Roboty budowlane - 260804-2018

19/06/2018    S115

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 115-260804

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwikjarocin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie

Numer referencyjny: POIS/P/2/III/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie” polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb. Szerszy opis w pkt. II.2.4.

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR – w załączniku nr 11 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 15 459 427.48 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie” polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb.

Uwaga: Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona na terenie posesji prywatnych, w celu połączenia istniejących instalacji wewnętrznych z odcinkami bocznymi:

— budowy rurociągów kanalizacyjnych sanitarnych z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 98,2 mb,

— wymiany rurociągów wodociągowych z rur PEHD o średnicy dn 40 mm i długości ok. 2105,6 mb,

— wymiany zestawów wodomierzowych w ilości ok. 216 szt.

5.2 Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:

a) wykonanie przedmiotu zamówienia, na które składają się również działania, o których mowa w lit b- i

b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzeń niezbędnych projektów do realizacji robót a w szczególności: projekty organizacji ruchu, projekty tymczasowych parkingów i miejsc postojowych, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego

c) przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych

d) zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków ze wszystkich posesji przylegających do placu budowy; w uzasadnionych przypadkach – za zgodą Zamawiającego – dostawy wody mogą odbywać się z cystern i innych zbiorników, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i innych wymagań zawartych w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

e) ciągła informacja mieszkańców o postępie prac, planowanych utrudnieniach w dostępie do nieruchomości i dostawie mediów

f) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową i decyzjami zarządców dróg

g) wymiana słupa SN 15 kV zgodnie z projektem budowlanym

h) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej płyty CD z przebiegu inspekcji kanałów sanitarnych i deszczowych videokamerą wraz z raportem, który będzie zawierał: spadek podłużny, poprawność połączeń, owalność, drożność

i) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza)

5.3 Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR – w załączniku nr 11 do SIWZ

Numeracja zgodna z SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 017-034144
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" S.A.
Adres pocztowy: Golina, ul. Asfaltowa 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl
Tel.: +48 627473018
Faks: +48 627477316

Adres internetowy: www.drobudjarocin.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 459 427.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 509 979.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Roboty: instalacyjne, brukarskie, elektryczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2018