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym wymaga dysponowania wiedzą w zakresie napraw bieżących i konserwacji urządzeń eksploatowanych na liniach kolejowych. Tylko producent przedmiotowych urządzeń posiada niezbędną wiedzę (m.in. odnośnie ich budowy, gwarancji bezpieczeństwa systemu, a szczególnie w zakresie oprogramowania) konieczną do prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi obsługi technicznej.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że występują „względy techniczne” o charakterze obiektywnym, które wskazują na rzeczywistą wyłączność określonego Wykonawcy, w tym wypadku firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., do prawidłowej realizacji w/w zadania. Do realizacji obsługi technicznej niezbędne jest dysponowanie szczegółowymi danymi technicznymi dotyczącymi zastosowanego rozwiązania technicznego (oprogramowania i platformy sprzętowej).

Istotny jest fakt, iż firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. dysponuje stosowną wiedzą, niezbędną do realizacji zamówienia, ale także jest właścicielem praw autorskich w zakresie oprogramowania. Posiadanie wiedzy dotyczącej komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym EBILock 950, EBIScreen 3 i 300, SOL, SHL-12 i ich zasilania, oraz związanego z nim oprogramowania niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia. Powyższa wiedza stanowi know-how przedsiębiorstwa Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. i podmiot ten nigdy nie przenosił na nikogo majątkowych praw autorskich do swoich rozwiązań. Biorąc pod uwagę, iż w branży kolejowej powszechną praktyką jest zastrzeganie przez Wykonawców praw autorskich do tworzonych przez nich rozwiązań technicznych i związanych z nimi rozwiązań informatycznych, należy przyjąć, że rozwiązania techniczne i oprogramowanie zastosowane w przedmiotowych urządzeniach są własnością firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.. W związku z powyższym, udział firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o w procesie pogwarancyjnej obsługi technicznej urządzeń komputerowych jest konieczny w celu właściwego realizowania czynności związanych z naprawami bieżącymi i konserwacją.

Podany stan faktyczny potwierdza wyczerpanie wskazanych wyżej przesłanek formalnych dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w zakresie wsparcia procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w latach 2020–2021 przez tę firmę.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 7/24011/06629/19/P
Nazwa:

Wsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w latach 2020–2021

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Modelarska 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-142
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 46 606 392.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 938 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020